Son Yazılar

31 Ocak 2018 Çarşamba

Ortaokulda bir dersten 3 sınav olmayacak
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede, Ulusal Eğitim Bakanlığı Mektep Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin bir takım maddeleri değiştirildi.

Yapılan değişikliğin en dikkate değer bölümü, 22. maddede oldu. daha önce hatada ders saati üçten artı olan dersler için üç sınav yapılabilmekteyken, bu düzenleme kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye tarafından, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılacak

Memurlar.net olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleirn karşılaştırmalı madde tablosunu yayınlıyoruz.

KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM j) Rehber: Merkezi sistem iki taraflı sınavlarıyla ilgili data ve açıklamaları kapsayan kitapçığı, MADDE 126/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mektep Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

Madde 22(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-konuşmacı ortaokullarında öğrencilere;

a) Haftalık ders saati üç ve üçten eksik olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, asgari bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak imtihan sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, benzer fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci ile altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en düşük bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak imtihan sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Karşılıklı değerlendirme yapılmasına imkan saptamak üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda mektep müdürlüğünce iki taraflı olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve yanıt anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır."

"d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla müşterek sınavlar yapılabilir.

e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya alan bazlı olarak müşterek sınavlar yapılabilir.

f) Müşterek sınavların uygulanması ile ilgili yöntem ve esaslar Talimat ile belirlenir."

Madde 23(1) Öğretmenler kadar yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini vaktinde teslim edemeyen öğrencinin durumu mektep yönetimince yazılı, e-posta ya da Bakanlık mobil data servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini vaktinde teslim edememe gerekçesini, en geç beş çalışma günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezi sistem müşterek sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün mektep müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.

(2) Öğretmenler kadar yapılan sınavlara katılmayan ve mektep yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine kadar yapılacak değerleme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerleme etkinliği, sınıfta öteki öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders haricen da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) Merkezi sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu mektep yönetimince sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde bahane sınavı yapılır.

(4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler kadar yapılan sınavlar ile merkezi sistemle yapılan karşılıklı sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Oysa dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye başlıca puan hesaplamalarında imtihan ve proje adedi tamamen alınır.

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değişmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Öğretmenler göre yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan ya da projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılmış, e-posta ya da Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini vaktinde teslim edememe gerekçesini, en geç beş çalışma günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir."

"(4) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini vaktinde teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Mektep sistemine "G''(girmedi) ibaresi işlenir. Oysa dönem puanı hesaplamalarında imtihan ve proje adedi tamamiyle alınır."

Madde 25(1) Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Imtihan kağıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan karşılıklı hatalar sınıfta açıklandıktan sonradan geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen göre değerlendirildikten daha sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, imtihan ve projeye verilen puanlar, e-Mektep sisteminin ilgili bölümüne işlenir. MADDE 4Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kağıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan karşılıklı hatalar sınıfta açıklandıktan daha sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler hoca tarafından değerlendirildikten daha sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci göre ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir."

(2) Ortaokul ve imam-konuşmacı ortaokullarında bir dersin dönem puanı;

a) Öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetiksel ortalaması ile belirlenir.

MADDE 5Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Proje puanlarının aritmetiksel ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı olarak alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir."

Telafi eğitimi ve yetiştirme programı MADDE 6Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Ortaokul ve imam konuşmacı ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirli koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kurslarla ilgili yöntem ve esaslar Yönerge ile belirlenir."

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »