Son Yazılar

12 Şubat 2018 Pazartesi

Kalfalık ve beceriklilik sınavları dilekçe esasları
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


T.C

MILLI EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI

KALFALIK VE USTALIK SINAVLARI BAŞVURU ESASLARI

Kasıt

MADDE 1- (1) Bu Tatbik Esaslarının amacı; mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında önceki öğrenmelerin tanınması dahilinde yapılacak kalfalık ve el yatkınlığı sınavlarının uygulanmasına ilişkin yöntem ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Uygulama Esasları; mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında önceki öğrenmelerin tanınması dahilinde yapılacak kalfalık ve uygunluk sınavlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu uygulama esasları; 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 7.9.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 02.10.2017 tarihli ve 19863661-20-E.15575022 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Eşitlik ve Ölçme Değer Biçme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Yazılı sınavlar

MADDE 4- (1) Yazılmış sınavlar; tüm alan/dallar için ortak derslerin sınavları bir oturumda, alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır. Haftalık ders çizelgelerinde birden pozitif dal seçmeli dersinin bulunduğu (Örnek; Süsleyici El Sanatları dal dersleri vb.) durumlarda; mektep/kurum göre belirlenen ve adaylara evvelden bildirilen dersten sınav yapılır. Seçmeli derslerden imtihan yapılmaz.

(2) Bölge karşılıklı dersleri ile dal derslerinin her birinden ayrı olarak soru hazırlanarak, bir oturumda azami altı dersin sınavı yapılır. Bir oturumda sınavı yapılacak ders sayısının altıyı geçmesi durumunda ilgili sınav iki oturum biçiminde planlanır. Her oturumun toplam süresi üç saati (180 dakika) geçemez.

(3) Kalfalık Sınavlarında;

a) Türk Dili ve Edebiyatı dersi için Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatı başlıca alınarak bir imtihan,

b) Matematik dersi içinOrtaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıf Matematik dersi müfredatı başlıca alınarak bir sınav,

c) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatı başlıca alınarak ayrı ayrı almak üzere üç sınav,

yapılır.

ç) Mesleki Gelişim dersi sınavı, iki taraflı dersler ya da bölge karşılıklı dersleri oturumunda yapılabilir.

(4) Ustalık sınavlarında, ortaöğretim kurumlarının 12 nci sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden bir sınav yapılır.

Hüner sınavları

MADDE 5- (1) Beceri sınavları; Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerleme İşlemleri ile İlgili Yöntem ve Esaslara İlişkin Yönergenin 12 nci maddesi hükümlerine göre başlangıcından bitişine dek kamera kaydına alınır.

(2) Maharet sınavlarının kamera kaydına alınmasının amaçları;

a) Sınavların geçerli ve güvenilir olarak yapılmasını temin etmek,

b) Sınavların değerlendirilmesini objektif delillere dayandırmak,

c) Adayların galibiyet/başarısızlık durumunu etkileyebilecek değerleme farklılıklarını ortadan uyandırmak,

ç) Adayların maharet sınavlarına ilişkin itiraz ve şikayetlerinin değerlendirilip karara bağlanabilmesi için kanıt almak,

d) Muhtemel suistimalleri durdurmak,

e) Sınavlar ve değerlendirmelerini objektif ve standart ayla getirmektir.

(3) Kamera kayıtlarında;

a) Ses ve görüntü kaydı, imtihan başlangıcından imtihan bitimine dek tüm adımları içerecek şekilde devam ettirilir. Ölçme ve değerleme kriterlerinin adaylara iletilmesi ve sınavın bitiş duyurusunun kayıtlarda mutlaka yer alması sağlanır.

b) Teknik ölçüm gerektiren durumlarda, ölçüm sonucunun kamera kaydında net olarak görülmesi sağlanır. Mesela, ölçüm cihazları üzerindeki değerlerdeki değişimin ya da ölçüm cihazları kadar üretilen rapor çıktılarının yakın çekim ile kaydedilmesi gerekir. Ölçüm sonucu kamerayla görüntülenemiyorsa aday göre ölçüm değeri sesli olarak söylenir ve değerinde daha önce hazır bir tutanağa/forma kaydedilir.

c) Sınavlar için tayin edilmiş alanlar güvenlik bandı/şeridi ile öteki ortamlardan ayrılır. Bu alana hüner sınavına katılan adaylar, ilgili imtihan için görevlendirilen kişiler ve denetleme ekibi dışarıda kimse giremez.

ç) Sınav alanlarında acil çıkışları bildiren dikkat işaretleri ilk önce olmak üzere meslek sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından gerekli bütün işaretler bulundurulur ve gerekli tedbirler alınır.

d) Sınav için sırasını bekleyen namzet/adaylar, sınava katılan aday/adayları etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunamayacak şekilde yerinde bir uzaklıkta bekletilir. Bu mesafeyi belirlemek ve müdahalelere engel olmak değerlendiricinin/değerlendiricilerin görevidir.

e) Sınav alanında imtihan gereci sayılmayan ve adayların imtihan başarısını negatif etkileyebilecek ekipman, makine, donanım, cihaz, edevat vb. bulundurulmaz.

f) Sınavlarda kullanılan bütün dokümanlar sınav evraklarıyla birlikte dosyasında muhafaza edilir.

g) Sınavlarda adayların kullanması gereken makinelerden gerekli görülenlerin üstünde cihaz uygulama talimatları bulundurulur. Ihtiyaç durumunda adaylara alet kullanımı ile ilgili ön bilgilendirme yapılabilir.

ğ) Adaylar, değerlendiriciler ve diğer görevlilerin sınava ait görünüm kayıtlarında rahatça tanınmalarını temin etmek nedeniyle imtihan boyunca isimlik, yaka kartı, sırt numarası, etiket vb. tanıtıcı materyal kullanılır.

h) Kamera kayıtları olası tehlike ve risklere karşısında hüner imtihan yerine yerinde güvenli bir mesafeden yapılır.

Okul/kurum/işletme müdürlüklerinin görevleri

MADDE 6- (1)Adayların kayıtlı olduğu mektep/kurum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Sınavların, ilk önce adayların kayıtlı olduğu okul/kurumlarda yerinde atölye, laboratuvar ortamında ve ilgili alan öğretmeni/sanatçı öğretici tarafından yapılması esastır. Ancak, bu mektep/kurumlarda tatmin edici atölye, laboratuvar ve ilgili bölge öğretmeni/ressam eğitici bulunmadığı durumlarda sınavlar, yerleşim yeri içerisindeki öteki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, yerinde mektep/kurum olmadığı durumlarda ise işletmelerdeki atölye, laboratuvarlarda ilgili alan öğretmeni/usta öğretici tarafından yapılır.

b) Sınavların diğer kurum/işletmelerde yapılması durumunda adaylara ait imtihan sonuçları adayların açıklanmış oldukları mektep/kurum müdürlüklerine bildirilir.

c) Kamera kayıtları için gerekli donanım ve teçhizat (uyarlayıcı, değiştirme batarya, harici bellek vb), adayın belirtilmiş olduğu okul/kurum müdürlüklerince sınavdan asgari bir gün önce ilgili okul/kurum/işletmeye teslim edilip sınav sonrası geri alınır.

ç) Aday kadar karşılanacak olan sarf malzemelerinin sınavdan önce sınav merkezlerine (mektep/kurum/işletmelere) teslim edilmesi sağlanır.

d) Kamera kayıtlarına hızlı ve basit erişimi mümkün kılacak kayıt gizleme ve arşiv sistemi kurulur.

e) Kamera kayıtları yangın, hırsızlık, rutubet, sel gibi durumlara aleyhinde güvenliği ve gizliliği sağlanmış ortamlarda saklanır.

(2) Beceri sınavlarının yapılacağı okul/kurum/işletmelerin görevleri;

a) Sınavlarda kullanılacak cihaz ve teçhizatı hazır bulundurmak.

b) Imtihan yapılacak alanı iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde düzenlemek.

c) Imtihan alanlarında ivedi çıkışları bildiren dikkat işaretleri öncelikle olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından zorunlu tüm işaretleri bulundurmak,

ç) Adayların, değerlendiriciler ile öteki görevlilerin sınava ait manzara kayıtlarında tanınmalarını karşılamak amacıyla imtihan süresince kullanılacak isimlik, yaka kartı, sırt numarası, etiket vb. tanıtıcı materyalleri sıralamak.

d) Kayıtlardaki görüntülerin net, seslerin kavranabilir (gürültüyü eksilmek veya engellemek imkan kapsamında ise), ışık miktarının ve açısının yeterli olmasını temin etmek.

e) Değerlendiriciler tarafından sınav yerinde saptama edilen eksiklik ve uygunsuzlukları tamamlamak, tamamlanması olası olmayan durumlarda bu durumu il imtihan komisyonuna anlatmak.

f) Değerlendiriciler kadar teslim edilen hüner imtihan dokümanları, kamera kayıtları ve diğer evrakları adayların belirli olduğu mektep/kurum müdürlüğüne yollamak.

g) Kamera kayıtlarını mümkünse tek seferde, mümkün değil ise kayıtların erişilebilirliği açısından sürekliliği sağlayacak önlemleri olmak.

ğ) Maharet sınavının insan üstünde uygulanacak olması durumunda (cilt bakımı, kuaförlük vb.) kamera kayıtlarını kişisel mahremiyeti koruyacak açıda ve sınırlı bölgede olacak şekilde çekim gerçekleştirmek ya da gerektiğinde cansız mankenler üstünde kullanim yerine getirmek.

h) Kamera kaydı için kullanılacak ekipmanları; imtihan yapılacak yere, ilgili alan/dalın özelliğine ve imtihan sorusuna uygun olacak şekilde tercih etmek.

Değerlendiricilerin görevleri

MADDE 7- (1) Değerlendiricilerin görevleri;

a) Sınav alanında görülecek eksiklik ve uygunsuzlukları tamamlatmak, tamamlanmaması ve sınavın yapılmasının muhtemel olmayacağı durumlarda, bu durumu zabıt altına alarak ilgili mektep/kurum müdürü ya da işletme yetkilisini bilgilendirmek.

b) Adayların uyması gereken kurallar hakkında öğretmek. (Mesela cep telefonlarını kapalı alıkoyma, sınav sırasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme vb.)

c) "Örnek yorumlama metni: Şu lahza ......... sınav merkezinde ...../...../........ tarihinde saat: ....... yaptığımız ............. alan/dalın kalfalık/fayda maharet sınavını yapmaktayız. Ben .......................... (Adı Soyadı), bu sınavda değerlendirici olarak tahsis almaktayım." denilir. Öteki değerlendirici ve görevliler de kendilerini tanıtırlar."

ç) Adayların kimlik kontrolünü yaparak kameraya kendilerini tanıtmalarını karşılamak. "Başarılar dilerim" diyerek sınavı açılmak,

d) Hüner sınavında adayın/adayların tanınmasını sağlayacak şekilde (kıyafetlerinin önüne ve/veya arkasına asılacak isimlik, numara, etiket vb. tanımlayıcılar) önlem edinmek.

e) Hüner sınavı için sırasını bekleyen adayı/adayları, sınava katılan adayı/adayları etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunamayacak şekilde uygun bir uzaklıkta bekletmek.

f) Hüner sınavları için atama edilmiş alanları güvenlik bandı/şeridi ile öteki ortamlardan ayırarak bu alana adaylar, görevliler ve yoklama ekibi dışında kimseyi almamak.

g) Maharet sınav alanında sınav gereci sayılmayan ve adayların imtihan başarısını olumsuz etkileyebilecek donanım, alet ve edevat vb. bulundurmamak.

ğ) Maharet sınavlarında kullanılan dokümanlar ve sınav evraklarını imtihan komisyon başkanına ayrılmak.

h) Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde, zorunlu uyarıları yaparak önlem alınmasını temin etmek. Bu durumda adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar vermek.

ı) Adaylara imtihan sürecinde sınavın geçerlilik ve güvenirliğini negatif etkileyecek söylev ve davranışlardan uzak durmak.

i) Her aday için ayrı ayrı değerlendirme formu yüklenmek.

(2) Değerlendiricilerin kamera kaydıyla ilgili olarak uyacakları hususlar;

a) Hüner sınavları kamera kaydını, öteki imtihan görevlileri ile birlikte gerçekleştirmek.

b) Sınavın yapılacağı alanı 360 derece kayıt altına alarak imtihan yerini takdim etmek.

c) Kameraları adayın dikkatini dağıtmayacak şekilde konumlandırmak.

ç) Imtihan yerinin işletme olarak belirlenmesi durumunda; gerektiğinde işletmeye özel durumlar göz önüne alınarak yalnızca imtihan bölgesinde tescil alınmasını karşılamak.

d) Sınav esnasında adayın kamera açısından çıkmasını önlemek ve adayın görüntülenmesini engelleyecek durumların oluşmaması için zorunlu tedbirleri almak.

e) Maharet sınavlarında kamera kayıtlarını ayaklı kamera, el kamerası ve/ya da giyilebilir bir kamera teknolojisi ile yerine getirmek.

f) Bilhassa yüksek uyarı gerektiren güvenli olmayan ve hareketli çalışma sahalarında değerlendirici, üstüne (baretine, kıyafetine) yerleştireceği giyilebilir bir kamera ile gözlemlediği performansı tescil altına alabilir. Bu nesil kayıtlarda değerlendiricinin imtihan başlangıcında kameraya kendini tanıtması, sınav hakkında gereken bilgileri vermesi ve gözlemlediği işlemlerin kayıt altına almasını sağlamak.

g) Ansızın pozitif adayın aynı anda beceri sınavına alınması durumunda, her namzet için öbür bir kamera kaydı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ama, sınavın başvuru şartları göz önüne alınarak kullanılacak kamera sayısını vermek.

Hüner sınavlarında adayların uyması gereken kurallar

MADDE 8- (1) Maharet sınavına girmek için sırasını bekleyen öteki adaylar güvenlik şeridi dıştan yerinde bir uzaklıkta bekler.

(2) Adaylar, gerekli kişisel koruyucu donanımını (KKD) imtihan sırasında hazırlanmış bulundurur.

(3) Adaylar, okul/kurum/işletmelerin acil çıkış planına uyarlamak zorundadır.

(4) Adaylar sınav kurallarına adapte etmek zorundadır. Adaylardan:

a) Imtihan materyallerini dışarı çıkaran,

b) Değerlendiriciler tarafından yapılacak ikazlara uymayan,

c) Imtihan sürecinde yapılan uyarıya karşın cep telefonunu açık bulunduran,

ç) Sınavda kullanabileceği araç gereç açık havada kesici ve delici vb. cihaz bulunduranların,

sınavları geçersiz sayılır.

MADDE 9- (1) Bu Başvuru Formu Esasları onaylama tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- (1) Bu Başvuru Formu Esaslarını Milli Eğitim Bakanı yürütür.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »