Son Yazılar

22 Şubat 2018 Perşembe

Sözleşmeli öğretmen refakat izni alabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda, refakat izni verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

SORU : Ben 2016 ekim ataması sözleşmeli bir öğretmenim. Atama yerim Ağrı'nın bir ilçesi. Ben devir yerime giderken eşim memleketimde kaldı. Zira kaynanam kanser tedavisi görüyordu. Daha kötüsü geçen hafta eşimin de kanser olduğunu öğrendik. Haberi aldığımda eşimden 2000 km uzaktaydım. Hemen eşimin yanındayım önce ameliyat daha sonra uzun bir çare süreci var. Eşim ve iki oğlum'dan diğer kimsemiz yok. Ben sözleşmeli olduğum için refakatçı izni yada bedava izni alamıyor muşum. Bu konuda bana takviye edermisiniz. Yetkililere sesimi duyurmak için ne yapmayalım.

Bu mesajı kim okuyorsa duasını da yetersiz etmesin inşallah.

CEVAP : 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 9. ve 10. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"Madde 9- 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan artı olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde anlaşma ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, rahatsızlık ve öteki gerekçe izinleri dışında, keza takvim müsade verilmez.

Sözleşmeli bayan personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan daha sonra sekiz hafta almak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumu durumunun uygun olduğunu hekim raporu ile belgeleyen sözleşmeli bayan personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya değin işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli bayan personelin ricası halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası müsade süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici meslek göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür."

Sözleşmeli personele, bir yaşından ufak çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Sözleşmeli personele ricası üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun ya da kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli bahane izni verilir.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sıhhat izni verilir.

Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Rahatsızlık nedeniyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici meslek göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Esaslarda, sözleşmeli personele refakat izni verileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Fakat 657 sayılı kanunun sözleşmeli personele kendi mevzuatında açıklık olmayan hallerde, aracısız olarak kullanım laf konusu olmamakla birlikte, statülerinin özelliği gözetilerek referans norm olarak dikkate alınmalarının ve kıyasen uygulanmalarının olası olduğu, Danıştay Yönetimsel Dava Daireleri Kurulunun 06/10/2011 tarih ve YD İtiraz No:2011/524 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıştır.

Sivas Yöneticilik Mahkemesince verilen 22.05.2013 günlü, E.2013/208; K.2013/470 sayılı karar ile 4/B'li personele refakat izni verilmemesi işlemini iptal etmiş ve laf konusu karar Danıştay 5. Dairesince 27.03.2014 günlü, E:2013/9443; K;2014/2567 sayılı karar ile onanmıştır.

Ama davalı idareler mucizevi bir kanun yolu olan "karar ayar" talebinde bulunmuş, aynı Danıştay dairesi bu kere kendi kararını düzeltmiş ve sözleşmeli personele refakat izni verilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Söz konusu karar oy çokluğu ile alınmıştır(3/2)

Sonuç Olarak mevzuatta sözleşmeli personele refakat izni konusunda bir tarafsızlık olmamakla birlikte bu konuda hak kararlarında da bir istikrardan laf edilemez.

Bu durumda sizin açınızdan en akılcı yol öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. maddesine uygun bir rapor alarak idareye refakat izni için başvuruda bulunmanız ardından da idarenin ret cevabından itibaren 60 gün içerisinde yöneticilik mahkemesine yürütmenin durdurulması talepli bir tatbik ile söz konusu işlemin iptalini istek etmeniz olacaktır. Eğer yöneticilik dilekçenize her hangi bir yanıt vermezse dilekçenizin üzerinden 60 gün geçtikten daha sonra fakat 60 gün içerisinde dava açmanız gerekecektir. Eğer davanızı yürütmenin durdurulması talepli açarsanız ve duruşma bu talebinizi haklı görürse 2-3 ay gibi bir sürede sonuca ulaşabilirsiniz. Dilekçenizde söz konusu Danıştay Kararlarının lehinize olan yönlerinden yararlanabilirsiniz. Mesela söz konusu karar düzeltmeye ilişkin Danıştay Kararında muayene hakimi görüşünde Anayasanın 41. Maddesine, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. Maddesine, Idareli Sosyal ve Kültürel haklara İlişkin Milletlerarası Sözleşmenin 12. maddesine atıf yapılarak sözleşmeli personele de refakat izni verilmesi gerektiği yönünde görüntü bildirilmiştir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »