Son Yazılar

24 Ocak 2018 Çarşamba

Muvafakat isteyen kurum, atamayı gerçekleştirmek zorunda mıdır?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


657 sayılı kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ama yönetimsel istikrar ilkesi uyarınca Danıştay bu konuda emsal bir karar vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.

SORU: Kurumlar arası naklen devir işlemlerinde geçmek istediği kurum kadar muvafakati istenen ve çalıştığı kurumu tarafından naklen geçişi yerinde görülen bir memurun: Muvafakat isteyen kurum göre atamasının yapılmak gerekli mudur? Atamasının yapılması gerekli ise bunun kesin yasal bir süresi var mı, ne dek bir sürede yapılmalıdır?

YANIT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 74 -Memurların bu Kanuna tabi kurumlar aralarında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan ya da öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış yargı derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış yargı dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların ricası de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı vakit kaydı aranmaksızın eski derecelerine her tarafta atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden altında derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre saptama edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri kadar her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Benzer kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna alt olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile saptama edilen antre derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılmış dereceler arasındaki sürelere tekabül eden zaman dek ilave edilir."

Mevzuatımızda kurumlar arası geçiş için muvafakat isteyen kurumun muvafakatin verilmesinden sonradan ilgili memurun atanmasını yapması noktasında yükümlülük getiren açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Ama idarenin idarede süreklilik anlamına gelen "yönetimle ilgili istikrar" ilkesine uygun davranması gerekir.

Danıştay 5. Dairesinin 2010/3154 E. ve 2013/2921 K. sayılı kararında bu ilkeye atıf yaparak önce muvafakat isteyen arkasında da memurun atama isteğini geri çeviren idarenin işleminin iptalini onamıştır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »