Son Yazılar

23 Şubat 2018 Cuma

MEB, Hoca Performans Değer Biçme Mevzuat Taslağını, görüşe açtı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


MEB, hoca performans değerlendirme yönetmeliği taslağını gösterme için dış paydaşlara gönderdi... İşte o taslak mevzuat

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI

HOCA PERFORMANS DEĞERLENDIRME VE ADAY ÖĞRETMENLİK IŞ VE İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

BİRİNCİ BIRIM

Niyet, Kapsam, Takviye ve Tanımlar

Kasıt

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim öğretim hizmetlerinin etkin ve bereketli bir şekilde yürütülebilmesi için Ulusal Eğitim Bakanlığına alt her derece ve türden devlete ait eğitim kuramlarında devir yapan aday öğretmen ve öğretmenlerin performans değerlendirmeleri ve sınavları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Destek

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Ulusal Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday hoca: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa tahsis suretiyle atananları,

b) Adaylık süreci: Adaylık süresinin tamamı ya da bir kısmıyla ilgili olarak başlangıcından sonuçlanıncaya değin yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin uygulamalar dizisini,

c) Bakan: Ulusal Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni,

e) Değerlendirilen: Performans değerlendirilmesine tabi tutulan namzet öğretmen ve öğretmeni,

f) Değerlendirici: Namzet öğretmenlerin ve öğretmenlerin performans değerlendirmesini yapacak kişiyi,

g) Değerleme: Namzet öğretmenlerin ve öğretmenlerin, ekte bulunan formlara kadar ölçülerek galibiyet düzeylerinin belirlenmesini,

ğ) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatilinin bitiminden ders kesimine değin geçen süreyi,

h) Eğitim kurumu: Bakanlığa ast her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kuramlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim vasıta gereci üretme, analiz, değer biçme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/ya da müsabaka sınavları için zorunlu meslek ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla muavin ve yardım olan kuramları,

ı) Eğitim ve öğretim yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

i) İtiraz komisyonu: Performans değerleme itiraz komisyonunu,

j) MEBBIS: Ulusal Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemini,

k) Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarını,

l) Öğrenci: Performans değerlendirmesi yapılacak öğretmenin sınıfında yer alan öğrencileri,

m) Öğretmen: Bakanlığa emrindeki her derece ve türdeki Örgün ve yaygın eğitim kurumlan ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde öğretmen kadrosuna atananları,

n) Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini etkin ve bereketli biçimde yerine getirebilmek için öğretmenlerin sahip olması gereken, Bakanlıkça muhakkak bilgi, hüner, tavır ve değerleri,

o) Özdeğerlendirme: Öğretmenin kendisine yönelik değerlendirmesini,

ö) Sınav: Namzet öğretmenlere uygulanacak yazılmış veya yazılı ve sözlü sınavı ya da öğretmenlere uygulanacak olan Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri sınavını,

p) Sözleşmeli Hoca: Milli Eğitim Bakanlığının manâsız hoca norm kadrosu yer alan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Halk Personel Seçme Sınavı sonucuna kadar sözlü sınava çağrılıp başarılı olanlar arasından süreli olarak istihdam edilenleri,

r) Veli: Performans değerlendirmesi yapılacak öğretmenin sınıfında yer alan öğrencinin veli, vasi veya konut başkanını

açıklama eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas İlkeler ve Performans Değerlendirmenin Amacı

Esas ilkeler

MADDE 4- (1) Aday hoca ve öğretmen performans değer biçme sürecinde aşağıdaki temel ilkeler başlıca alınır:

a) Adalet: Performans değerlendirme tüm namzet öğretmen ve öğretmenlere adil olarak uygulanır.

b) Şeffaflık: Performans değerlendirmenin açık olması; değerlendirilenlerin sonuçlardan haberdar edilmesi esastır.

c) Katılımcılık ve anlaşma: Performans değerlendirmesi, paydaşların geniş katılımıyla gerçekleştirilir.

ç) Belirlilik: Performans değer biçme daha evvelden tanımlanmış, belli ve öğretmenin bilgilendirilmiş olduğu süreçlerden oluşur.

d) İşlevsellik ve çok yönlülük: Performans değerlendirme, öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti, görevde büyüme, adaylık meslek ve işlemleri gibi hususlara kaynak oluşturur ve insan kaynakları yönetiminin öteki unsurları ile birlikte ele alınır.

Performans değerlendirmenin amacı

MADDE 5- (1) Performans değerlendirmesi ile aday öğretmen ve öğretmenin;

a) Görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi,

b) Veri ve maharet düzeyinin belirlenerek, gerekli eğitim ihtiyacının saptama edilmesi ve buna karşın tedbirlerin alınması,

c) Ödüllendirilmesinin sağlanması

amaçlanmaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hoca Performans Değer Biçme Meslek ve İşlemleri

Değerlendirilenler

MADDE 17 - (1) Bu Mevzuat dahilinde Bakanlık teşkilatında ödev yapan ve bir eğitim öğretim yılında asgari üç ay devir yapmış olan öğretmenler değerlendirilir.

(2) 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca alman aylıksız izin süreleri, tutukluluk, hükümlülük, görevden uzaklaştırılma ve sanki nedenler ile geçirilen süreler en düşük üç ay tahsis yapma süresinden sayılmaz.

Değerlendiriciler

MADDE 18 - (1) Değerlendiriciler, öğretmenin;

a) Devir yaptığı eğitim kurumu müdürü,

b) Tayin yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri,

c) Atama yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenleri, ç) Sorumluluk Sahibi olduğu öğrencilerin velileri,

d) Sorumluluk Sahibi olduğu öğrencileri

e) Kendisidir.

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenler için değerlendiriciler;

a) En yakın amiri,

b) Kendi biriminde devir yapan meslek arkadaşları,

c) Kendisidir.

(3) Üzerinde kurum müdürlüğü görevi yer alan öğretmenlerin değerlendiricileri;

a) il/ilçe milli eğitim müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı ya da şube müdürü,

b) Atama yaptığı eğitim kurumundaki müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları,

c) Atama yaptığı eğitim kurumundaki öğretmenler,

ç) Devir yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velileri,

d) Ödev yaptığı eğitim kurumundaki öğrenciler

e) Kendisidir.

(4) Üzerinde müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevi yer alan öğretmenlerin değerlendiricileri;

a) Devir yaptığı eğitim kurumu müdürü,

b) Devir yaptığı eğitim kurumundaki öteki idareciler,

c) Atama yaptığı eğitim kurumundaki öğretmenler,

ç) Ödev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velileri,

d) Görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrenciler,

e) Kendisidir.

(5) Rehberlik araştırma merkezlerinde atama yapan rehber öğretmenler ve özel eğitim öğretmenlerinin değerlendirmesinde, zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler yerine birim başkanı değer biçme yapar.

(6) Bu maddenin 1 'inci fıkra zarfında, kurum müdürünün performans değerlendirmesi için zorunlu olan süreyi tamamlayamadığı durumlarda, kurum müdürü yerine, il/ilçe ulusal eğitim müdürü göre görevlendirilen, değerlendirme için o kurumda zorunlu süreyi doldurmuş olan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı tarafından değerlendirme yapılır.

(7) Bakanlığa tabi yaygın eğitim kurumlannda atama yapan öğretmenlerin performans değerlendirmesinde veli değerlendirmesi yapılmaz.

Değer Biçme

MADDE 19(1) Değerlendirme, her eğitim öğretim yılında Bakanlıkça yayınlanan takvim doğrultusunda MEBBİS üzerinden bir defa yapılır.

Hoca performans değerlendirmesi

MADDE 22 - (1) Öğretmenin performans değerlendirmesi Ilave 2'de bulunan;

a) Ödev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafmdan Form -6,

b) Devir yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri göre Form -7,

c) Tahsis yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler kadar Form -8,

ç) Özdeğerlendirmesi Form -9,

d) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri göre Form-10,

e) Sorumluluk Sahibi olduğu öğrenciler kadar ilkokul öğrencileri için Form-11, ortaokul öğrencileri için Form-12, ortaöğretim öğrencileri için Form-13

kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Ders yükümlülüğü yer alan kuramlarda devir yapan rehber öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de bulunan;

a) Tahsis yaptığı eğitim kurumu müdürü kadar Form -14,

b) Atama yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri göre Form -15,

c) Devir yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler tarafından Form -16,

ç) Özdeğerlendirmesi Form -17,

d) Sorumluluk Sahibi olduğu öğrencilerin velileri tarafından Form -18,

e) Sorumluluk Sahibi olduğu öğrenciler tarafından Form -19 kullanılarak gerçekleştirilir.

(3) Rehberlik araştırma merkezlerinde rehberlik hizmetleri bölümünde tahsis yapan kılavuz öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ilave 2'de yer alan;

a) Ödev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından Form -20,

b) Devir yaptığı eğitim kurumundaki bölüm başkanı tarafmdan Form -21,

c) Devir yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri kadar Form -22, ç) Özdeğerlendirmesi Form -23,

d) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri tarafmdan Form -24,

e) Sorumlu olduğu öğrenciler tarafından Form -25 kullanılarak gerçekleştirilir.

(4) Rehberlik araştırma merkezlerinde özel eğitim hizmetleri bölümünde tahsis yapan rehber hoca ve özel eğitim Öğretmeninin performans değerlendirmesi Ilave 2'de yer alan;

a) Tahsis yaptığı eğitim kurumu müdürü göre Form -26,

b) Tayin yaptığı eğitim kurumundaki bölüm başkanı tarafından Form -27,

c) Ödev yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri göre Form -28, ç) Özdeğerlendirmesi Form -29,

d) Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri kadar Form -30,

e) Sorumlu olduğu öğrenciler göre Form -31 kullanılarak gerçekleştirilir.

(5) Rehberlik ve araştırma merkezinde özel eğitim/rehberlik hizmetleri bölümlerinde çalışan, üstünde birim başkanlığı görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesinde Ek 2'de yer alan;

a) Tahsis yaptığı eğitim kurumu müdürü kadar Fonıı -42,

b) Atama yaptığı eğitim kurumunda aynı bölümde ödev yapan öğretmenler göre Form -43,

c) Özdeğerlendinnesi Form -44 kullanılarak gerçekleştirilir.

(6) Yaygın eğitim kurumlannda tayin yapan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ilave 2'de yer alan;

ç) Devir yaptığı eğitim kurumu müdürü kadar Form -6,

d) Tayin yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri göre Form -7,

e) Tahsis yaptığı eğitim kurumundaki zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler göre Form -8,

f) Özdeğerlendirmesi Form -9,

g) Sorumluluk Sahibi olduğu kursiyerler kadar Form -32 kullanılarak gerçekleştirilir.

(7) Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevlendirme olarak çalışan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ilave 2'de yer alan;

a) En yakın amiri tarafından Form -33,

b) Iş arkadaşları kadar Form -34,

c) Özdeğerlendinnesi Fonu -35 kullanılarak gerçekleştirilir.

(8) Ders yükü bulunmayan kuramlarda idare görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ilave 2'de bulunan;

ç) En yakın amiri göre Form -33,

d) Meslek arkadaşları tarafından Form -34,

e) Özdeğerlendinnesi Form -35 kullanılarak gerçekleştirilir.

(9) Üzerinde idare görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de bulunan;

a) İlçe milli eğitim müdürü ya da görevlendireceği şube müdürü göre Form -36,

b) Müdür başyardımcısı/müdür yardımcılarının Form -36,

c) Aynı kurumda ödev yapan öğretmenler kadar Form -37, ç) Özdeğerlendirmesi Form -38,

d) Atama yaptığı kurumdaki öğrencilerin velileri göre Form -39,

e) Tahsis yaptığı kurumdaki öğrenciler göre ilkokul öğrencileri Form40, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri Form41

kullanılarak gerçekleştirilir.

(10) Rehberlik araştırma merkezlerinde üzerinde idare görevlendirmesi bulunan öğretmenlerin performans değerlendirmesi Ek 2'de bulunan;

a) İlçe ulusal eğitim müdürü veya görevlendireceği şube müdürü kadar Form -36,

b) Müdür başyardımcısı/müdür yardımcıları göre Form -36,

c) Aynı kurumda atama yapan öğretmenler göre Form -37, ç) Özdeğerlendirmesi Form -38,

d) Tayin yaptığı kurumdaki öğrencilerin velileri göre Form -39,

e) Tayin yaptığı kurumdaki öğrenciler kadar ilkokul öğrencileri Form -40, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri Form -41

kullanılarak gerçekleştirilir.

(3) Değer Biçme yapan veli sayısı öğretmenin öğrencilerinin veli sayısının dörtte birinden, değerlendirme yapan Öğrenci sayısı Öğretmenin öğrencilerinin dörtte birinden az ise bu değerlendirmeler ortalamaya katılmaz.

(4) Değerlendirmeye katılacak;

a) Kurum müdürünün, değerlendireceği öğretmen ile bir eğitim öğretim yılında, seminer dönemleri dahil edinmek üzere, minimum üç ay birlikte tayin yapmış olması,

b) Zümre Öğretmenlerinin, değerlendireceği hoca ile bir eğitim öğretim yılında en az üç ay birlikte tayin yapmış olması,

c) Velinin değerlendireceği öğretmenin, seminer dönemleri hariç bir eğitim öğretim yılında en düşük üç ay velinin öğrencisinin Öğretmeni olması,

ç) Öğrencinin, eğitim öğretim yılında minimum üç ay değerlendireceği öğretmenin öğrencisi olması

esastır.

(5) Yaygın eğitim kurumlannda ödev yapan öğretmene ilişkin öğrenci değerlendirmesi, kursların bitimi itibariyle yapılır. Fakat, eğitim öğretim dönemi sonunda devam etmekte olan kurslarda öğrenci değerlendirmesi için kursun bitimi beklenmeksizin performans değerlendirme takvimine uygun olarak değer biçme gerçekleştirilir.

(6) Özel eğitim kurumlannda ve özel eğitim sınıflarında bulunan orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler performans değerlendirmesi yapmazlar.

(7) Öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye değin (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlan, evlatlıkları ve evlat edinenleri değerlendirici olarak görevlendirilemez.

(8) Herhangi bir nedenle nihai performans değerleme puanı hesapianamayan öğretmenler için gerektiğinde hakkında yapılmış olan bir önceki performans değerleme puanı kullanılarak operasyon yapılabilir.

Performans Değerlendirme Puanlarının Duyurulması

MADDE 23(1) Nihai performans değerlendirme puanı, MEBBİS üzerinden

duyurulur.

BEŞİNCİ BIRIM

Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı

Sınav ile İlgili Meslek ve İşlemler

MADDE 24 - (1) Öğretmenler, dört yılda bir "Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri" zarfında sınava bağlı tutulurlar.

(2) Imtihan, Bakanlıkça sınava gireceklerin sayısı, altyapı imkanları ve benzerleri göz önünde bulundurularak her yıl düzenlenebilir.

(3) Sınav ile ilgili iş ve işlemler Ölçme, Değerleme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü göre yürütülür.

(4) Sınav, gereklilik duyulması halinde coğrafi koşullar göz önünde bulundurularak aniden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilebilir.

Sınava ilişkin yöntem ve esaslar

MADDE 25(1)

(4) Imtihan, Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerinde bulunan;

a) Alan bilgisi (% 20),

b) Alan eğitimi bilgisi (%20),

c) Yönetmelik bilgisi (%5),

ç) Eğitim öğretimi planlama (%5),

d) Öğrenme ortamları oluşturma (%5),

e) Öğretme ve öğrenme sürecini yönetme (%10),

f) Ölçme ve değer biçme (%5),

g) Ulusal, manevi ve evrensel değerler (%10), ğ) Öğrenciye girişim (%5),

h) Irtibat ve işbirliği (%5),

ı) Kişisel ve mesleki gelişim (%5)

konu başlıkları ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5) konularından yapılır.

(5) Sınavın yapılacağı yer, gün ve süre ile ikinci fıkrada belirtilen sınav konuları Sınav Koordinasyon Komisyonu kadar önceden açıklanır.

(6) Imtihan sonuçları, sınavın sadece yazılı yapılması durumunda, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Komisyonlar

MADDE 26(1) Imtihan koordinasyon komisyonu; Müsteşar ya da görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ya da görevlendirecekleri birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşur. Benzer usulle birer yedek üye belirlenir. Ana üyenin bulunmadığı toplantıya komite başkanınm çağrısı üstüne yerine geçen kimse üye katılır. Sınav komisyonu, kurul başkanınm belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alımı*. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Imtihan koordinasyon komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Sınav tarihlerini belirleyerek Bakan onayına arzetmek,

b) Smav sorularının hazırlanmasını ya da hazırlatılmasını, sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

c) Sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasını karşılamak, ç) Sınava ilişkin öteki iş ve işlemleri yürütmek.

Imtihan sonuçlarına itiraz

MADDE 27 - (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtirazla ilgili işlemler itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içerisinde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak netice ilgiliye yazılmış olarak bildirilir.

ALTINCI BIRIM

Performans Puanı Değerlendirmesi

Nihai Performans Değerlendirme Puanının Hesaplanması

MADDE 28 - (1) Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmediği yıl, nihai performans değer biçme puanı, kurum müdürü değerlendirmesinin %25'i, zümre öğretmenleri değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %20'si, aynı kurumda devir yapan diğer öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %15'i, veli değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, öğrenci değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %15'i, Özdeğerlendirmenin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(2) Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri yıl, nihai performans değerleme puanı, kurum müdürü değerlendirmesinin %20'si, zümre öğretmenleri değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %15'i, aynı kurumda görev yapan diğer öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u, veli değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %10'u, öğrenci değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u, özdeğerlendirmenin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(3) Bakanlık merkez teşkilatı ile il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenlerin nihai performans puanı, en yakın amirin değerlendirmesinin %50'si, iş arkadaşlarının değerlendirmesinin aritmetik ortalamasının %40'ı ve özdeğerlendirmenin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(4) Bakanlık merkez teşkilatı ile il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri sene nihai performans puanı, en yakın amirin değerlendirmesinin %35'i, meslek arkadaşlarının değerlendirmesinin aritmetiksel ortalamasının %30'u, özdeğerlendirmenin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(5) Üstünde kurum müdürlüğü görevi yer alan öğretmenlerin nihai performans değerleme puanı, il/ilçe ulusal eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürü değerlendirmesinin %25'i, atama yaptığı eğitim kuruntundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %20'si, görev yaptığı eğitim kuruntundaki müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamalarının %15'i, görev yaptığı eğitim kuruntundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %15'i, tayin yaptığı eğitim kuruntundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamalarının %15'i ve özdeğerlendirmesinin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(6) Üzerinde kurum müdürlüğü görevi bulunan öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri yıl nihai performans değerlendirme puanı, İl/ilçe milli eğitim müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı ya da şube müdürü değerlendirmesinin %20'si, ödev yaptığı eğitim kuruntundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamalarının %15'i, ödev yaptığı eğitim kuruntundaki müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %10'u, ödev yaptığı eğitim kummundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamalarının %10'u, tayin yaptığı eğitim kuruntundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamalarının %10'u, özdeğerlendirmesinin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(7) Üstünde müdür başyardımcılığı ya da müdür yardımcılığı görevi yer alan öğretmenlerin nihai performans değerlendirme puanı, tahsis yaptığı eğitim kurumu müdürünün değerlendinnesinin %25'i, devir yaptığı eğitim kuruntundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %20'si, devir yaptığı eğitim kuruntundaki diğer idarecilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i, tahsis yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %15'i atama yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %15'i ve özdeğerlendirmesinin %10'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(8) Üstünde müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevi yer alan öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girdikleri yıl nihai performans değerleme puanı, tahsis yaptığı eğitim kurumu müdürünün değerlendirmesinin %20'si, görev yaptığı eğitim kurumundaki öğretmenlerin değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %15'i, tahsis yaptığı eğitim kurumundaki öteki idarecilerin değerlendirmelerinin aritmetiksel ortalamasının %10'u, atama yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin velilerinin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u görev yaptığı eğitim kurumundaki öğrencilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalamasının %10'u ve özdeğerlendinnesinin %5'i ve Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavı puanının %30'unun toplamının alınmasıyla hesaplanır.

(9) Bu maddede sanılan nihai performans değerlendirmesi için gerekli olan puanlardan herhangi birinin olmaması durumunda mevcut değerlendirmelerle hesaplanan puan yüzlük sisteme çevrilir.

Değer Biçme Düzeyi

MADDE 29 - (1) Öğretmenlerin başarı düzeyi, nihai performans değerlendirme puanı;

a) 90-100 puan aralarında olanlar için (A) düzeyi,

b) 76-89 puan aralarında olanlar için (B) düzeyi,

c) 60-75 puan arasında olanlar için (C) düzeyi,

d) 0-59 puan arasında olanlar için (D) düzeyi olarak belirlenir.

Performans Puanının Kullanılması

MADDE 30 - (1) Performans değerlendirme sonucunda öğretmenlerin sahip oldukları başan düzeylerine göre kişisel ve mesleki gelişimlerinde gereklilik duyulan alanlara karşın ilk önce "D" başan düzeyinde bulunan öğretmenlerden başlanarak sırayla "C ve B" başan düzeylerindeki öğretmenler merkezi/mahalli olarak düzenlenen yüz yüze ya da uzakta hizmetiçi eğitime alınırlar.

(2) Performansın iyileştirilmesine yönelik olarak yapılacak hizmetiçi eğitimler ve eğitim sonucu yapılacak sınavlar il milli eğitim müdürlükleri göre yürütülür.

(3) Performans değerlendirmesine kadar öğretmenin sahip olduğu puanlar;

a) minimum bir kere Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması alındığında "A" başarı düzeyinde olan öğretmenlere, son tahsis yaptıkları hizmet alanının, hizmet puanının %50'si kadar ek hizmet puanı verilmesinde,

b) en az bir kere Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması A başarı düzeyinde olan öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesi birinci fıkrası gereğince Galibiyet Belgesinin verilmesinde bir kıstas olarak kullanılmasında,

c) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesi için gereken takvim performans değer biçme puanlarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

(4) Üçüncü fıkra dahilinde ek hizmet puanı ve başarı belgesini almayı hak eden öğretmenin, ilave hizmet puanı ve başarı belgesini bitmiş alabilmesi için benzer süreyi her tarafta tamamlayıp yeterli sıradan puana sahip olması gerekmektedir.

(5) Müdürlük, müdür yardımcılığı, yurtdışı öğretmenliği, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik değerlendirmesi için en düşük bir kere Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, adaylık dahil;

a) Kurum müdürlüğü için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden minimum ikisinin A başarı düzeyinde,

b) Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi kurum müdürlüğü için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az ikisinin A galibiyet düzeyinde,

c) Kurum müdür yardımcılığı için son iki yılda yapılan performans değerlendirmelerinden asgari birinin A başarı düzeyinde,

ç) Yurtdışı öğretmenlik için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden asgari ikisinin A başarı düzeyinde,

d) Uzman öğretmenlik için son sekiz yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en düşük dördünün A galibiyet düzeyinde,

e) Başöğretmenlik için son on dört yılda yapılan performans değerleııdinnelerinden minimum yedisinin A başarı düzeyinde

olması gerekmektedir.

YEDİNCİ BIRIM

Performans Değerlendirmesine İtiraz

Performans Değer Biçme Sonuçlarına İtiraz

MADDE 31 - (1) Öğretmenin performans değerlendirmesine itirazı; değer biçme sonuçlarının açıklanmasını peşine düşüp takip eden 10 çalışma günü içerisinde, itirazına destek teşkil eden hususları da spesifize etmek suretiyle, atama yaptığı kurum müdürlüğüne yazılmış olarak bizzat yapılır. Yapılan itirazlar itiraz komisyonu tarafından 15 çalışma günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili öğretmene 10 iş günü içinde bildiri edilir.

(2) Zümre öğretmenleri, zümre dışı öğretmenler, veli ve öğrenciler göre yapılan performans değerlendirmelerine itirazlar yalnızca yöntem yönünden yapılabilir.

(3) İtiraz edilmeyen ya da sonuca bağlanan kararlar kesinlik kazanır.

Performans Değerlendirme İtiraz Komisyonu;

MADDE 32 - (1) İtirazları ölçmek nedeniyle il milli eğitim müdürlüğünde il ulusal eğitim müdürünün veya görevlendireceği il ulusal eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il ulusal eğitim müdürü kadar resen görevlendirilecek bir ilçe ulusal eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, ilçe ulusal eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve bir kurum müdüründen oluşan Performans Değerlendirme İtiraz Komisyonu kurulur. Komisyona aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Kararlar oy çokluğuyla almır. Oyların eşdeğer olması halinde başkanın tarafı yetişkinlik sayılır. İtiraz ile ilgili yeterli sayıda komisyonun oluşturulamaması durumunda il milli eğitim müdürü ya da görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe ulusal eğitim müdürleri, il milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri arasından bir başkan ve dört okul müdüründen oluşan performans değer biçme itiraz komisyonu kurulabilir. Komisyona aynı usulle birer değiştirme üye belirlenir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşdeğer olduğu takdirde başkanın tarafı reşitlik sayılır.

(2) Komite başkan ve asil üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, komisyon için alınan onaydaki snaya kadar yerine geçen kimse üye katılır. Kararlar oy çokluğu ile almır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(3) Kurul başkam ve üyeleri; boşanmış olsa deha eşlerinin, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının ya da evlat edinilmiş çocuklarının performans değerlendinne sonuçları ile ilgili itiraz komisyonunda yer alamaz. Bunların yerine komisyona onaydaki sıraya göre yerine koyma üye katılır.

(4) İtiraz komisyonu performans değerlendirmesinin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını inceler. Uygun görmesi halinde performans değer biçme puanını onaylar. Yerinde görmemesi halinde kararını gerekçeleri ile birlikte tekrar değerlendirilmesi için kuruma geri gönderir. İtiraz komisyonunun kararından sonra yapılan ikinci değer biçme sonuçları nihai puan niteliği taşır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri ilçe milli eğitim müdürlüğü kadar yerine getirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Performans Değerlendirmesinde Atama ve Sorumluluklar

Devir ve Sorumluluklar

MADDE 33 - (1) İl milli eğitim müdürlüğü;

a) Performans değerlendinne sürecinin dinç olarak yürütülebilmesi için zorunlu tedbirleri alır.

b) Nihai performans değerlendirmesinde oluşan puanlara göre mesleki gelişim ihtiyacı olan öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetlerini ilçe milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içerisinde planlar ve gerçekleştirir.

(2) İlçe ulusal eğitim müdürlüğü;

a) Performans değerlendirme sürecinin dinç olarak yürütülebilmesi için zorunlu tedbirleri alır.

b) Perfonnans değerlendirmesine yapılacak olan itirazlar için komite oluşturur.

c) Performans değer biçme itiraz komisyonunun sekretarya görevini yürütür.

(3) Eğitim Kurumu müdürü;

a) Kurumunda performans değerlendirme sürecinin dinç olarak yürütülebilmesi için zorunlu tedbirleri alır.

b) Performans değerlendirmesini yerine getirmek üzere, eğitim öğretim yılının her bir döneminde en düşük birer kez edinmek üzere toplam minimum iki defa öğretmenin dersini peşine düşüp takip eder.

c) Değer Biçme sürecinde öğretmenlerin performans değerlendirmesi işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirir.

ç) Performans değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazları üç iş günü içerisinde ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne bildirir.

d) Kurumdaki öğretmenlerin performans değerleme puanlarına tarafından gereklilik olarak görünen hizmetiçi eğitim önerilerini ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne bildirir,

(4) Öğretmen;

a) Her eğitim öğretim yılında değerlendireceği öğretmenlerin performans değerlendirmesini yapar.

b) Kendisi ile ilgili yapılan performans değerlendirme sonuçlarını kendi kişisel ve mesleki gelişim planlamalarında kullanır.

(5) Zümre öğretmeni;

Her eğitim öğretim yılında değerlendireceği öğretmenlerin performans değerlendirmesini yapar.

(6) Zümre başkanı;

Performans değer biçme sonuçlarına kadar zümresindeki öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları ile ilgili önerileri kurum müdürüne bildirir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Dağıtılmış ve Son Hükümler

Geçici hüküm

MADDE 34 - (1) Bu yönetmeliğin otuzuncu maddesinin beşinci fıkrası zarfında sayılan zaman sağlanıncaya dek, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

Performans değerlendirmesinin birincil yılı için öğretmenin galibiyet düzeyinin A ve peşine düşüp takip eden yıllarda sahip olduğu galibiyet düzeyi puanlarının aritmetiksel ortalamasının en düşük B düzeyinde olması gerekmektedir.

Namzet Öğretmenlik süreci

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yayımlanmasından önce göreve başlamış olan aday öğretmenlerin değerlendirmesi 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı devlete ait gazetede yayınlanmış olan Ulusal Eğitim Bakanlığı Hoca Görev ve Yer Değişiklik Yönetmeliğinde bulunan namzet hoca iş ve işlemleri hükümlerine kadar uygulanır.

Yürürlük tarihi

MADDE 35- (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu yönetmelik hükümlerini "Ulusal Eğitim Bakanı" yürütür.

EKLER İÇİN TIKLAYIN

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »