Son Yazılar

4 Nisan 2018 Çarşamba

Okullarda boş geçen dersler nasıl doldurulur?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Dersine branş öğretmeni giren derslik öğretmenini, nöbetçi öğretmeni ve aday öğretmeni manâsız geçen dersleri doldurmaya sıkıştırmak yasal ve hukuki değildir. Ayrıca bu şart Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zor kullanarak çalıştırılamaz. Zorla Yaptırılan Iş yasaktır." hükümlerine de anomali teşkil edecektir.

Manâsız geçen derslere pedagojik açıdan o dersin branş öğretmenin girmesi gerekmektedir. Bu da abes geçen derslere telafi programı hazırlamakla muhtemel olacaktır. Anlamsız geçen dersler sorunu en kısa sürede ve pedagojik açıdan çözmenin pratik yolu ise boş geçen derslere okuldaki bütün hoca ve idarecilerin aidat onayları ful alınarak ders ve ilave ders saatlerini dolduramayan uygun branş ve durumdaki idareci ve öğretmenin o derse girmesi ve dersi işlemesi karşılında ilave ders ücreti ödenmesi ile çözümlenecektir.

MEKTEP YÖNETİCİLERİ VE ANLAMSIZ GEÇEN DERSLER

12.03.1964 tarih ve 11654 Sayılı Devlete Ait Gazetede Yayımlanan 439 Sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığına Alt Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin alıştırma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir

Ulusal Eğitim Bakanlığı Idareci ve Öğretmenlerinin Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve derslik öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel data ve iş dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük ilk önce alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üstüne alanları açık havada ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde idareci ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, gereklilik halinde ve istekleri üstüne alanları dışarıya da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

Yine; Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ilave ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel data ve iş dersleri öğretmenlerine 6 saati gerekli elde etmek üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu edinmek üzere haftada 24 saate,

değin alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, gereklilik halinde ve istekleri üzerine alanları açık havada da ek ders görevi verilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Keza; Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders özelliğinde idare görevi" başlıklı 10. maddesindeki; "(1) İlgili yönetmelik hükümleri ile saptama edilen çözümleme, araştırma, tasarlama, programlama, yönetim, yoklama, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

a) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile)

b) (Mülga: 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile)

c) Azınlık okullarında görevli olanlar dahil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;

1) Bütün gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin gerçekte yapıldığı zaman ile sınırlı almak üzere, haftada 30 saati,

2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,

3) Her türdeki Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile mektep öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati,

4) Öteki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati,

5) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumluluk sahibi müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların öteki müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,

6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile mektep öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati,

7) Öteki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,

ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları kılavuz öğretmenlerinin ders yılı boyunca haftada 18 saati,

e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi bahşedilen engelliler derslik öğretmenlerinin ders yılı boyunca haftada 15 saati,

f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı boyunca haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve aslında görev yapma karşılığında ilave ders ücreti ödenir.

(2) Bu madde kapsamında ilave ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birdenbire pozitif özelliğe uyanlara yapılacak benzer nitelikteki ödemede, sadece miktarı artı olan dikkate alınır." hükümlerince tahsis yapmaktadırlar.

Hem; 25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Halk Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Karşın Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Anlaşma metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Anlaşma" başlıklı kısmındaki "Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 10. maddesindeki; "(1)5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına yan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak ödev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate değin" biçiminde uygulanır. " hükümler sebebiyle müdür ve müdür başyardımcısı olarak devir yapanlar 2 saat aylık karşılığı derse girebilmektedirler.

Bu hükümlerde idareci ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri ilave ders sayıları ve alanlarında ilave ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, gereksinim halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders verilebileceği belirtilmiştir.

Bu hükümler ışığında; kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları tahsis yaptıkları eğitim kurumlarının özelliği itibarıyla uygulanması olan bazı istisnalar dıştan aylıkları karşılığında müdür ve müdür başyardımcıları 2 saatten eksik olmamak üzere 6 saate kadar, müdür yardımcıları haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu mecburiyet öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlar ise gereksinim halinde ve istekleri üstüne alanları haricen ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilecektir.

Ulusal Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 11707 sayılı 2007/19 nolu genelgesinin 2. maddesindeki açıklamalara tarafından; Ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Atama yaptıkları kurumların özelliği sebebiyle derse girmeleri muhtemel olmayan yöneticiler bu kapsam dıştan değerlendirilecektir. Hem, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda tatmin edici ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları nedeniyle bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.

Açıklamalarda; Eğitim-öğretimin tamlık içerisinde dinç bir şekilde yerine getirilmesi için yöneticilere aylık karşılığı ders görevi verilmesinde ders bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiği "ders bütünlüğü de dikkate alınarak" ifadesiyle vurgulanmıştır.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı "Yöneticilerin aylık karşılığı ders görevleri" konulu yazılarındaki; "İlköğretim okullarında görevli olup alanı "derslik öğretmenliği" olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle manâsız geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. Bu şekilde girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevlerini gerçekleştirmek üzere derslik öğretmeni bulunan 1-5'inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmamaktadır.

üstelik bu yöneticilerden aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle yapmak isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilmeleri olası olabilecektir." açıklamalarına,

Ulusal Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.04.2009 tarih ve 36276 sayılı Kayseri Valiliğinehitaben yazılmış bakış yazılarındaki; "Bu çerçevede söz konusu yöneticilerin aylık karşılığı ders görevlerini, bu okulların 6- 8'inci sınıflarında ve/ya da 1-5'inci sınıfların herhangi bir nedenle abes geçen derslerini dokutmak suretiyle yerine getirmeleri bu anlamda girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevini yerine getirmek üzere öğretmeni olan 1-5'inci sınıflarda derse girmelerine lüzum bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına,

İstinaden İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler, alanları dıştan olsa bile manâsız geçen derslerden müdür ve müdür başyardımcıları 2 saatten az olmamak üzere 6 saate dek, müdür yardımcıları haftada 6 ücret karşılığı, 6 saatini de ilave ders ücreti karşılığı yerine getirebilirler.

Bu duruma tarafından okullarda boş geçen derslere; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları gireceklerdir.

Bu bakış yazıları ışığında;

1- İlköğretim okullarında görevli olup alanı "derslik öğretmenliği" olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle manâsız geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir.

2- İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler Aylık karşılığı ders görevlerini doldurmak için bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen ders bulunmaması durumunda aylık karşılığı ders görevlerini gerçekleştirmek üzere derslik öğretmeni yer alan 1-5'inci sınıflarda derse girmeyeceklerdir.

3- İlköğretim okullarında görevli olup alanı "derslik öğretmenliği" olan yöneticiler aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle gerçekleştirmek isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilecektir. (kendi isteği halinde 6 saat aylık karşılığı ders alabilecektir)

4- Mektep öncesi eğitim kurumları gibi ders bütünlüğünün söz konusu olduğu eğitim kurumlarında tayin yapan yöneticilerle ilgili uygulamanın da aynı paralelde yürütülecektir.

5- İlköğretim okulları ve Milli Eğitim Bakanlığa tabi diğer eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerden, atama yaptıkları eğitim kurumlarının özelliğine göre ders bütünlüğü bozulmaksızın alanlarında ders görevi almaları muhtemel olanlara mutlaka aylık karşılığı ders görevi verilecektir.

6- İlköğretim okulları ve Milli Eğitim Bakanlığa alt diğer eğitim kurumlarında ödev yapmakta olan yöneticilere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Nezaket Kurulu'nun o tarihte yürürlükte olan ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, ders bütünlüğü de dikkate alınarak, yöneticiler için öngörülen haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi saati dolana değin emsali alan öğretmenleri ile benzer sayıda verilecektir.

BRANŞ DERSİNE GİRİLEN SINIF ÖĞRETMENİ VE ABES GEÇEN DERSLER

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Mektep Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen" başlıklı 43. maddesi; "3) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ama Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Etik Bilgisi dersleri okulun kadrolu bölge öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa öteki eğitim bölgelerindeki kadrolu bölge öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana hoca olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ilave ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini laf konusu alanlarda yapan derslik öğretmenleri veya derslik öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler göre ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da muhtemel olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.

(4) İlkokullarda Tanıdık Olmayan Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar." fıkralarınca derslere branş öğretmenlerinin girmesi ile derslik öğretmenlerinin boş geçen bu ders saatlerinde yönetimce bahşedilen eğitim ve öğretim görevlerini yapması sağlanmıştır.

Bu öğretmenlerimiz dersi abes geçen öğretmenlerin dersine girdirilemez.

ADAY HOCA VE ABES GEÇEN DERSLER

Mili Eğitim Bakanlığı Hoca Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 26.04.2016 tarih ve 4687266 sayılı görüntü yazısı yayınlamıştır.

Bu görünüm yazısının 5. maddesinde; "5. Aday öğretmenler hiçbir şekilde raporlu öğretmenlerin yerine ya da başka herhangi bir nedenle öğretmeni olmayan bir sınıfta kimsesiz derse girmeyecektir." açıklamaları bulunmaktadır.

Dolayısıyla aday öğretmenlerimiz dersi abes geçen öğretmenlerin dersine girdirilemez.

NÖBETÇİ HOCA VE ANLAMSIZ GEÇEN DERSLER

12.04.2000 tarih ve 479 Ulusal Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatının "Nöbetçi Öğretmenin Görevleri" başlıklı bölümü 10. maddesinde; "10- Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek görevi nöbetçi öğretmene aittir. Bu durum nöbetçi öğretmenin boş derse gireceği anlamına gelmemektedir.

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ

26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi " başlıklı 44. maddesinde yer almaktadır.

İşte ilgili madde;

"Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44(1)Müdür yardımcıları, okulda kendilerine bahşedilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi hoca ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Egemen anaokulu, başlıca sınıfı ve başvuru sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve faaliyet saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve hoca sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada ansızın pozitif nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan başvuru sınıflarında birim şefi de nöbet miktar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun yapı ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, olağan veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak mektep müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine tarafından öğretmenler, olağan eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Hoca, pat diye pozitif okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en fazla ders okuttuğu okulda nöbet miktar.

(6) Okuldakiöğretmen sayısının tatmin edici olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ama gereksinim duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika daha sonra sona erer. Ama bu vakit, okulun özelliğine kadar öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen hoca hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek mektep yönetimince nöbetçi öğretmen tahsis talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılmış olarak duyurulur.

(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır."

Bu yönetmelik hükümlerine tarafından; nöbetçi öğretmenlerin manâsız geçen dersleri yükleme görevi bulunmamaktadır.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ

07.09.2013 tarihli ve28758 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları" başlıklı 86. maddesindeki; "(4) (4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında ödev alan öğretmenlerin devir ve sorumlulukları şunlardır: ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir." hükümlerine göre "Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları" başlıklı 91. maddesinde yer almaktadır.

İşte ilgili madde;

"Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları

MADDE 91- (1)Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.

(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Öğretmenlere,dersinin asgari bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.

b) Birden pozitif okulda ders görevi yer alan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en fazla ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.

c) Nöbet görevi,ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika daha sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar. (Ek cümle:RG-16/9/2017-30182) Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda bu vakit öğretmenler kurulu kararıyla 30 dakikaya kadar çıkarılabilir.

ç)(Değişik:RG-16/9/2017-30182) Bayan öğretmenlere, doğumuna on iki hafta kala ve doğumdan daha sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

d) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) İstekleri halinde hizmet yılı 20 yıldan artı olan bayan öğretmenler, 25 yıldan pozitif olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması sebebiyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve mektep yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen hoca gibi operasyon yapılır.

g)(Ilave:RG-28/10/2016-29871) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu yer alan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

ğ)(Ilave:RG-28/10/2016-29871) (Öbür:RG-16/9/2017-30182) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulur.

h) (Ilave:RG-16/9/2017-30182) Nöbetçi öğretmen değişik nedenlerden nedeniyle öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerinin etüt çalışması yapmalarını sağlar.."

Bu yönetmelik hükümlerine kadar; nöbetçi öğretmenlerin boş geçen dersleri doldurma görevi bulunmamakta sadece dağıtılmış nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerinin etüt çalışması yapmalarını sağlama görevi bulunmaktadır.

BOŞ GEÇEN DERSLERİN ZATEN TELAFİ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.

Şöyle ki;

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mektep Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Telafi eğitimi ve yetiştirme programı" başlıklı 33. maddesindeki; "(1) İlköğretim kurumlarında; eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte mucizevi durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle il ya da ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülki idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

(2) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle manâsız geçen dersler ile gereklilik olduğu takdirde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve güya göçer ailelerin çocukları ve ilkokullarda bir takım derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu ya da programları uygulanır.

a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.

b) Manâsız geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin manâsız geçen ders saati toplamının yarısından az olamaz.

(3) (Ilave:RG-31/1/2018-30318) Ortaokul ve imam konuşmacı ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta açıklanmış şartlar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kurslarla ilgili yöntem ve esaslar Talimat ile belirlenir." hükümlerine tarafından,

07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Telafi programı" başlıklı 61. maddesindeki; "(1) Ortaöğretim kurumlarında;

a) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın rahatsızlık, mucizevi hal ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına dek olan sürede,

b)Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına karşın öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerle yapılamayan dersler için ders saatleri dıştan,

c) Bölge/dal başkalaştırmak isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle diğer ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş gerçekleştirmek isteyen öğrencilere yaz tatilinde,

ç)(Öbür:RG-28/10/2016-29871) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası zarfında iş lisesi mezunu elde etmek isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, milli eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime kadar,

d)İşletmelerde mesleki eğitim görebilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinden, işletme şartlarının yetersiz olması sebebiyle programlarda öngörülen bir takım uygulamaların yapılamaması durumunda yetersiz konuların telafisi için okulda veya başka bir işletmede,

telafi programı uygulanır.

(2) Telafi programları, yapılamayan ders saatleri toplamı değin yapılabileceği gibi yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Ancak yoğunlaştırılmış telafi programlarının süresi toplam ders saati sayısının üçte ikisinden eksik olamaz.

(3)(Öbür:RG-26/3/2017-30019) Birinci fıkranın (ç) bendi ile dokuzuncu fıkrada sayılanlar için yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanmaz.

(4) Telafi programında tayin alacak öğretmenler, okul müdürünün teklifi doğrultusunda milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Gerektiğinde öteki ortaöğretim kurumlarından da hoca görevlendirilebilir.

(5) Telafi programında işlenecek konular, okul müdürüyle programı uygulayacak hoca ya da öğretmenlerce belirlenir. Ancak programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve performans çalışması puanı verilir. Dönem ve yılsonu puanı, bu puanlara göre belirlenir. Birinci fıkranın (b) bendi dahilinde açılan telafi programında puanla değerlendirme yapılmaz

(6)Kontenjan bulunması durumunda, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olup öbür bir iş alanından/dalından mezun almak isteyenler de bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi zarfında telafi eğitimine alınabilir.

(7) (Mülga:RG-13/9/2014-29118)

(8) Telafi programının uygulanmasına yönelik iş ve işlemler, programın açılacağı okul müdürlüğüyle ast bulunduğu milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde yürütülür.

(9)(Ilave:RG-26/3/2017-30019) Açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan/dallarda mesleki ve teknik ortaöğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurt dışında öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik alan/dal derslerini tamamlamalarına olanak sağlamak üzere bütünleyici eğitim programı düzenlenebilir." hükümlerine kadar, eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü koşul, sel, deprem, rahatsızlık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle okulların tatil edildiği günler ve öğretmensizlik ve yarı nedenlerle anlamsız geçen dersler içintelafi eğitimi ve yetiştirme programı aranje etmek durumundadırlar.

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Idareci ve Öğretmenlerinin Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Yetiştirme, okuma -yazma ve armoni kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Bu Kararla belirlenen maksimum ek ders görevi ve ilave ders görevinden farzedilen ders saatleri dışında edinmek üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde ya da dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bir takım derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında ya da programlarında,

Görevlendirilen idareci ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ilave ders görevi verilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere tarafından; ilgili mevzuatına kadar, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere haftada 10 saate dek ilave ders görevi verilebilmektedir.

böylece cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra yapılan derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen Telafi Eğitimlerinde görevlendirilen öğretmenlere (Bu öğretmenler yapılamayan dersin öğretmeni olabileceği gibi diğer öğretmenlerde olabilir.) 150 gösterge rakamının Kanuna tarafından belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan tedarik üzerinden haftada 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir.

Telafi eğitimin yapılabilmesi için Ek Dersle İlgili Kararın 8. maddesi 1. fıkrası onayınca ders programı ve öğretmen görevlendirilmesi onayı alınmalı ve ek dersler ödenmelidir.

Telafi eğitiminde görevlendirilen idareci ve öğretmenlerin bu eğitim faaliyetindeki görevlerine bağlı olarak yararlandırılacakların ilave ders ücretlerin, destekleme ve yetiştirme kurslarında olduğu gibi %100 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceği hususunda Mili Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 07.03.2016 tarih ve 2678219 sayılı gösterme yazısı yayınlamıştır.

Bu yazıya tarafından telefi eğitimleri ek ders ücretleri yüzde yüz artırımlı ödenmez şeklinde gösterme gösteren MEB bu yazısıyla bir anlamda telefi eğitimlerine bayağı ilave ders ücreti ödenmesi gerektiğini de bildirmiştir.

ANAYASAMIZDA ZORLA YAPTIRILAN IŞ YASAKTIR

Yukarıdaki yönetmelik hükümlerine kadar; dersine branş öğretmeni giren derslik öğretmenini, nöbetçi öğretmeni ve namzet öğretmeni boş geçen dersleri doldurmaya baskı yapmak yasal ve yasal değildir. Keza bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde bulunan "Hiç kimse zor kullanarak çalıştırılamaz. Zorla Yaptırılan Iş yasaktır." hükümlerine de anomali teşkil edecektir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ZORLA YAPTIRILAN IŞ YASAKTIR

İLO diğer adıyla Milletlerarası Egzersiz Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri ya da öteki milletlerarası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Uluslararası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Tüzük'da manâlı değişiklikler yapılarak ulus görevlilerine sendika hakkı açık açık meşhur, sonradan yapılan bir değişim ile de Tüzük'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya anomali iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne tarafından yürürlüğe konulmuş esas adalet ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda ayrı hükümler içermesi sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri başlıca alınır." hükümleri ile Milletlerarası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

Tüzük'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir anlaşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan esas yargı ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, millet çalışanları dahil elde etmek üzere istihdam edilen tüm kişileri kapsar." hükümlerince anlaşma metni memurları da kapsamaktadır.

23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Zoraki Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda yer alan sağlam yetişkin erkekler cebri ya da zoraki çalıştırmaya alt olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve koşullar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve zoraki çalışmadan muaf tutulacağı tescil altına alınmıştır.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »