Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Soruşturmaya dayanmayan tutanaklar, memurun özlük dosyasına konabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memur bilgi sistemi, özlük dosyası" başlıklı 109. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel veri sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur.

Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mülk bildirimleri; varsa çözümleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve galibiyet belgesi verilmesine ilişkin veri ve belgeler konulur.

Memurların galibiyet, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, aşama ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında ya da hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanına özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usül ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir"

Devlet Personel Başkanlığının 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millet Personeli Genel Tebliğinin (Süratli No 2) "Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı D bendi aşağıdaki şekildedir.

"657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değiştirilen "Memur veri sistemi, özlük dosyası" başlıklı 109 uncu maddesinin son fıkrasında, "Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usül ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir." denilmektedir. Mezkur hükme istinaden aşağıdaki yöntem ve esaslara kadar operasyon yapılması gerekli görülmüştür.

1- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Burada memurun adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, memuriyete başlangıç tarihi, memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek diğer mesleki bilgiler kaydedilir.

2- Kurumlarca her memura üstünde memurun kurumu, adı, soyadı, unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, fotoğrafı ve zorunlu görülen öteki bilgilerin yer aldığı bir kurum kimlik belgesi verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine tarafından istihdam edilenler, personel bilgi sistemine kaydolunur ve bunlara kurum kimlik belgesi verilir. Söz konusu personel için personel veri dosyası tutulur.

3- Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyalarının itina ile doğru ve nesnel bir şekilde tutulmasından personel birimleri sorumludur.

4- Özlük dosyaları memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında ya da hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulur.

5- Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur:

Birinci bölümde; birincil-baştan-naklen atamaya ilişkin belgeler,

İkinci bölümde; öğrenim durumu, bildiği tanıdık olmayan diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi göre verilen yayınlama ve eserlerine ilişkin bilgiler,

Üçüncü bölümde; memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,

Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin kayıtlar ile bahşedilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa analiz, soruşturma ve teftiş raporları,

Beşinci bölümde; kurumlarca zorunlu görülmesi halinde memurun ücret, ücret, harcırah ve sair finansal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla sorumlu olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler,

Altıncı bölümde; memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece ve aşama ilerlemeleri, derslik, yer, unvan, devir değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler,

Yedinci bölümde; ödül, galibiyet ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin veri ve belgeler,

Sekizinci bölümde; askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin öteki mesleki veri ve belgeler,

Saklanır.

6- Belgeler özlük dosyasının ilgili bölümüne, eski tarihli olan altta olacak şekilde, kronolojik sıraya tarafından yerleştirilir.

7- Bakanlıklar ve öteki millet kurum ve kuruluşları, özlük dosyasında yer alan bilgilerden istihdam politikalarının tespiti ve uygulanmasında gerekli gördüklerini merkezde elektronik ortamda tutarlar.

8- Görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyaları kurumlarınca saklanır.

9- Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilir. Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere tanımlama yapılamaz, bilgi verilemez. Hem kişinin rızası olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve arşiv başlıca alınarak birey hakkında yayında bulunulamaz.

10- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine kadar istihdam edilen personelin personel veri dosyasında; kronolojik sıraya tarafından sözleşmeler, öğrenim durumuna ilişkin belgeler, kurum içi yer ve unvan değişikliklerine ilişkin belgeler, izinler, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, kontrat feshi ve hizmete karşın öteki belgeler tutulur."

MEMURLAR.NET'İN DEĞERLENDİRMESİ

Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde personelin bilgisine ve savunmasına başvurulmaksızın bazı tutanaklar tutularak özlük dosyasında muhafaza edilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Zira özlük dosyasında tutulacak belgeler bölümler halinde ve enine boyuna düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa kadar verilen emir ve görevlerin bütün ve vaktinde yapılmasında kusurlu davranan devlet memurlarına ayıplama cezası verilir. (125. madde) Eğer memurun bir kusuru var ise usulüne yerinde bir soruşturma yürütülmeli ve sonucunda zorunlu ise cinayet verilmelidir.

sonuç olarak;

a) Devlet memuru hakkında bir soruşturma yapmaksızın bir tutanak tutarak özlük dosyasına konulması hukuken muhtemel değildir ve değil hükmündedir.

b) Devlet memurunun söz konusu tutanağın özlük dosyasından kaldırılmasını idareden bir başvuru ile istek etmesi ve negatif bir cevap durumunda 60 gün içerisinde, idarenin cevap vermemesi durumunda dilekçenin verilmesinden itibaren 60 günün bitiminden sonraki 60 gün içerisinde idare mahkemesine başvurarak idari işlemin iptalini istek edebilir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »