Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Üniversiteler, doktora mezunu sözleşmeli tahlilci çalıştıracak
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Bilindiği üzere, "Üretim Reformu Paketi" olarak adlandırılan ve 01 Temmuz 2017 tarihli Devlete Ait Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ilave 34 üncü maddesiyle; "Devlet yükseköğretim kurumlarının tatbik ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak ya da öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardım etmek üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi sene içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile giderleri döner anapara gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun batmış öğretim elemanı kadrosu sayısının %5'i ile sınırlıdır. Bu madde gereğince istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı vermez.

Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, anlaşma örneği, anlaşma süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu göre belirlenir. Bunlara, öteki mevzuatta tersine hüküm bulunsa deha, bu maddede öngörülen vergi dışarıda herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.

Mali ve sosyal haklar haricen kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin emrindeki olduğu hükümler uygulanır." hükümleri getirilmiştir.

Getirilen bu düzenlemenin detayları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu göre üniversitelere yazı ve çalıştırılacak kişilerle imzalanacak hizmet sözleşmesinin örneği gönderilmiştir. Buna göre;

1- Üniversiteler dolu öğretim elemanı kadro sayısının yüzde %5'ni aşmamak kaydıyla doktora sonrası analist personel çalıştıracaktır. Örneğin; kadrosunda 1000 akademisyen bulunan bir üniversite 50 kişiyi doktoralı sözleşmeli tahlilci olarak istihdam edebilecektir.

2- Doktora sonrası sözleşmeli statüde devir yapacak araştırmacılar üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri ile araştırma enstitülerinde çalışabilecektir.

3- Bu kişiler yalnızca Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürütücü oldukları Ar-Ge projelerinde muavin eleman olarak atama alabileceklerdir.

4- Doktora sonrası araştırmacıların doktora eğitimlerinin bittiği tarihten itibaren 7 (yedi) yıl içerisinde olmak şartıyla maksimum 3 (üç) yıl vakit ile bu görevde bulunabileceklerdir.

5- Bu statüde çalıştırılacak kişilere 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar üzerinden aylık ödeme yapılacaktır.)

(2017 yılı için; 40.000*0,102706= 4.108,24)

6- Doktora sonrası araştırmacıların aylık sözleşme ücretleri ise döner anapara gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan kaynaktan ödenecektir.

7- Doktora sonrası araştırmacıların müsade, sosyal emniyet, yasakları ve çalışma kuralları ile ilgili diğer hususlar ise kendisi ile yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilmiştir. Örnek hizmet sözleşmesi aşağı yer almaktadır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »