Son Yazılar

19 Şubat 2018 Pazartesi

Kılavuz Öğretmenlerin geçici görevlendirme kriterleri genelgesi
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


T.C.

MILLI EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Rakam : 10096465-10.06.01-E.3296874 15.02.2018

Konu : Rehberlik Hizmetleri

GENELGE

2018/6

Ilgi: a) 14/7/1965 kabul tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b) 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Ulusal Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.

e) 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Yan Mektep ve Kurumların Idareci ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Mevzuat.

ç) 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği.

Kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı Anayasamızda teminat altına alınmıştır. Bu güvence, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ilgili daha aşağı mevzuat düzenlemeleri ile hükme bağlanmıştır. Esas bir insan hakkı olan eğitim hizmeti, fark gözetmeksizin tüm bireylere açık olup bu hizmetlerden bütün bireylerin eşdeğer düzeyde yararlanması esastır.

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde; kendini tanıyan, kendine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen ve mesuliyet bölge bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde dinç bir şekilde yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini karşılamak nedeniyle eğitimde rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

Ilgi (ç) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu; il ve ilçelerde yürütülecek rehberlik hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları tahsis etmek, ölçmek ve zorunlu tedbirlerin alınmasına yönelik karar almakla yükümlüdür. Bu doğrultuda Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu tüm bireylerin rehberlik hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını karşılamak nedeniyle rehberlik öğretmeni olmayan eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için alınacak tedbirleri belirler.

Alaka (a) Kanunda devlet memurlarının görevlendirilebileceğine yönelik hüküm bulunmaktadır.

Alaka (b) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (ı) bendi gereğince İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun önerdiği tedbir kararlarını göz önünde bulundurarak mektep/kurumlarda rehberlik servisi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri aracılığıyla eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin tedbirleri alır.

Bu kapsamda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kadar;

1- Ilgi (c) Yönetmeliğin "Rehberlik Bölge Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Özel eğitim kurumlan hariç elde etmek üzere bir ikâmetgâh merkezindeki her eğitim kurumunda minimum 1 rehberlik bölge öğretmeni norm kadrosu

doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu kadar önerilen karar da göz önünde bulundurularak rehberlik öğretmenlerinin mektep ve kurumlara dengelenmiş bir şekilde dağılımının gerçekleşmesi için zorunlu tedbirler alınır.

2- Rehberlik öğretmeni görevlendirmelerinin normu olan; ama rehberlik öğretmeni bulunmayan mektep/kurumlara yapılması esastır.

3- Ilgi (b) Mevzuat hükümlerine kadar rehberlik öğretmeni normu bulunmayan mektep/kurumlarda, Alaka (ç) Yönetmelik hükümlerince Rehberlik ve Araştırma Merkezleri göre rehberlik hizmetlerine yönelik zorunlu çalışmaların planlanması ve takibi sağlanır.

4- Mektep/kurumlara görevlendirmeler yapılırken norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerine öncelik verilecektir. Bu kapsamda, norm fazlası rehberlik öğretmenlerinin okul/kuruma görevlendirmeleri yapılırken aşağıdaki hususlara uyarı edilmesi gerekmektedir:

a) Norm fazlası olan rehberlik öğretmenleri kadrolarının bulunduğu okul/kurum dıştan en fazla iki mektep/kuruma görevlendirilebilecektir.

b) Norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerinin iki mektep /kuruma görevlendirilmesi halinde haftalık çalışma süreleri bir okulda üç meslek gününü geçmeyecek şekilde planlanacaktır.

5- Norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerinin ihtiyacı karşılayamaması durumunda başta aniden pozitif rehberlik öğretmeni olan okullardan görevlendirme yapılması; bu durumdaki görevlendirmeler yapılırken hevesli olan yoksa aşağıdaki hususlara uyarı edilmesi gerekmektedir:

a) Hizmet puanı düşük olan rehberlik öğretmeninden başlayarak görevlendirme yapılacaktır.

b) Rehberlik öğretmeni, kadrosunun bulunduğu mektep/kurum dışarıda sadece bir okul/ kuruma görevlendirilebilecektir.

c) Mektep rehberlik servislerine yapılacak olan görevlendirmeler haftada maksimum 2 gün olacak şekilde planlanacaktır.

6- Mahalli ve merkezi eğitimler alarak özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanlarında eğitici ve uygulayıcı sertifikası yer alan rehberlik öğretmenleri, ihtiyaç doğrultusunda haftada 5 güne kadar Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevlendirilebileceklerdir.

7- Rehberlik öğretmeni görevlendirmeleri, rehberlik faaliyetlerinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla her ders dönemi başında planlanacaktır.

8- 3/9/2004 tarihli ve 2004/65 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ve 14/10/2005 tarihli ve 2005/95 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi konulu genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

İl ve İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüklerince Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun önerisi dikkate alınarak rehberlik öğretmenlerinin mektep ve kurumlara dengelenmiş bir şekilde dağılımının gerçekleşmesi, öngörülen hedeflere ulaşılması için bu Genelge hükümleri doğrultusunda görevlendirme planlamalarının yapılması ve zorunlu tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »