Son Yazılar

21 Şubat 2018 Çarşamba

Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, galibiyet ücreti alır mı?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


ÖZET: OHAL Zarfında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen sözleşmeli personelin göreve her tarafta başlaması halinde başarı ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. ( 21/02/2018- E.1276 )

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ YENİ TARİHLİ GÖRÜŞÜ

399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan görevden uzaklaşma tedbirinin kaldırılmasından daha sonra kendisine ödenecek parasal haklara başarı ücretinin dahil edilip edilmeyeceği ve haklarında görevden uzaklaştırıldıkları dönem için sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personele başarı ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan gösterme talep eden ilgi yazılar incelenmiştir.

Bilindiği üzere 399 sayılı KHK'nin 55'inci maddesinde "Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu vakit içinde hertürlü yargı ve yükümlülükleri sürer. Fakat, ilgiliye bu halin devamı boyunca anlaşma ücretinin 2/3'ü ödenir." denilmiş ve 56'ncı maddesinde ise görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılanların kontrat ücretinin kesilmiş yer alan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Mezkur hükümlerde "sözleşme ücreti" üzerinden kesinti ve geri ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Anılan KHK'nin 25'inci maddesinde birinci fıkrasının (c) bendinde "sözleşmeli personele ödenecek kontrat ücreti? esas ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur" denilmek suretiyle, galibiyet ücretinin sözleşme ücretine dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamaların bir arada değerlendirilmesinden görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler için son sicil notu üzerinden başarı ücretinin de dahil olduğu miktar üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

öte taraftan, 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millet İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin Sicil ve Başarı Değerlendirme Dönemi başlıklı 8inci maddesinde? "Sicil ve galibiyet değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir." hükmü ve 9 uncu maddesinde "Haklarında sicil ve galibiyet değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en düşük 6 ay çalışmış olmaları şarttır...Sicil amirinin yanına çalışırken alınan gerekçe izinleri ile takvim izinler ve doktor veya sağlık durumu kurulu raporuna dayanan rahatsızlık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil ve galibiyet değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu dek ancak amirin yanına 3 ay gerçekte çalışmış elde etmek şarttır.
Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu yüklenmek için zorunlu sürenin geçmesine imkan vermeyecek dek uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu yükleme imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus edinmek üzere geriye en fazla 3 yılın sicil ve galibiyet değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan düzenlemelerden, sözleşmeli personelin sicil ve galibiyet değerlemesinin yapılabilmesi için minimum 6 aylık süreye ihtiyaç bulunduğu ve bu sürenin hesabında takvim müsade, rahatsızlık izni ve hizmet içi eğitim sürelerinin dahil olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu yöntem ile yapılacak bir hesaplamayla minimum 6 ay hizmeti bulunmayan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılması olası değildir. Bu sürenin tamamlanamaması neticesinde sicil ve başarı değerlemesinin mümkün olmaması halinde sadece hizmet içi eğitim ve sağlık durumu durumlarına mahsus olarak 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalamasının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Buna tarafından galibiyet ücreti, bir önceki sicil ve galibiyet değerlemesindeki fiili hizmetlerin ilgili mevzuatına tarafından puanlanmasına alt bir ödenti kalemi olup hizmet içi eğitim ve sağlık durumu durumlarına ilişkin hükümler saklıdır. Dolayısıyla, belirtilen istisnaları dıştan yukarıda kayıtlı en az fiili çalışma dönemlerinin tamamlanamaması halinde galibiyet ücreti ödenmesine başlıca teşkil eden sicil ve başarı değerlemesi yapılması muhtemel olmayacağından galibiyet ücretinin ödenmesi de mümkün olmayacaktır.

üstelik, 697 sayılı Mucizevi Hal Dahilinde Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasında "Ekli (2) sayılı listede bulunan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.", ikinci fıkrasında ise "İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilmiş kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır." denilmek suretiyle ihraç işlemlerinin KHK'nin yayımı tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarının kaldırılması hüküm altına alınmıştır. Anılan fıkranın devamında ise "Bu kapsamda göreve başlayanlara, ulus görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe değin geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, halk görevinden çıkarılmalarından nedeniyle herhangi bir tazminat başvurusunda bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, halk görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları idare görevi açık havada öğrenim durumları ve kazanılmış yargı aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir." ifadesine yer verilerek görevine iade edilen personelin ilişiklerinin kesildiği süreler için sahip olduğu haklar sayma aracılığıyla belirtilmiştir.

Mezkur hükümden 697 sayılı KHK ile göreve iade işleminin geri alma özelliğinde yok kaldırma özelliğinde olduğu ve geçmişe yönelik kendine özgü düzenlemeleri içerdiği görülmektedir. Buna tarafından, iade kararının Devlete Ait Gazete'de yayımlandığı tarih ardından ihraç işleminin ilgilinin yasal durumu üstünde bir sonuç doğurması olası değildir. Fakat, ilgilinin ilişiğinin kesildiği döneme ilişkin olarak talep edebileceği haklar anılan KHK'de sayma suretiyle gösterilmiştir.

Belirtildiği üzere galibiyet ücreti bir önceki sicil başarı değerlemesi döneminin fiili hizmetleri neticesinde ilgiliye ödenen bir vergi kalemidir. Diğer bir ifadeyle, ilgililere fiili hizmetlerinin değerlenmesi neticesinde adalet ettikleri nispette galibiyet ücreti bir sonraki değerlendirme döneminde ödenmektedir.

Yukarıda yer bahşedilen hüküm ve talimatlar çerçevesinde,

1- Görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler için bulunması halinde bir önceki yıl sicil notu üzerinden başarı ücretinin de dahil olduğu miktar üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği,

2- Görevden uzaklaştırılması sebebiyle 6 aydan az vakit çalışan sözleşmeli personele göreve bu sürenin tamamlanmasını takiben sicil ve galibiyet değerlemesi yapılabileceği,

3- Sicil ve başarı değerlemesi yapılmasını takiben alınacak nota tekabül eden oranda başarı ücreti ödenmesi gerektiği,

4- 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personelin görevine başladığı tarih sonrasındaki anlaşma ücretleri hesaplanırken cari yıldan önceki yıla ait sicil ve galibiyet değerlemesi yapılmışsa bu puana tekabül eden tutarda başarı ücreti ödeneceği, cari yıldan önceki yıla ait bir sicil ve başarı değerlemesi bulunmaması halinde ise galibiyet ücreti ödenebilmesi için 6 aylık hizmet süresinin tamamlanması ve takiben sicil ve galibiyet değerlemesinin yapılması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »