Son Yazılar

19 Şubat 2018 Pazartesi

MEB, 20 bin sözleşmeli hoca ödev duyurusunu yayımladı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU FORMU VE TAHSIS DUYURUSU

Bakanlığımıza emrindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması nedeniyle Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik zarfında 20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen saptamak üzere Ek 1 Devir Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Başlıca Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde kayıtlı alanlarda tatbik alınacaktır.

1. Dilekçe Şartları

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirli genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı elde etmek (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre görev yapılacak alana uygun düşmek,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış almak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/ya da pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına ya da programlarına denkliği kabul edilmiş almak,

1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üstünde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cinayet almamış edinmek,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi zarfında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir sene bekleme süresini tamamlamış olmak.

2. Başvuru

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava misafir etme edilmek üzere yapılacak tatbik elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ilave 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde açıklanmış imtihan merkezlerinden en fazla beş seçim yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek imtihan merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Tatbik takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.

2.2. Dilekçe onayları, il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

2.3. Mezuniyetleri aniden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, yalnızca bir alana başvuruda bulunabilecektir.

2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Etik Bilgisi, Tanıdık Olmayan Dil ( İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan tarzında 50 ve üstünde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formu"nun çıktısını, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.7. Tayin sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylanacaktır.

2.8. Elektronik Başvuru Formu Formunda ifade edilen bilgilerden adaylar sorumluluk sahibi olacaktır.

2.9. Adaylardan başvuru formu ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir başvuru ile il milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il milli eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Devir Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta aracılığıyla bildirilecektir.

2.10. Adayların başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasından daha sonra yapacakları veri ve ifade ayar talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.11. Elektronik Tatbik haricinde ya da süresi haricen yapılan, il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı hatalı girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe tutarsız belgeyle veya beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, hakiki durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna yan gerçekleştirilmiş bütün işlemler geçersiz sayılacaktır.

2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak dilekçe süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya karşın talimat Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde uygulama süresi içinde duyurulacaktır. Hoca adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları peşine düşüp takip etmeleri gerekmektedir.

2.13. Dilekçe tarihi itibarıyla askerlik için sevke alt olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan hoca adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve olası tahliye tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa zaman içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

2.14.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısı uyarınca Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Kreş Öğretmenliği Bölümü mezunu hoca adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

3. Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1. Lisans diploması ya da mezuniyet geçici belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Derslik Öğretmenliği veya İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin evrak ya da bu belgenin onaylı örneği,

3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına ya da programlarına eşitlik belgesi,

3.4. Talim ve Nezaket Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya tasdikli örneği (Bu evrak pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

3.5. Adaylardan başvuruda sağlık durumu, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Dilekçe Formunda açıklama alınacaktır.

4. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

4.1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Edep Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Uygulama yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

4.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

4.3. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından eşitlik belgesi istenmeyecektir.

4.4. Talim ve Nezaket Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Modern Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, öteki şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına dilekçe yapabilecektir.

4.5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna kadar resmileşmiş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde operasyon yapılacaktır:

4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak eşitlik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik talebinde bulunabilecek; evrak takdim edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; fakat, mezuniyet belgelerinin arkadaki yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kadar onaylanmış olması gerekecektir.

4.6. Takdim edilen denklik belgelerinde "Öğretmen atamalarında geçersizdir." şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.7. Meslek Eğitimi (Iş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan öğretmenliğine, Talim ve Nezaket Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla açıklanmış yada bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Nezaket Kurulu Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde "Teknoloji ve Tasarım" alanına tatbik yapabilecektir. diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Fotoğraf-Meslek Öğretmenliği programına belirtilmiş ya da mezun olanlar da "Teknoloji ve Tasarım" alanına başvuru yapabilecektir.

4.8. Talim ve Nezaket Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde belirli olup sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

4.9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup sonradan mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

4.10. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünün adının Geleneksel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecektir.

5. Pedagojik Formasyon

5.1. Ortaöğretim bölge öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

5.2. asgari 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

5.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

5.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

5.5. Lisans mezunu olmadan önce iş yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi,

elde etmek üzere, adayların bu belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

5.6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

5.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Fakat, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan hem denklik belgesi istenmeyecektir.

5.8. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ama, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile uygulama yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik tatbik formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

6. Onay İşlemleri

6.1. İl ulusal eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında; "Dilekçe Tasdik Komisyonu" oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına karşın işlemler için ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde de Tatbik Onaylama Komisyonu oluşturulabilecektir.

6.2. Dilekçe ve tasdik işlemlerine karşın hususlarda zorunlu önlemler, il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

6.3. Elektronik Başvuru Formu Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile "üniversiteye kayıt tarihi"nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi esnasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda namzet giriş ekranı ile onaylama ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.4. Tasdik modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için zorunlu olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onaylama yetkili kullanıcısı kadar uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup belge incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.5. Adayın Elektronik Tatbik Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; tasdik ekranına "Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?" sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek doküman tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik Formasyon Görmüştür." ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri boyunca kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin "tarih" ve "sayı"sını girmeleri gerekmektedir.

6.6. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan fakat formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik kullanim formunda bulunan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama sırasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.7. Pedagojik formasyon belgesinde doküman "sayısı"nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına "0" (sıfır) girilecektir.

6.8. Elektronik Uygulama Formunda, adayların fotoğraflarının Dilekçe Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı yoluyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan daha sonra Elektronik Tatbik Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya ya da vekalet bahşedilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Uygulama Formunun iki nüshası evrak asılları ile birlikte adaya geri verilecek, öteki nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki sene süreyle muhafaza edilecektir.

6.10. Onaylanmış Tatbik Formunu hatalı doldurduğunu daha sonra ifade ederek yanlışlığın düzeltilmesini dilekçe süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri her tarafta incelenecek; isteklerinin uygunluğu halinde başvuruları reddedilerek tekrar başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

6.11. Dilekçe tasdik sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe ulusal eğitim müdürleri dahil almak üzere uygulama onaylama komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı ya da il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6.12. Adayların tatbik kabul etme işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, ödev ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dahil edinmek üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere tarafından belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

6.13. Tasdik işlemi sırasında geçerliliği konusunda bocalama edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Hoca Ödev Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değer biçme sonucuna tarafından operasyon yapılacaktır.

7. Sözlü Imtihan

7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her bölge için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı namzet (Son sıradaki adayla benzer puana sahip olan adaylar dahil) yerleştirildikleri imtihan merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ilave 3'te yer alan Sözleşmeli Hoca Sözlü Imtihan Değerlendirme Formu üzerinden sözlü imtihan komisyonunca değerlendirmeye emrindeki tutulacaktır.

7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, açıklama yeteneği ve mantıklı düşünme gücü; irtibat becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

7.4. Sözlü imtihan komisyonunun sekretarya işlemleri, imtihan merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

7.5. Sözlü sınava katılanların imtihan puanları "Sözlü Sınav Sonuç Ekranı"na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere seçim yapma hakkını elde edecektir.

7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden bildiri edilecektir.

8. İtiraz

8.1. Sözlü imtihan sonuçlarına, sınav merkezi olan il ulusal eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

8.2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu göre değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

8.3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak duyuruda açıklanmış tarihler aralarında yapılacaktır.

9. Tercihler

9.1. Sözlü sınavda 60 ve üstünde puan alan adaylar, azami 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

9.2. Tercihler, benzer il ve/veya öbür illerde yer alan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

9.3. Tercihler herhangi bir il ya da ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

9.4. Adaylar il ya da ilçe ulusal eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

9.5. Adaylar seçim dışı seçenek olarak;

9.5.1. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

9.5.2. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

9.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "9.5.2." seçeneğini işaretleyenler, duyuru edilen

kontenjanlardan abes kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

9.7. Talim ve Edep Kurulu kararı uyarınca, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile veri teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

10. Atamalar

10.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü imtihan puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

10.2. Adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

11. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlangıç

11.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen tahsis sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

11.2. Ödev kararnameleri, il ulusal eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa tarafından elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

11.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlangıç işlemi sırasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilmiş belgeler,

11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık resim (6 adet),

11.3.3. Mülk bildirimi (il ulusal eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

11.3.4. Elektronik Tatbik Formunun onaylı örneği,

11.3.5. Başvuru sırasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı takdim edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

11.3.6. sıhhat yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık durumu kurulu raporu.

11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün "11.3." maddesinde belirli belgeler ile birlikte atandıkları il ulusal eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama başvurusunda bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak takdim edenler, anlaşma yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler veya belgeleri beceriksiz olanlar göreve başlatılmayacaktır.

11.5. Tebligatı beklemeksizin göreve açmak isteyen hoca adayları, atandıkları il ulusal eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

11.6. Elektronik Kullanim Formundaki beyanları ile takdim ettikleri belgeler il ulusal müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Görev Daire Başkanlığına bildirilecektir.

11.7. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Hoca Tahsis Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

11.8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını ifade etmekle birlikte, göreve başlangıç esnasında sağlık durumu durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda kararsızlık oluşan namzet göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin bütün teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık durumu kurulu raporu istenecektir.

11.9. Atamaları kendilerine beyanat edilenler, beyanat tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

12. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

12.1. Doküman ile ispatı olası zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile evrak ile ispatı olası mecburi sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

12.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

12.3. Görev şartlarının taşımadıklarının anlaşılması sebebiyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık zaman içinde puan üstünlüğüne tarafından tahsis yapılabilecektir.

13. Görev süreci

Sözleşmeli öğretmenliğe atama sürecine ilişkin diğer hususlar sonra http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

EK-1

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN

PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( 2018-MART)

SN

BÖLGE

KODU

BÖLGE ALIŞILAGELMIŞ

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

1

7028

Yargı

50

55

2

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

3

3

2246

Almanca

50

98

4

7092

Arapça

50

140

5

2265

Beden Eğitimi

50

673

6

1119

Bilişim Teknolojileri

50

453

7

1123

Biyoloji

50

68

8

4935

Biyomedikal Aygıt Teknolojileri

50

38

9

1963

Büro Yönetimi

50

5

10

1207

Coğrafya

50

116

11

4927

Çince

50

1

12

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

45

13

7109

Denizcilik / Gemi Yönetimi

50

8

14

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

3

15

1245

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

50

1.907

16

7035

El San.Tek./El Sanatları

50

5

17

7036

El San.Tek./Nakış

50

8

18

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

41

19

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

46

20

7039

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

43

21

1371

Felsefe

50

39

22

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

1.095

23

1390

Fizik

50

132

24

1417

Fransızca

50

3

25

4951

Gazetecilik

50

2

26

7110

Gemi Yapımı / Gemi Yapı

50

1

27

7112

Gemi Yapımı / Yat Inşa

50

1

28

7044

Gıda Teknolojisi

50

1

29

4954

Giyim Üretim Teknolojisi

50

2

30

7102

Görsel Sanatlar

50

241

31

7046

Grafik ve Resim/Resim

50

5

32

7045

Grafik ve Resim/Grafik

50

15

33

4957

Alımlılık ve Saç Bakım Hizmetleri

50

1

34

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

1

35

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

36

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

50

45

37

7113

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

50

2

38

7114

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

50

3

39

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

50

455

40

1715

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

50

1.453

41

1524

İngilizce

50

2.002

42

7050

İnşaat Tek./Inşa Dekorasyon

50

1

43

7049

İnşaat Tek./Inşa Tasarımı

50

2

44

7091

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

50

14

45

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

157

46

4967

Konaklama ve Gezi Hizmetleri

50

6

47

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

2

48

7120

Maden Teknolojisi

50

2

49

7054

Makine Tek./Alet ve Kalıp

50

7

50

2353

Matematik

50

400

51

4972

Metal Teknolojisi

50

6

52

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

50

7

53

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

8

54

4976

Muhasebe ve Finansman

50

10

55

1822

Müzik

50

335

56

4439

Mektep Öncesi Öğrt

50

1.676

57

7106

Özel Eğitim

50

664

58

2368

Psikoloji

50

2

59

2838

Radyo-Televizyon

50

1

60

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

1

61

7062

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat

50

2

62

7063

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Alet

50

1

63

7103

Rehberlik

50

922

64

4883

Rusça

50

1

65

7077

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar

50

1

66

7075

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon

50

1

67

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

3.806

68

7119

Sivil Havacılık

50

1

69

2510

Sosyal Bilgiler

50

561

70

7116

Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj

50

1

71

7118

Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri

50

3

72

2036

Tarih

50

163

73

7101

Tasarım Teknolojileri

50

1

74

4900

Teknoloji ve Tasarım

50

20

75

7105

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

50

1

76

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

50

10

77

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

370

78

2143

Türkçe

50

1.450

79

7087

Uçak Bakım/Uçak Ceset-Motor

50

8

80

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

5

81

4991

Ulaştırma Hizmetleri

50

58

82

7107

Yaşamış Diller ve Lehçeler( KürtçeKurmançi)

50

2

83

7108

Yaşamış Diller ve Lehçeler( KürtçeZazaki)

50

1

84

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

35

85

4992

Erzak Hizmetleri

50

19

GENEL TOPLAM

20.000

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1

Adana

2

Afyonkarahisar

3

Ankara

4

Antalya

5

Bursa

6

Elazığ

7

Erzurum

8

Gaziantep

9

İstanbul

10

İzmir

11

Kayseri

12

Konya

13

Malatya

14

Muğla

15

Ordu

16

Samsun

17

Sivas

18

Trabzon

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »