Son Yazılar

23 Şubat 2018 Cuma

Sözleşmeli personel dil tazminatı alabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Keza 375 sayılı KHK'da yer alan hükme göre hem de Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan düzenlemeye göre, sözleşmeli personel yabancı dil tazminatı alamaz. Tanıdık Olmayan dil tazminatı yalnızca 657, 926, 3269, 3466, 2802 ve 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlara verilmektedir.

SORU: Basit gelsin. Ben 2016 ekimde atanan ilk sozlesmeli ogretmenlerdenim. YDS'den 90 puan aldim fakat ilçe milli eğitim müdürlüğü sozlesmeliye dil tazminati verilmez diyerek bana para odemiyor. Bununla alakali haber yapilabilir mi ?

YANIT: 375 sayılı KHK 'nın 2. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 2Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Bilirkişi Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Bilirkişi Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık görünmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden tekrar bu iki kurum tarafından tespit olunan ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu yer alan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık tanıdık olmayan dil tazminatı ödenebilir.............."

Söz konusu maddeye dayanarak çıkarılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Yöntem ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. maddeleri aşağıdaki gibidir.

"Maksat

MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı, millet kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek tanıdık olmayan dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin yöntem ve esaslar ile öteki hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden tanıdık olmayan dil bilgisi düzey tespit sınavına girecekleri kapsar."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yöntem ve Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesinin 4. bendi aşağıdaki şekildedir.

"Anlaşma ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti açık havada herhangi bir isim aşağı ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz."

03.08.2017 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmeli Hoca İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 1., 2.. ve 3. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilk olarak kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde edinmek üzere Milli Eğitim Bakanlığının anlamsız öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası dahilinde sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, başta kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde edinmek üzere Milli Eğitim Bakanlığının boş hoca norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası zarfında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenleri kapsar.

Takviye

MADDE 3(1) Bu Mevzuat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

DEĞERLEME

Hangi personel rejimine alt olanların yabancı dil tazminatı alabileceği ilgili mevzuatında tek tek sayılmış olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b hükümlerine kadar çalıştırılan personel söz konusu hükümlerde yer almamaktadır.

Hem Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yöntem ve Esaslarda da Anlaşma ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışarıda herhangi bir isim aşağı ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik hükümlerine kadar yabancı dil tazminatı almanız mümkün değildir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »