Son Yazılar

6 Mart 2018 Salı

Muavin doçentlik düzenlemesi R.G.'de yayımlandı. İşte 10 maddede yapılan değişiklikler
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


6 Mart 2018 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlanan 7100 sayılı Kanununla yardımcı doçentlik, doçentlik, uzman, okutman, eğitim öğretim planlamacısı ve araştırma görevlisi unvanlarında değiştirme yapıldı.

İŞTE YAPILAN ŞARTLARIN DEĞIŞMESI

1- Yardımcı Doçentlik unvanı "Doktor öğretim üyesi" olarak değiştirilmiştir.

2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa yer alan Okutman ve Öğretim yardıcısı tanımları kaldırılmıştır. "Okutman", "bilirkişi" ve "eğitim öğretim planlamacısı" kadro unvanları "Öğretim Görevlisi" olarak değiştirilmiştir.

3- Doçent unvanı "Üniversitelerarası Kurul kadar bahşedilen doçentlik akademik unvanına sahip kişidir." biçiminde tanımlanmıştır.Tanımda daha önce yer alan "Doçentlik sınavını başarmış" almak ibaresi kaldırılmıştır. ÜAK, Doçentlik başvurularında ilgili bilim ya da sanat alanında jüriler oluşturup, adayların yayın ve çalışmalarını YYÖK göre belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirip, tatmin edici yayınlama ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı verecektir.

4- Üniversitelerarası Komite bünyesinde 11 kişilik bir idare heyeti oluşturuldu. Yönetim Kurulu, ÜAK Başkanının yanı sıra fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer aza ve hoş sanatlar alanından bir üyeden oluşacak.

5- Muavin doçentliğe devir başlıklı 23. madde "Doktor Öğretim Üyesi" olarak değiştirilmiştir. Maddede yalnızca daha önce bulunan, kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan tanıdık olmayan dil sınavını başarılı olmak şartı kaldırılmıştır.

Tekrar yardımcı doçentler 2 ya da 3 takvim sürelerle en çok 12 yılığına atanabilirken, hekim öğretim üyeleri 4 yıllığına atanabilecek ve 12 sene sınırlaması olmayacaktır.

ESKİ MADDE YENİ MADDE Madde 23a. Bir üniversite biriminde açık bulunan muavin doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere yan kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından edinmek üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan ya da ilgili müdür kendi idare kurullarının görüşünü de aldıktan sonradan önerilerini rektöre sunar. Tahsis, rektör tarafından yapılır.

Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer ya da üçer takvim süreler için en çok 12 yıla dek atanabilirler. Her tayin süresi sonunda devir kendiliğinden sona erer.

b. Muavin doçentliğe atanmada aranacak koşullar:

(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını ya da Üniversitelerarası Kurulun önerisi üstüne Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek kesin sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Fakülte, enstitü ya da akademi idare kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi edinmek üzere seçilecek üç kişilik bir jüri kadar; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den tanıdık olmayan dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını yerine geçmek.

c. Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna ödev için bu maddede aranan en az koşulların yanına, Yükseköğretim Kurulunun onayını elde etmek suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi çoğaltmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, tarafsız ve denetlenebilir nitelikte ilave koşullar belirleyebilirler.

MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor Öğretim Üyesi

MADDE 23-a) Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan hekim öğretim üyesi kadroları rektörlükçe duyuru edilir. Ilan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından edinmek üzere üç profesör veya doçent saptama ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonradan önerilerini rektöre sunar. Görev rektör tarafından en çok dört sene zaman ile yapılır. Her atama süresinin sonunda atama kendiliğinden sona erer. Atama süresi sona erenler her yerde atanabilirler.

b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık unvanını ya da Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belirli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.

c) Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim Kurulunun onayını olmak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ilave şartlar belirleyebilirler."

6- Doçentlik unvanını düzenleyen maddede düzenleme yapılmıştır. Doeçntlik unvanını almak için yapılacak başvuracaklarda, YÖK göre yapılan merkezi bir yabancı dil sınavından veya milletlerarası geçerliliği YÖK göre kabul edilen bir sınavdan en düşük 55 puan alma şartı devam edecektir.

Doçentlik unvanı için juri kadar yapılacak eser incelemesi uygulaması devam edecek. Buna ilave olarak tarafsız ve denetlenebilir nitelikte ilave koşullar belirlenebilecek. Eğer bu sözlü imtihan şeklinde olacaksa, bu sözlü sınavı ÜAK yapacak. Daha önce sözlü sınavı juri yapıyordu.

Doçentlik uvanını alanların Doçentlik kadrolarına atanmada eski uygulamaya devam edilecektir.

7- Doktora çalışmalarını tamamlamış araştırma görevlilrine ders görevi verilebilecvektir. 12 saati aşan ders görevinde haftada en fazla 10 saate değin ilave ders ücreti verilecektir.

bundan başka, yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmayacak ve bunlara ders ücreti ödenmeyecek.

8- Bilirkişi, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında devir yapmakta iken bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ders görevi verilmemesi uygulaması devam edecektir.

9- Hekim öğretim görevlilerinin maaşlarına 100 TL civarında zam yapılacak.

10- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Polis Akademisi, Milli Savunma Üniversitesi, TODAİE'de de aynı düzenlemeler yapılmıştır.

7100 sayılı Kanunun tam metni için tıklayınız.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »