Son Yazılar

4 Şubat 2018 Pazar

Annenin aldığı izinden sonradan baba da refakat izni alabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Anne veya baba, aynı dönemde olmamak şartıyla ayrı zamanlarda aynı çocuktan dolayı refakat izni kullanabilir

SORU: Merhabalar Eşim ve ben devlet memuruyuz.Oğlum Makine Cihazlarına alt olarak hayatını devam etmektedir. Eşim oğluma 3+3 olmak üzere 6 ay refakat izni kullanmıştır. Babanın ise annenin refakat izni bitiminden sonra refakat izni kullanım talebi varmıdır? İlgili yönetmelikte, "aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden pozitif memurun refakat izni kullanamayacağı", "benzer birey ve benzer vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresinin altı ayı geçemeyeceği" belirtilmiştir. Mevzuatta açık bir şekilde kullanır ya da kullanamaz diye belirtirmemiştir. Yukarıda belirtmiş olduğum konudan ötürü Eşimin refaket izni bitiminden itibaren babanında yaşamsal öneme haiz olan oğluma farklı dönemlerde uygulamak üzere refakat iznimin olup olmadığını soracaktım. teşekkürler.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Rahatsızlık ve refakat izni" başlıklı 105. maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Keza, memurun bakmakla yükümlü olduğu ya da memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek asıl, baba, benzeyen ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin afiyet kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya dek müsade verilir. Gerektiğinde bu vakit bir katına kadar uzatılır"

29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Rahatsızlık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Refakat iznine ilişkin esaslar" başlıklı 10 uncu maddesi aşağıdaki şekildedir.

"MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası gereğince izin verilebilmesi için memurun; a) Bakmakla sorumlu olduğu başlıca, baba, benzeyen ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek esas, baba, benzeyen ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin ya da tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık durumu kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat nedeniyle müsade verilmesine başlıca teşkil edecek sıhhat kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati risk bulunup bulunmadığı, kesintisiz ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık vakit aynı koşullarda bir katma dek uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak benzer dönemde aniden artı memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) Müsade süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda ya da müsade süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur."

Netice ve Değerlendirme:

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Rahatsızlık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Refakat iznine ilişkin esaslar" başlıklı 10 uncu maddesinin 3. bendindeki "Benzer kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birdenbire artı memur refakat izni kullanamaz." ibaresinin doğal sonucu olarak benzer kişi ile ilgili olarak aynı dönemde olmamak şartıyla pat diye pozitif memur refakat izni kullanabilir.

Refakat izni devlet memurlarına kanun ile verilmiş bir adalet olup benzer birey için bu hakkın aniden fazla memur kadar kullanılmasını yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Zira hem anne ayrıca baba bir devlet memuru olarak bu hakka sahiptir. Bu durumda uyarı edilmesi gereken nokta refakat izninin memur anne ve baba göre aynı tarihlerde kullanılmamasıdır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »