Son Yazılar

7 Şubat 2018 Çarşamba

MEB'den il içi özürler için yararsız yazı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sıhhat, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Öteki Nedenlere Alt Yer Değişim Duyurusuna istinaden il içi ve il dışı özür grubuna iller aralarında 5.011, il içinde 19.396 toplamda 24 bin 407 öğretmen başvururken hizmet puanı üstünlüğü ve tercihler dikkate alınarak yapılan atama sonucunda il içinde 4.968 il dıştan 4.046 elde etmek üzere toplamda 9 bin 14 hoca özür grubundan yer değiştirmiştir.

İller arasında başvuruda yer alan 5.011 öğretmenden kontenjan ve hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özürlerinin bulunduğu ilçelere atanamayan 965 öğretmenin özür durumuna tabi atamaları bakanlıkça il emrine atayarak gerçekleştirilmişti.

Ulusal Eğitim Bakanlığı 2018 Ocak Ayı özür durumuna bağlı yer değişiklik döneminde il emrine atanan bu 965 hoca ile il içinde özrü durumuna emrindeki olarak yer değiştirmeyen 14428 öğretmenin kontenjan ihtiyacı oluşması durumunda özür durumları ve özrün bulunduğu ilçe ile halen tayin yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılmasını istemiştir.

işte o yazı ve olur;

MEB ve Valilikler daha önceden bu durumdaki öğretmenleri, özürlerinin bulundukları ilçelere geçici görevlendirme ile çözüm yoluna gitmekte iken birincil kez bu şekilde bir tahsis yöntemine geçmiştir.

Bu görev yöntemi; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Devlete Ait Gazetede Yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Tahsis ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 25.6.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Devlete Ait Gazetede Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değişim Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinde yer almamaktadır.

MEB "Hizmet puanı" kriterinden vazgeçerek iki yeni ölçüt getirmiş ve öğretmenlerin özür durumları ve özrün bulunduğu ilçe ile halen tahsis yapılan yer arasındaki mesafe dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılmasını istemiştir.

Birinci kriterde "özür durumlarını dikkate alın" demiştir. Hangi özür durumu hangi özür durumuna kadar öncelik taşıyacaktır. Sağlık özrü, benzeşen durumu özrüne göre mi üstündür yahut can güvenliği özrümü en üstündür. Bu bilinmemektedir.

İkincisinde "Uzaklık" kriteri getirmiştir. Bu ölçüt hangi mevzuatta yer almaktadır. Buda bilinmemektedir. Örneğin benzer ilçede özür durumları olan iki öğretmenden can güvenliği olan hoca özrün bulunduğu ilçeye 50 km ise benzeyen durumu özrü olan öteki öğretmende 250 km de ise bu öğretmenlerden hangisi tercih edilecektir.

Hem bu atamalar hangi takvimde yapılacaktır, Norm kadro fazlası öğretmenlerin durumu ne olacaktır? Bu soruların cevabı yoktur. Sorunları çözecek tek başvuru ilçe emri verilmesinden geçmektedir. Akabinde öğretmenleri öğrenci ile buluşturacak, atanamayan öğretmenlerin, yer değiştiremeyen öğretmenlerin ve norm kadro fazlası öğretmenlerin sorunlarının belirli çözümü ve norm kadro fazsı öğretmenleri eritecek politikalar üzerinde çalışılmalıdır.

Özür durumlarının birbirine tercih edilmesi ya da özrün bulunduğu ilçe ile halen görev yapılan yer arasındaki mesafe dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılması yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır. Yer değiştirecek öğretmenlerin belirlenmesinde uygulanacak olan tek kriter hizmet puanıdır.

Hizmet Puanın Dayanağı Hangi Mevzuattır?

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Tayin" başlıklı 37. maddesinde bulunan aşağıdaki fıkralarda Hizmet Puanı yer almaktadır.

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan tahsis plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Tüzük Mahkemesinin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Her Tarafta Düzenleme: 1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına ast yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/ya da yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değişiklik suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları gizli kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya adalet kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin bahşedilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş yer alan abes öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız müsade süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü sene sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına yerinde abes öğretmen kadrolarına başta atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine tayin yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki atama yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il ulusal eğitim müdürünün teklifine tarafından valilerce belirlenir.

Bu hükümlerdeki tek ayırıcı özellik hizmet puanıdır. Keza Bakanlığın yazısı kanunda öngörülen "özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." hükümlerindeki takvime de aykırıdır.

Danıştay'da Hizmet Puanı Demiştir.

Hizmet puanı "Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı"nda da açık açık "...yer değişim suretiyle devir işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir diğer deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, yükümlülük arz etmektedir." şeklinde yer almıştır.

Bunu haricindeki uygulamalar yani özür durumlarının birbirine tercih edilmesi ya da özrün bulunduğu ilçe ile halen görev yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılması yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır.

Dolayısıyla Ulusal Eğitim Bakanlığının 2018 Ocak Ayı özür durumuna ast yer değiştirme döneminde il emrine atanan bu 965 hoca ile il içinde özrü durumuna yan olarak yer değiştirmeyen 14428 öğretmenin kontenjan ihtiyacı oluşması durumunda özür durumları ve özrün bulunduğu ilçe ile halen atama yapılan yer arasındaki uzaklık dikkate alınarak valiliklerce atamalarının yapılmasını istediği ve yukarıda yer verdiğimiz yazının uygulanma imkanı yoktur.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »