Son Yazılar

13 Şubat 2018 Salı

6 dersin sınavı tek oturumda benzer kurul kadar yapılabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Milli Eğitim Bakanlığı 07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Hüner sınavı" başlıklı 46. maddesi 8. fıkrasında; 26 Mart2017 tarih ve 30019 sayılı Resmi Gazetede yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile birdenbire pozitif iş dersinin sınavları tek oturumda benzer sınav komisyonu tarafından yapılabilmesini sağlamıştır.

İşte o madde;

"Maharet sınavı

Madde46-(8) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezlerinde benzer meslek bölge/dalının sene sonu beceri sınavı için ansızın fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi değişik meslek bölge/dallarının genel veri dersleri, iki taraflı okutulan meslek dersleri ve benzer bölge/dalda okutulan birden artı meslek dersinin sınavları tek oturumda aynı sınav komisyonu göre yapılabilir. Aynı oturumda yapılan öbür derslerin sınavları ayrı olarak değerlendirilir." hükümlerine dayandırmaktadır.

Akabinde;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 02.10.2017 tarih ve 15575022 sayılı olurlarıyla Ulusal Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması,Denklik Ve Ölçme Değerleme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönergeyi uygulamaya koydu.

Bu yönergenin "Imtihan komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesinde yazılı sınavların nasıl yapılması gerektiğine dair hususları belirtmiştir.

İşte o maddenin ilgili fıkraları;

"Imtihan komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı

MADDE 12- (4) Sınav komisyonu, sınavın başlangıç saatinden en geç bir saat önce toplanır. Imtihan soruları, cevap anahtarları ve anekdot baremi, imtihan komisyonunca sınavın başlangıç saatinden önce hazırlanıp komite başkanı göre onaylanır. Uzun vakit hazırlık gerektiren beceri sınavlarında, sınav komite başkanının uygun bulması durumunda bir gün evvelden hazırlık yapılabilir.

(8) Tüm bölge/dalların karşılıklı derslerinin sınavları bir oturumda, meslek alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır.

(9) Teorik sınavların süresi üç saati geçemez. Hüner sınavının süresi her bir namzet için iş alan/dalının özelliğine tarafından imtihan komisyonunca belirlenir."

Arkasından;

Ulusal Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 16.01.2018 tarih ve 1165967 sayılı olurlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Programları Kalfalık ve El Yatkınlığı Sınavları Başvuru Formu Esaslarını uygulamaya koydu.

Kalfalık ve Uygunluk Sınavları Kullanım Esaslarının "Yazılı sınavlar" başlıklı 4. maddesinde yazılı sınavların nasıl yapılması gerektiğine dair hususları belirtmiştir.

İşte o madde ve ilgili fıkraları ;

"Yazılmış sınavlar

MADDE 4- (1) Yazılmış sınavlar; tüm alan/dallar için iki taraflı derslerin sınavları bir oturumda, alan karşılıklı derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır. Haftalık ders çizelgelerinde birden pozitif dal seçmeli dersinin bulunduğu (Misal; Dekoratif El Sanatları dal dersleri vb.) durumlarda; mektep/kurum göre belirlenen ve adaylara önceden bildirilen dersten imtihan yapılır. Seçmeli derslerden imtihan yapılmaz.

(2) Alan karşılıklı dersleri ile dal derslerinin her birinden ayrı olarak soru hazırlanarak, bir oturumda en fazla altı dersin sınavı yapılır. Bir oturumda sınavı yapılacak ders sayısının altıyı geçmesi durumunda ilgili sınav iki oturum biçiminde planlanır. Her oturumun toplam süresi üç saati (180 dakika) geçemez."

Keza Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Eşitlik Ve Ölçme Değerleme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge ayrıca de Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Programları Kalfalık ve Beceriklilik Sınavları Başvuru Esaslarına baktığımızda tüm alan/dallar için karşılıklı derslerin sınavları bir oturumda, alan müşterek derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacağı anlaşılmaktadır.

Yönergenin ve Esaslarının dayanağı, Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğidir.

Bu yönetmeliğin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı 45 .maddesi 1. fıkrası (g) bendindeki; "(1) Derslerin özelliğine tarafından bir dönemde yapılacak yazılmış ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Fakat zorunlu hallerde fazladan bir imtihan daha yapılabilir." hükümlerine tarafından bir günde maksimum üç imtihan yapabilmekte ve (ç) bendindeki "ç) Gerekli haller dışarıya yazılı imtahan süresi bir ders saatini aşamaz." hükümlerine tarafından de bir yazılmış sınavın süresi 1 saati aşamamaktadır.

Hem; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesi 2. fıkrası (c)bendindeki; "c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması halinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komite marifetiyle de yapılabilir." hükümlerine kadar aynı derslerin sınavı benzer komisyonda tek oturumda yapılabilir.

Ama;

1- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Hüner sınavı" başlıklı 46. maddesi 8. fıkrasındaki; " (8) Mesleki eğitim merkezlerinde aynı iş alan/dalının yılsonu maharet sınavı için birdenbire artı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi öbür meslek alan/dallarının genel data dersleri, iki taraflı okutulan meslek dersleri ve benzer alan/dalda okutulan birden pozitif meslek dersinin sınavları tek oturumda benzer imtihan komisyonu kadar yapılabilir. Benzer oturumda yapılan farklı derslerin sınavları ayrı ayrı değerlendirilir." hükümlerine göre hükümlerine göre tüm dal iki taraflı derslerin sınavlarını bir oturumda nasıl yapacaksınız?

2- Ulusal Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Eşitlik Ve Ölçme Değerleme İşlemleri İle İlgili Yöntem Ve Esaslara İlişkin Yönergenin "Imtihan komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) Sınav komisyonu, sınavın başlangıç saatinden en geç bir saat önce toplanır. Sınav soruları, yanıt anahtarları ve not baremi, imtihan komisyonunca sınavın başlama saatinden önce hazırlanıp komisyon başkanı kadar onaylanır. Uzun zaman hazırlık gerektiren maharet sınavlarında, imtihan komite başkanının yerinde bulması durumunda bir gün evvelden hazırlık yapılabilir." hükümlerine tarafından sınavdan bir saat önce toplanıp 6 ayrı sınavın sorusunu nasıl hazırlayacaksınız. Hazırlanamayacağı bilindiği için bir gün evvelden hazırlık yapılmasını öngörüyorsunuz peki sınav güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

3- Yönergenin "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesi 8. fıkrasındaki; "(8) Tüm alan/dalların karşılıklı derslerinin sınavları bir oturumda, iş alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır." hükümlerine tarafından tüm dal müşterek derslerin sınavlarını bir oturumda nasıl yapacaksınız?

4- Yönergenin "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesi 9. fıkrasındaki; "(9) Teorik sınavların süresi üç saati geçemez. Beceri sınavının süresi her bir namzet için iş alan/dalının özelliğine kadar sınav komisyonunca belirlenir." hükümlerine tarafından altı dersin sınavını üç saatte nasıl yapacaksınız?

5- Ulusal Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Programları Kalfalık ve Ustalık Sınavları Tatbik Esaslarının "Yazılmış sınavlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yazılı sınavlar; tüm bölge/dallar için müşterek derslerin sınavları bir oturumda, alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır. Haftalık ders çizelgelerinde ansızın artı dal seçmeli dersinin bulunduğu (Örnek; Süsleyici El Sanatları dal dersleri vb.) durumlarda; mektep/kurum tarafından belirlenen ve adaylara önceden bildirilen dersten imtihan yapılır. Seçmeli derslerden imtihan yapılmaz." hükümlerine göre bütün dal iki taraflı derslerin sınavlarını bir oturumda nasıl yapacaksınız?

6- Kalfalık ve El Yatkınlığı Sınavları Başvuru Esaslarının "Yazılı sınavlar" başlıklı 4. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Bölge müşterek dersleri ile dal derslerinin her birinden ayrı olarak soru hazırlanarak, bir oturumda maksimum altı dersin sınavı yapılır. Bir oturumda sınavı yapılacak ders sayısının altıyı geçmesi durumunda ilgili imtihan iki oturum şeklinde planlanır. Her oturumun toplam süresi üç saati (180 dakika) geçemez." hükümlerine tarafından altı dersin sınavını üç saatte nasıl yapacaksınız?

Yanıt vereyim soruların bakanlıkça hazırlandığı, merkezi sistem sınavları ile bu işlemi gerçekleştirebilirseniz.

Peki öylemi yapılıyor El cevap hayır.

Bildiğimiz komisyon kurup 6 dersin sorularının hazırlandığı sınav yapıyor, soruların hazırlanması için bir saat zaman veriyor soruların hazırlanması için bir gün evvelden toplanılabilir diyorsunuz ve komite üyelerine tek sınav ücreti ödüyorsunuz.

Imtihan ücretinden kar almak için öğrencileri bir günde 6 dersten sınava sokamazsınız. Yapacağınız bu işlemler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine ve hayatın alışılmış akışına aykırıdır. Bu yönetmelik hükümlerine şimdi sendikalarca dava açılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »