Son Yazılar

4 Şubat 2018 Pazar

MEB'den Damga Vergisi ve Harç İadesine ilişkin tereddüt hakkında açıklama
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Rakam

:

77888587-010.07.011-E.6702

18.01.2018

Konu

:

696 Sayılı KHK'nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Dilekçe

............ ÖDENTI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

............ VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bir Takım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulanmasında damga vergisi ve harç yönünden tereddüte düşülen hususlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK'nın 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23 üncü maddenin;

- Birinci fıkrasında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde bulunan millet idareleri (MIT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara alt döner sermayeli kuruluşlar, bu KHK'ya ekli (I) sayılı listede bulunan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal emniyet kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri zarfında yükleniciler göre çalıştırılanlara yönelik düzenleme,

- Onuncu fıkrasında ise, bu madde uygulamasında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının tanımı

yapılmıştır.

Aynı maddenin onbeşinci fıkrasında ise

"Birinci fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir. İhalesi yapılmış oysa bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler iptal edilmiş sayılır ve bu maddenin yayımı tarihini peşine düşüp takip eden yılın başından açtırmak üzere bir sene içinde talep etmesi halinde yükleniciye; işleme konu edilen sözleşmeye ilişkin olarak noterde ödenen damga vergisi, harç ve kıymetli kağıt bedeli dışındaki masraflar sözleşmeyi imzalayan idarece, Kamu İhale Kurumu geliri olarak alınan miktar Halk İhale Kurumunca, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve varsa noter harçları ile kıymetli kağıt bedelleri ise tahsilatı yapan muhasebe birimi ya da ücret dairesince iade edilir. Şu kadar oysa yükleniciden tahsil edilen, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kağıt bedellerinin, şartname ile açıklama edilerek ödenmesi gereken hallerde iade için bu alacakların ödenti dairesine ödenmiş olması şartı aranır. Bu kapsamda yüklenici göre ifade edilen ancak ödenmeyen damga vergilerinin tahsilinden vazgeçilir. Yükleniciden tahsil edildiği halde ilgili vergi dairesine ödenmeyen ve yükleniciye iade edilen tutarlar, yükleniciye iade edildiğini gösterir belgenin ibrazı halinde vergi dairesince terkin edilir. Iptal Edilmiş farzedilen sözleşmeler için yüklenici diğer bir hak talebinde bulunamaz. Kesintisiz emekçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına başlıca hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi diğer bir işleme lüzum kalmaksızın mevcut kontrat koşullarına uygun şekilde geçiş işlemi yapılıncaya dek ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. Fakat, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç, mali sınır sınırlamasına yan olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine kadar doğrudan tedarik suretiyle karşılanır. Bu fıkra hükümleri, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli edinmek üzere geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki idareler ve ihaleler bakımından kıyasen uygulanır."

hükmüne yer verilmiştir.

375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında ise il özel idareleri ve belediyeler ile ast kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı olarak sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve alt kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer yönetmelik hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri dahilinde yükleniciler tarafından çalıştırılanlara yönelik düzenleme yapılmıştır.

375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrası hariç diğer fıkraları 2/1/2018 tarihinde, onbeşinci fıkrası ise 696 sayılı KHK'nın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 24/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan maddenin onbeşinci fıkrası dahilinde feshedilmiş sayılan sözleşmeler uyarınca, yükleniciler göre ihale kararı ve sözleşmeler için ödenen damga vergisi ve noter harçlarının iadesinde aşağıdaki açıklamalara tarafından işlem yapılması gerekmektedir.

1- Söz konusu onbeşinci fıkra çerçevesinde iade taleplerinin değerlendirilmesi için ilk önce, ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin, geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddelerin

birinci fıkraları kapsamındaki idareler tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin olarak ihalesi üretilmiş olup, onbeşinci fıkranın yürürlüğe girdiği 24/12/2017 tarihinde ve bu tarihten daha sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmelerden kaynaklanmış olması gerekmektedir.

2- Kapsama giren ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödenmiş olması halinde, söz konusu verginin iadesi için, yükleniciler tarafından 31/12/2018 tarihine dek (bu tarih dahil) tahsilatı yapan vergi dairesi ya da genel bütçe kapsamındaki idarelere hizmet veren muhasebe birimine başvurulması gerekmektedir.

Başvuru esnasında, damga vergisi iadesi talebine konu işin, anılan geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrasında yapılan düzenleme uyarınca feshedilmiş farzedilen ihaleye konu iş olduğunu bildiren yazının sözleşmeyi imzalayan idareden temin edilerek takdim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu süresi yargı düşürücü zaman olup, bu süreden sonra yapılan başvurulara istinaden operasyon tesis edilmesi olası değildir.

Süresinde yapılan başvuru üstüne, tahsilatı yapan ücret dairesi veya genel bütçe kapsamındaki idarelere hizmet veren muhasebe birimi kadar konu tetkik edilerek, yükleniciye iade işlemi gecikilmeksizin gerçekleştirilecektir.

3- İhale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin, damga vergisi mükellefiyeti çerçevesinde yüklenici göre emrindeki olduğu ödenti dairesine ifade edilmiş fakat ödenmemiş olması halinde, yüklenicinin bu genel yazının (2) numaralı bölümünde kayıtlı zaman ve şekilde oluşturacağı başvurusuna istinaden söz konusu verginin tahsilinden vazgeçilerek tahakkuk ettirilen damga vergisi terkin edilecektir.

4- Genel bütçe kapsamındaki idareler dışındaki idarelerce yükleniciden tahsil edilen ama ilgili vergi dairesine açıklama edilmeyen damga vergileri, tahsilatı yapan yöneticilik tarafından yükleniciye iade edilecektir. İade edilen bu tutarlar, idarelerin ilgili dönem damga vergisi beyannamelerine dahil edilmeyecektir.

Bu kapsamdaki idarelerce yükleniciden tahsil edilerek ilgili ödenti dairesine açıklama edilmek suretiyle ödenen damga vergilerinin, bu idarelerden alınacak yazıya istinaden, tahsilatı yapan vergi dairesi kadar aracısız yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir.

Sözü edilen idarelerce yükleniciden tahsil edilerek ilgili aidat dairesine açıklama edilmekle birlikte az önce ödenmeyen damga vergilerinin ise ödenti dairesine ödenmeksizin, tahsil eden yöneticilik göre yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, idarelerce söz konusu tutarın yükleniciye iade edildiğini gösterir belgenin ibrazı halinde, vergi dairesince yöneticilik adına tahakkuk ettirilen damga vergisi terkin edilecektir.

5- Söz konusu sözleşmelerin noterde düzenlenmesi nedeniyle noter göre tahsil edilen ve ödenti dairesine açıklama edilerek ödenen damga vergisi ve noter harcının, noter tarafından ödemenin yapıldığı aidat dairesince, yükleniciye red ve iade edilmesi gerekmektedir.

dahası, laf konusu geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrasında yer alan

"Kesintisiz işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi diğer bir işleme lüzum kalmaksızın mevcut anlaşma koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya dek ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır."

hükmü uyarınca mevcut anlaşma süresinin, sözleşmenin diğer koşullarında herhangi bir değiştirme yapılmaksızın, uzatılmasına ilişkin düzenlenecek kağıtlar, kontrat süresinin kanun hükmüyle uzatılmış olması sebebiyle damga vergisine konu teşkil etmeyecektir.

Data edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan ERTÜRK

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkanı

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »