Son Yazılar

28 Şubat 2018 Çarşamba

Haftalık ders programında müdürün yetkisi kaldırıldı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


07.09.2013 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına ast olarak uygulamaya konulur. Bu programda idareci ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere tarafından dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." hükümlere kadar haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülerek mektep müdürünün onayına yan olarak uygulamaya konulmakta iken;

28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle; "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1)Hazırlanan haftalık ders programı, mektep müdürünün onayına yan olarak uygulamaya konulur. Bu programda idareci ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılmış olarak imza karşılığı duyurulur." hükümlerine tarafından haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi hükmü kaldırılarak yalnızca okul müdürünün onayı ile uygulamaya konulacağı hükmü getirilmiştir.

ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMLARI ÖĞRETMENLER KURULUNDA, GÖRÜŞÜLMEDEN, TARTIŞILMADAN DEĞERLENDİRİLMEDEN YAPILAMAYACAK

Bu değişikliğe yani Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasında önceden bulunan "okul yönetimince" , "öğretim yılı başında ya da ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarılarak öğretmenler kurulunu etkisiz kılan değişikliklere Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay Yönetimsel Dava Daireleri Kurulunun 2017/710 YD İtiraz No'lu kararıyla yürütmeyi erteleme kararı verilmiştir.

Danıştay Yönetimsel Dava Daireleri Kurulu kararında; "Bu doğrultuda dava konusu maddenin değişiklikten önceki halinde, Yönetmeliğin yukarıda değinilen hükümleri ile ahenkli olarak yer alan, haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi yolundaki düzenlemenin, programının öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmesi imkanını sağladığı, değişiklikle bu imkanının ortadan kaldırılarak, programı onaylayıp başvuru formu yetkisine düzenlemenin eski halinde de sahip olan okul müdürünün, öğretmenler kurulunda görüşülmesine de gerek kalmadan programı aracısız onaylayıp, uygulamaya koymak suretiyle tek yetkili haline getirildiği, öğretmenlerin ise tebliğ ile ders programından farkında olacaklarının düzenlendiği görüldüğünden, haftalık ders programı konusunda öğretmenler kurulunu devre dışı bırakan değişiklikte hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesiyle haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmeden programının öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmeden yapılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak söz konusu maddenin yürürlüğünü durdurmuştur.

İşte bundan sonradan uygulanacak madde;

"Haftalık ders programı

MADDE 12- (1) Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında ya da ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına yan olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere tarafından dağılımı yapılır ve ilgililere yazılmış olarak imza karşılığı duyurulur.

2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Okulların eğitim ortamı, hoca durumu, süt izni kullananlar ile somut şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine kadar defalarca ya da haftanın kayıtlı günlerine dengelenmiş olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak gövde eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son meslek gününe konulmasına özen gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere benzer günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine itina gösterilir."

Buna göre; öğretmenlerin haftalık ders programları öğretmenler kurulunda, görüşülmeden, tartışılmadan değerlendirilmeden yapılamayacak.

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI; DANIŞTAY YÖNETIMLE ILGILI DAVA DAİRELERİ KURULUNU UYGULAYIN DEDİ

Ulusal Eğitim Bakanlığı; 22.02.2018 tarih ve 3778884 sayılı yazısıyla, Danıştay Idari Dava Daireleri Kurulunun 2017/710 YD İtiraz No'lu kararının yerine getirilmesini istedi.

İşte o yazı;

İşte Danıştay Yönetimle Ilgili Dava Daireleri Kurulunun 2017/710 YD İtiraz No'lu kararı;

İşte Türk Eğitim Sen'in Dava dilekçesi;

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »