Son Yazılar

19 Mart 2018 Pazartesi

Ihtiyaç olmaması halinde sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi feshedilemeyecek
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Danıştay Yönetimsel Dava Daireleri Kurulu, ödev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması halinde sözleşmenin fesih edilmesini öngören hükmün yürürlüğünü durdurdu.

03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Hoca İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Gereklilik fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2)Gereklilik fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate gücenmek suretiyle atamaya puan üstünlüğüne kadar il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, atama yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması veya öğretmenlerin bu fıkraya kadar yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer." hükümleri bulunmakta ve bu hükümlere göre Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, devir yaptıkları il içinde alanında gereksinim olmaması halinde iptal edilmekteydi.

Bu madde metninde yer alan "Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, atama yaptıkları il içinde alanında gereksinim olmaması...." ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesi için Türk Eğitim Sen tarafında açılan davada; Danıştay 12. Dairesi'nin 2016/7383 E. sayılı ve 13.04.2017 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurmayı ret kararı vermiştir.

Türk Eğitim Sen tarafında Danıştay Yönetimle Ilgili Dava Daireleri Kurulu'na yapılan itirazda, Danıştay Yönetimle Ilgili Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2017/875 sayılı ve 14.09.2017 tarihli kararında; "Sözleşmeli öğretmenlerin ödev yaptığı il içinde alanında gereklilik bulunmaması durumunda, gereksinim olan ve sözleşmeli hoca istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup, salt olarak devir yaptıkları il içinde alanında gereklilik olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir." tespitini yaparak sözleşmeli öğretmenlerin, bulunduğu ilde gereklilik olmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi işlemin yürütmesini durdurmuştur.

Danıştay Idari Dava Daireleri Kurulu kararının gerekçesinde ise;

Dava konusu mevzuat; ilk kez kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde edinmek üzere Ulusal Eğitim Bakanlığının manâsız öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası dahilinde sözleşmeli öğretmen İstihdamına İlişkin usul ve esasları aranje etmek nedeniyle, söz konusu sözleşmeli öğretmenleri kapsayacak şekilde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25.08.2011 günlü 652 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 06.06.1978 günlü, 78/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda bulunan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sözleşmenin feshi" başlıklı ek 6. maddesinde, sözleşmenin kamu kurum ve kuruluşunca tek taraflı feshedilebileceği haller;

"Personelin;

a) İşe alınma açısından zorunlu olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının daha sonra anlaşılması,

b) İşe gücenme açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonra kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve aralıksız üç gün ya da toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması sebebiyle tabi bulundukları yöneticileri kadar yazılmış olarak uyarılmasına karşın söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay evvelden bilgi vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi gereğince sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi zarfında farzedilen hallerde kendiliğinden sona erer." biçiminde düzenlenmiştir.

Sözleşmeli hoca olarak atanabilmek için, KPSS için belirlenen taban puan veya daha yüksek puan edinmek, sözlüde başarılı addedilmek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımanın yanına bazı özel şartları haiz edinmek gibi bir takım koşulların sağlanmasının zorunlu olması göz önüne alındığında, sözleşmeli öğretmenlerin atama yaptığı il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda, gereklilik olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup, salt olarak atama yaptıkları il içinde alanında gereksinim olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir."

İşte Danıştay Yönetimle Ilgili Dava Daireleri Kurulu kararı;

Ayıca Danıştay Yönetimsel Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No: 2017/875 sayılı ve 14.09.2017 tarihli kararında ilk defa, "sözlü imtihan" ile "görüşme" arasındaki farka yer verildi. bu konudaki detaylı haberimiz için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »