Son Yazılar

26 Ocak 2018 Cuma

Özel sektördeki hizmet süreleri, 4/B'linin takvim izninde değerlendirilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU : Gunaydin 4/B'ye atanan birisinin senelik izin hesaplanmasında özel sektörde çalışılan zaman değerlendiriliyor mu? Bu konuda DPB yazısı var. Özel sektörde sigortali çalışılan sürenin senelik müsade hesabında dikkate alınacağına dair. Tarih 2007 lakin. Bu halen geçerli midir?

CEVAP: 28.06.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 9. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 9- 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde farzedilen kurumlarda ( ) Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla dek olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli takvim izin verilir."

657 sayılı Kanunun ilave 27 nci maddesinde 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 217 sayılı KHK'nin ilgili maddesine üretilmiş sayılır denilmektedir. Dolayısıyla sözü edilen 4 üncü madde, 217 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.

217 sayılı KHK'nin 2. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Kapsam:
Madde 2Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara alt kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara emrindeki iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, ulus iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, tabi ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Halk Kurumu niteliğindeki iş kuruluşları dışarıya kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla ya da bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların asgari sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine yan personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır."

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metindeki "ve" ibaresi çıkarılmıştır.(...kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına...)

Devlet Personel Başkanlığının 25/05/2010 tarihli bir görüşünde "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi dahilinde istihdam edilen personelin; bir takvim hizmet süresini doldurması halinde yıllık izne hak kazanacağı, sözleşmelerinin bütçe yılı ile sınırlı olması nedeniyle yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılamayacağı ve Sosyal Emniyet Kurumlarına prim ödemek suretiyle özel sektörde geçen hizmet sürelerinin takvim izne esas hizmet süresinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir" biçiminde görüş bildirmiştir.

22/11/2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile madde metninden "ve" ibaresinin çıkarılmasının gerisinde 217 sayılı KHK'nin 2. maddesinde farzedilen kurumlardaki hizmetlerin dıştan özel sektörde geçen hizmetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesine kadar istihdam edilen personelin takvim izin hesabında dikkate alınması olası görünmemektedir. Halk kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel sözleşmelerinde de söz konusu değişiklik işlenmiştir.

Konunun Devlet Personel Başkanlığınca yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Yönetmelik değişikliğinin arkasında Devlet Personel Başkanlığının değişiklikten önceki görüşlerinin geçerliliğinin kalmadığı görüşündeyiz.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »