Son Yazılar

16 Nisan 2018 Pazartesi

Yeni Doçentlik yönetmeliği neleri değiştirdi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


YENI DOÇENTLIK YÖNETMELIGI

NELERI DEGISTIRDI ?

GENEL DEĞERLEME :

-7100 sayılı Kanunla 2547 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler sonucunda sözlü sınavın kaldırılması ile birlikte uygulamaya dönük düzenlemeler, 15 Nisan 2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Doçentlik Yönetmeliği"nde yapılmıştır.

-Buna tarafından, yönetmeliğinden adından "Imtihan" ifadesi kaldırılmış, yine yönetmelikte "Doçentlik Sınavı"na karşın bütün ifadeler yerini bundan böyle "Doçentlik Değerlendirmesi"ne bırakmıştır.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan tanıdık olmayan dil sınavı düzenlemesi yönetmeliğe de koyularak en az puan şartı 65'ten 55'e düşmüştür.

-Tatbik dönemleri her sene Nisan ve Ekim ayları olarak uygulanırken, bundan sonradan başvurular Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son iş günü iş saati bitimine dek devam edecektir.

-Son olarak, "DOÇENTLİK UNVANI" alabilmek için sözlü sınav şartı uygulamadan ayrıntılarıyla kaldırılırken, bir üniversitenin doçent kadrosuna atanabilmek için o üniversitenin "SÖZLÜ SINAV ŞARTINI" tayin ölçütü olarak koyması halinde sınav Üniversitelerarası Komite tarafından belirlenen jüri yoluyla yapılacaktır.

Bu konuya ilişkin uygulamanın nasıl yürüyeceğini ise ilerleyen günlerde daima birlikte göreceğiz.

Yavuz Selim KAPLAN

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

Hedef ve kapsam

MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik sınavına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Bu Mevzuat, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, tatbik zamanı ve usulü, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulması, sınavların yapılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen intihal, öteki bilimsel araştırma ve yayınlama etiği ve disipline anomali iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Niyet ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Mevzuat, doçentlik bilim/sanat alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, tatbik zamanı ve usulü, doçentlik değer biçme jürilerinin oluşturulması, doçentlik sürecinin yürütülmesi, Üniversitelerarası Kurul kadar belirlenen intihal, diğer bilimsel araştırma ve yayın etiği ve disipline anomali iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (Öbür:RG-6/10/2016-29849)

(1) Bu Mevzuat, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doçentlik imtihan alanları ve kriterleri

MADDE 3 - (Değişik:RG-6/10/2016-29849)

(1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu göre onaylanan bilim/sanat alanları ve doçentlikle ilgili kriterler çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik kullanım döneminde uygulanır.

Doçentlik bilim/sanat alanları ve kriterleri

MADDE 3 - (1) Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu kadar belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru formu döneminde uygulanır.

Dilekçe zamanı ve şartları

MADDE 4 - (1) Üniversitelerarası Kurul diğer bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kere almak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son iş günü mesai saati bitimine değin devam eder.

(2) Doçentlik başvurusu için;

a) Türkiye'de doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış ya da yurtdışında yapılmış olan doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik öğreniminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir tanıdık olmayan dil sınavından minimum altmış beş puan veya milletlerarası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi göre kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna eşit bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı diğer bir yabancı dilde sağlaması,

c) Doçentlik talebinde bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen en düşük kriterlere yerinde benzersiz bilimsel yayın ve diğer çalışmaların üretilmiş olması,

şarttır.

(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik tatbik şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör kadar yapılan analiz ile belirlenir. Ama sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik uygulama şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu göre tatbik şartlarını sağlamadığına karar bahşedilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur.

Dilekçe zamanı, şartları ve usulleri

MADDE 4 - (1) Üniversitelerarası Kurul diğer bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez elde etmek üzere Mart ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine değin devam eder.

(2) Doçentlik başvurusu için;

a) Türkiye'de doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca saptama edilen emin sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak ya da yurt dıştan üretilmiş ise denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Yükseköğretim Kurulu kadar belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından asgari elli beş puan ya da uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu kadar kabul edilen bir tanıdık olmayan dil sınavından buna denk bir puan almış elde etmek, doçentlik bilim alanının emin bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı diğer bir yabancı dilde atamak,

c) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek minimum sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve araştırmalar gerçekleştirmek,

şarttır.

(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Belgelerin aslının veya onaylı suretinin ibrazının zorunlu olduğu hallerde, bu belgeler posta ile gönderilir. Doçentlik dilekçe şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen minimum iki profesör kadar yapılan çözümleme ile belirlenir. Ancak adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenir. Doçentlik Komisyonu tarafından dilekçe şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilir.

Imtihan jürisinin oluşturulması

MADDE 5(1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve zorunlu şekil şartlarını taşıdığı saptama edilen adayların herkes için, Üniversitelerarası Komite kadar belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme kadar Doçentlik Sınav Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak beş esas ve iki yerine koyma üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yahut jüri, üç başlıca ve iki protez üye ile oluşturulabilir.

(2) Birinci fıkra hükümlerine tarafından oluşturulan jürinin başlıca ve değiştirme üyelerine, mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile bildirim yapılır. Tüm jüri üyelerinin raporları Üniversitelerarası Kurula ulaşıncaya dek üyelerin isimleri adaya bildirilmez.

(3) Doçentlik jürilerinde tayin alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi, Yükseköğretim Kurulu personel data tabanındaki bilgiler başlıca alınarak belirlenir. Doçentlik sınav jürisindeki başlıca ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında bulunan öğretim üyeleri arasından nesnel ölçütlere kadar belirlenir.

(4) Doçentlik imtihan jürisinde devir alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine kadar profesör olarak atanmış ve yetmiş beş yaşını doldurmamış olması şarttır.

Değer Biçme jürisinin oluşturulması

MADDE 5 - (1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve zorunlu şekil şartlarını taşıdığı saptama edilen adayların her biri için, Doçentlik Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak beş esas ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında tatmin edici öğretim üyesi yahut jüri, en yakın bilim alanından, olası olmaması durumunda üç başlıca ve bir yedek üye ile tamamlanır.

(2) Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi, Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanındaki bilgiler başlıca alınarak belirlenir. Doçentlik değerlendirme jürisindeki belli başlı ve protez üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında bulunan öğretim üyeleri arasından tarafsız ölçütlere göre belirlenir.

(3) Doçentlik değerleme jürisinde tayin alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine kadar profesör olarak atanmış olması şarttır.

(4) Jürinin ana ve değiştirme üyelerine, mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile bildirim yapılır.

(5) Jüri üyelerine tatbik alanında yeterli sayıda profesör bulunmaması durumu hariç bir dilekçe döneminde üçten artı tayin verilmez.

Doçentlik sınavı

MADDE 6(1) Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav almak üzere, iki aşamada yapılır.

(2) Doçentlik sınav jürisini yaratıcı belli başlı ve protez üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli bireysel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla en fazla birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Üniversitelerarası Komite Başkanlığı bu raporların bir örneğini adayın dosyasında muhafaza eder.

(3) Jürinin belli başlı ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak nitelikte bir mazeretin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ve bu mazereti uygun bulan görevli olduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Imtihan Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece, bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere kadar idari ve cezai sorumluluğu yoluna gidilir.

(4) Öğretim üyeliğinden istifa, emeklilik ya da gerekçe nedeniyle jürinin iki ya da daha artı üyesinin eksilmesi halinde, Doçentlik Imtihan Komisyonu göre eksilen üyelikler doldurulur.

(5) Ana üyelerin akla uygun bir mazeret olmaksızın raporunu süresinde göndermemesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı göre bu kişinin jüri üyeliği iptal edilir ve protez üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(6) Değerlendirmeye alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilir. Beş üyeden oluşan jürilerde asgari üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise minimum iki üyenin, eser ve öteki faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde namzet, sınavın bu aşamasından başarılı sayılır ve sözlü sınava çağrılır. Başarısız yer alan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla başvuru dönemi esas gücenmek suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde her yerde başvurabilir.

(7) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat, Üniversitelerarası Komite tarafından adaya, mazereti kabul edilenler dışındaki asıl ve yedek jüri üyelerine bildirilmek üzere mensubu oldukları üniversite rektörlüklerine ve sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğüne bildirilir. Kendilerine bildirim yapılan asıl üyeler, imtihan için belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunmakla yükümlüdürler. Belli Başlı üyelerden birinin hazırlanmış bulunmaması halinde sözlü imtihan, sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü ya da görevlendireceği dekan veya müdür göre sıradaki yerine koyma üyenin çağrılması suretiyle yapılır. Bu şekilde de jüri toplanamadığı takdirde en geç on beş gün içinde sınav yapılacak şekilde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı göre yeni sözlü imtihan tarihi belirlenir. Sözlü sınava gelmeyen başlıca üyenin mazeretinin Doçentlik Sınav Komisyonunca kabul edilmemesi, yerine geçen kimse üyenin katılımıyla yapılan sınavın hukuki geçerliliğini etkilemez. Belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunmayan jüri üyesinin bildirdiği bahane Doçentlik Imtihan Komisyonu göre kabul edilmediği takdirde, genel hükümlere göre yönetimsel ve cezai sorumluluğu yoluna gidilir.

(8) Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışarıya başka bir üniversitede atama yapan jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Komite Başkanının görevlendirme yazısı alınarak, görevli oldukları üniversiteler kadar öncelikli ve ön ödemeli olarak karşılanır.

(9) Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü, sınav için zorunlu bedensel ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

(10) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar belirli yer, tarih ve saatte sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine kadar en kıdemli olanı, istememesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir aza başkan olarak atama yapar.

(11) Sözlü imtihan öğretim üyelerine açıktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğünce internet sayfasında duyuru edilir. Jüri başkanı, sözlü sınavın denetlenebilirliğini karşılamak için gerekli tedbirleri alır.

(12) Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına, kapalı oturumda oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakla imza altına alınır ve başkan göre jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir. Adayı başarısız bulan jüri üyeleri gerekçeli karar yazar.

(13) Sözlü sınavda başarılı olanlara Üniversitelerarası Komite kadar ilgili bilim alanında doçentlik belgesi verilir.

(14) Adayın sözlü sınava gelmemesi halinde bu şart, jüri üyeleri göre imzalanan tutanakla saptama edilir.

(15) Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından Üniversitelerarası Kurula gönderilmek üzere sınavın yapıldığı üniversite rektörüne ya da rektörün sınav için görevlendirdiği dekan ya da müdüre imza karşılığında teslim edilir.

(16) Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir. Mazeret bildiriminde bulunulmaması veya bildirilen mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu göre kabul edilmemesi halinde namzet bir sözlü sınav hakkını kaybeder.

(17) Doçentlik Sınav Komisyonunun sözlü sınava gelmeyen adayın bildirdiği mazereti kabul etmesi halinde sözlü sınav, Üniversitelerarası Kurulun tekrar belirleyeceği yer, tarih ve saatte bu madde hükümlerine göre yenilenir.

(18) Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden namzet, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelerde bitmiş başvuruda bulunması halinde tekrar sözlü sınava alınır. Bu başvuruda, 4 üncü maddede doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin her tarafta ibrazı istenmez.

(19) Her Tarafta sözlü sınava alınacak namzet için yeni bir jüri oluşturulmaz. Dördüncü fıkra hükümleri saklıdır.

(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına karşın sözlü sınavda başarısız olan ya da başarısız sanılan aday, eser aşamasından sınava başvuru dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde, sözlü sınavı aşamasında pat diye fazla başarısız olan veya başarısız sanılan namzet ise sözlü sınava son müracaat dönemi başlıca gücüne gitmek suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir. Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız yer alan aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulur ve takip eden sözlü sınavlarda da aynı işlem izlenir.

Doçentlik değerlendirmesi

MADDE 6 - (1) Doçentlik değerleme jürisini yaratıcı esas ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini nitelik ve bilim/sanat alanına katkısı açısından değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen şekle uygun şekilde hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Zorunlu hallerde jüri üyesine Doçentlik Komisyonu kadar toplam bir avuç içi kadar ilave vakit verilebilir.

(2) Jürinin esas ve yerine geçen kimse üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak mazeretlerinin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen doküman ile birlikte hem Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden açıklama eder ayrıca de görevli olduğu yükseköğretim kurumuna yazılmış olarak bildirir. İlgili yükseköğretim kurumu, jüri üyesinin mazeretini yerinde bulan yönetim kurulu kararını Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece, bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresi içinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere tarafından idari ve cezai sorumluluğu saklıdır.

(3) Öğretim üyeliğinden istifa, emeklilik gibi mazeretler ile jüri üyelerinde eksilme olması halinde Doçentlik Komisyonu tarafından eksilen üyelikler doldurulabilir.

(4) Asıl üyelerin geçerli bir bahane olmaksızın raporunu süresi içinde Doçentlik Data Sistemine (DBS) yükleyememesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı kadar bu kişinin jüri üyeliği iptal edilir ve değiştirme üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(5) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte Doçentlik Data Sistemi (DBS) üzerinden adaya gönderilir. bununla birlikte en az tatbik şartlarını sağlamayan adaya yalnızca başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde namzet başarılı sayılır. Başarısız yer alan aday, jüri tarafından eksik yer alan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla başvuru dönemi gücüne gitmek suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde tekrar başvurabilir.

(6) Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Komite Yönetim Kurulu kararı ile karar tarihinden itibaren ilgili bilim/sanat alanında "Doçentlik Unvanı" verilir ve "Doçentlik Belgesi" düzenlenir.

Bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine anormallik

MADDE 7(1) Üniversitelerarası Komite, bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine anomali ile disiplin cezaları bakımından doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını, Yükseköğretim Kurulu veri tabanından kontrol eder.

(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, kullanım dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine kuralsızlık tespit ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine anomali iddiası hakkında gerekli işlemler, Üniversitelerarası Kurul kadar belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Komite, bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine kuraldışılık iddiası hakkında zorunlu işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir ve bir karar verilinceye dek doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir operasyon yapmaz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine kuralsızlık iddialarını çözümlemek ve sonuçlandırmak nedeniyle Üniversitelerarası Komite bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Hoş Sanatlar alanlarından edinmek üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma yöntem ve esasları Üniversitelerarası Komite kadar belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayınlama etiği komisyonu göre incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine kuraldışılık iddiasının içten olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine kuraldışılık iddiası hakkında yapılacak çözümleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar bahşedilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılır. Adayın yönetimsel, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) Analiz neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar bahşedilen aday hakkında zorunlu işlemlerin yapılması için alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bildirim üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadar, adayın tabi olduğu yükseköğretim kurumuna ya da bağlı bulunduğu kuruma gerekli disiplin ve öteki yönetimsel işlemlerin başlatılması amacıyla data verilir.

(8) Sınavın herhangi bir aşamasında jüri üyelerince doçentlik sınavı başvurusuyla ilgili olarak adayın aldatıcı bilgi veya evrak sunduğunun ileri sürülmesi ya da re'sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye değin Üniversitelerarası Komite, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İlgili bilimsel araştırma ve yayınlama etiği komisyonu tarafından yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde namzet başarısız sayılır. İddianın içten olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değer biçme süreci kaldığı yerden devam eder.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru formu dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine anomali bulunduğu iddiasını içeren şikayet ya da ihbar başvurusu yapılması durumunda, Üniversitelerarası Komite bu başvuruyu değerlendirilmesi amacıyla hemen ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonunda bu başvuru formu hakkında ön değerlendirme yapılır. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette data ve belgeye dayalı olduğunun saptama edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir operasyon yapmaz. İncelenmesine karar bahşedilen başvurulara ilişkin olarak ahlak ihlal iddiası taşıyan doçentlik jüri raporları sebebiyle uygulanacak yol izlenir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine anomali

MADDE 7 - (1) Üniversitelerarası Komite, bilimsel araştırma ve yayın etiğine anomali ile disiplin cezaları bakımından doçentlik değerlendirmesine başvuran adayların durumlarını, kendi bünyesinde oluşturacağı veri tabanından kontrol eder.

(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, tatbik dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine anormallik tespit ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, Üniversitelerarası Komite göre belirlenecek yöntem ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine anormallik iddiası hakkında zorunlu işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir ve bir karar verilinceye dek doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir operasyon yapmaz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine aykırılık iddialarını tahlil etmek ve sonuçlandırmak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından elde etmek üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayınlama Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, egzersiz usul ve esasları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayınlama etiğine kuralsızlık iddiasının içten olmadığının tespiti halinde, doçentlik değer biçme süreci kaldığı yerden devam eder.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine kuraldışılık iddiası hakkında yapılacak çözümleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar bahşedilen namzet, doçentlik değerleme talebinde başarısız sayılır. Adayın yönetimle ilgili, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) Çözümleme neticesinde ahlak ihlalde bulunduğu saptama edilen adayla ilgili karar, gerekli disiplin ve diğer yönetimsel işlemlerin başlatılması amacıyla veri ve gereği için adayın bağlı olduğu kuruma ve zorunlu görülen hallerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(8) Jüri üyelerince doçentlik değerlendirme başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı veri ya da evrak sunduğunun ileri sürülmesi veya re'sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye değin Üniversitelerarası Komite, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İlgili bilimsel araştırma ve yayınlama etiği komisyonu kadar yapılacak inceleme neticesinde iddianın dürüst olduğunun tespiti halinde namzet başarısız sayılır. İddianın içten olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değer biçme süreci kaldığı yerden devam eder.

(9) Adayın doçentlik tatbik süreci devam ederken aday hakkında doçentlik uygulama dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine kuraldışılık bulunduğu iddiasını taşıyan şikayet ya da ihbar yapılması halinde, Üniversitelerarası Kurul bu başvuruyu değerlendirilmesi nedeniyle anında ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayınlama Etiği Komisyonuna gönderir. İlgili Bilimsel Araştırma ve Yayınlama Etiği Komisyonu bu başvuru formu hakkında ön değerleme yapar. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette veri ve belgeye dayalı olduğunun saptama edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üniversitelerarası Komite doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir operasyon yapmaz. Bunlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doçentlik Sınav Komisyonu

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri gerçekleştirmek üzere, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Imtihan Komisyonu kurulur. Komite, sosyal, fen-mühendislik, afiyet bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden oluşur. Kurul üyeleri, Üniversitelerarası Komite Başkanının komisyon aza tamsayısının minimum iki katı dek önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Komite tarafından üç yıllığına seçilir. Kurul birincil toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

(2) Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Komite kadar belirlenecek nesnel ve denetlenebilir yönteme tarafından her bir aday için ilgili imtihan jürisinin ana ve protez üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan fiziksel hataları düzeltir.

(3) Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Komite kadar incelenerek karara bağlanır.

(4) Doçentlik Imtihan Komisyonunda görev yapan öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu üniversite göre öncelikli ve ön ödemeli olarak karşılanır.

Doçentlik Komisyonu

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelikle bahşedilen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversitelerarası Komite bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulur. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık durumu bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden oluşur. Komite üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komisyon üye tamsayısının en az iki katı dek önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Komite tarafından üç yıllığına seçilir. Komite ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak daha aşağı komisyonlar kurulabilir.

(2) Doçentlik Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul kadar belirlenecek nesnel ve denetlenebilir yönteme göre her bir namzet için ilgili imtihan jürisinin asıl ve yerine geçen kimse üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Kurul jürilerde ortaya çıkan fiziksel hataları düzeltir.

(3) Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Kurul kadar incelenerek karara bağlanır.

(4) Doçentlik Komisyonunda tahsis yapan öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu üniversite kadar öncelikli olarak ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 - (1) 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (Öbür:RG-6/10/2016-29849)

(1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik etraf oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda yer alan işlemler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarısız sayılan adaylar

GEÇİCİ MADDE 2 - (Ek:RG-6/10/2016-29849) (Öbür:RG-22/4/2017-30046)

(1) Ekim 2015 ve daha önceki dönemlerde doçentlik başvurusunda bulunup eser incelemesinde başarılı bulunmasına karşın sözlü sınavda başarısız olan adaylar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yirminci fıkrasındaki süreler göz önünde bulundurulmaksızın izleyen dönemlerde sözlü imtihan için baştan başvuruda bulunabilirler.

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 - (1) 7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Imtihan Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Mevzuat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Mevzuat hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »