Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU: Son yapılan toplu sözleşmede bulunan hüküm uyarınca, Sözleşmeli personelin anlaşma ücretleri çalıştıkları yıla tarafından değişmektedir. (Örn: 0-5 sene, 6-10 yıl gibi) Ben Gençlikte çalışırken başka bir bakanlığa geçtim. Benim yeni anlaşma ücretim belirlenirken iki kurumdaki hizmet sürem birleştirilecek mi?

CEVAP :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin B bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir

"B) Sözleşmeli personel: (1) Yeniden Yapılanma planı, takvim program ve meslek programlarında bulunan kayda değer projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, ve istisnai hallere münhasır elde etmek üzere özel bir iş bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, finansal yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan halk hizmeti görevlileridir."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları aranjör Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesi ise şu şekildedir.

"Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir."

dahası, 2018 ve 2019 yılına karşın toplu sözleşmede şu karar alınmıştır.

"Madde 47- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumunda benzer pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "halk kurum ve kuruluşlarında benzer kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet Süresi" şeklinde uygulanır."

sonuç olarak, bambaşka halk kurum ve kuruluşlarda hizmeti olan sözleşmeli personelin, 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereği ücretleri belirlenirken, hizmetlerinin bir tam olarak değerlendirilmesi muhtemel olacaktır.

Oysa yapılan düzenleme uyarınca;

1- Sadece aynı unvandaki hizmet süreleri birleştirilebilecektir.

2- Öbür unvanlardaki hizmetler birleşemeyecektir.

3- Daha önce 657'e emrindeki memur statüsünde geçen benzer unvandaki hizmetler de birleşebilecektir. Zira yeni düzenlemede hem pozisyon keza kadro ifadesi kullanılmıştır. Kadro ifadesi 657'e tabi memurlar için kullanılmaktadır. Pozisyon ifadesi ise sözleşmeli istihdamda kullanılmaktadır. Buna tarafından örneğin daha kadrolu hemşire olan bir birey eğer sözleşmeli hemşire olursa, ücrete hizmet süreleri birleşebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken yine aynı unvanda geçen hizmetlerin olması gerektiğidir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »