Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

YÖK, 75 yaş düzenlemesinin detaylarını açıkladı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Yükseköğretim Kurulu, öğretim üyelerinin 75 yaşına dek sözleşmeli olarak çalışabilmesine imkan karşılayan kanuni düzenlemenin detaylarına dair usul ve esasları açıkladı.

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bir Takım Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiştirme Yapılmasına Dair Kanunla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim üyelerinin emeklilik yaş hadleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

Kanuni düzenleme neticesinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 30 uncu maddesi; "Geçici 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü gizli kalmak kaydıyla, yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup sözleşme tarihi itibarıyla öğretim üyesi kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca belirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında avantaj görülenler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren, yetmiş beş yaşını geçmemek üzere emeklilik ya da yaşlılık aylığı bağlanıncaya dek birer takvim sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bunlarla, net tutarı, en son bulundukları kadroları için öngörülmüş olan gösterge, ilave gösterge, taban ve kıdem aylıkları, üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim öğretim ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve görev tazminatları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilave 9 uncu maddesinde belli olan ilave ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca ücret ve diğer kesintiler yapıldıktan daha sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek vergi üzerinden sözleşme yapılır. Bunların sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi önceki kadro unvanları esas gücüne gitmek suretiyle devam ettirilir. Öğretim üyelerinin bağlı olduğu yasak, devir ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler bu şekilde çalıştırılanlar hakkında da uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının yerinde görüşü üstüne Yükseköğretim Kurulu göre belirlenir." biçiminde değiştirildi.

Bunun üstüne; 24 Ağustos 2017 tarihli haberimizde; hukuki düzenlemede ifade edildiği gibi öğretim üyelerinin bu hüküm ışığında 75 yaşına kadar çalışabilmeleri için Yükseköğretim Kurulunca bazı öncelikli alanların (bölüm ve programların) belirlenmesi ve üniversitelerle paylaşılması gerektiğini ifade etmiş, öğretim üyelerine ödenecek ödenti tutarları ile ilgili usul ve esasların Yükseköğretim Kurulunca belirlenerek uygulamanın yakın zamanda hayata geçmesinin beklendiği gündeme taşımıştık.

Haberimizin üzerinden üç aydan pozitif bir zaman geçtikten daha sonra "Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Yöntem ve Esaslar"ı Yükseköğretim Kurulu 07 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hayata geçirdi.

Yöntem ve esaslara gelmek için TIKLAYINIZ.

Bu kapsamda;

1- Üniversite senatoları göre emeklilik yaş hadlerini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalışabilmelerine karşın tarafsız ve objektif kriterler belirlenecek ve öğretim üyelerine duyurulacaktır.

2- Yükseköğretim kurumlarında tayin yapan öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak çalıştırılmak için müracaatlarını, yaş haddini doldurmadan en az üç ay önce kadrosunun bulunduğu bölüm başkanlığına, dekanlığa veya enstitü/akademi/konservatuvar müdürlüğüne yapacak.

3- Üniversite Senatoları kadar belirlenecek kriterleri sağlayan öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılma teklifleri ilgili üniversite kurullarının olumlu görüşüne bağlı olarak Yükseköğretim Kuruluna gönderilecek. Yükseköğretim Kurulu kadar yapılacak değer biçme sonrasında yerinde görülenler sözleşmeli olarak çalışabilecek.

4- Öğretim üyeleri ile üniversiteler arasında, net tutarı, en son bulundukları kadroları için öngörülmüş olan gösterge, ilave gösterge, taban ve kıdem aylıkları, üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim-öğretim ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve ödev tazminatları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ilave 9 uncu maddesinde kesin olan ilave ödemenin toplamından ilgili mevzuatı gereğince aidat ve öteki kesintiler yapıldıktan daha sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ödenti üzerinden anlaşma yapılacak.

5- Sözleşmeli olarak çalışacak öğretim üyelerinin herhangi bir idari görevi olamayacak.

6- Sözleşmeli öğretim üyeleri hakkında kadrolu öğretim üyelerinin ast olduğu izin hakları, yasaklanmış, tahsis ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler aynen uygulanacak.

7- Sözleşmeli öğretim üyeleri düzenlemesi 2006 yılından daha sonra kurulan üniversitelerde zaten emeklilik yaş haddi 75 olduğu için geçici düzenlemenin sona erdiği 31 Aralık 2020 tarihine değin uygulanamayacak.

8- 01/07/2017 tarihi ile bu Yöntem ve Esasların yürürlüğe girdiği tarih aralarında yaş haddinden dolayı emekli olan öğretim üyeleri, bu Yöntem ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde emekli oldukları yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli olarak çalıştırılmak için başvuru edebilecek.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »