Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Memur olunurken, kasdi suçlardan nedeniyle alınan cezalar toplanır mı?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU: Bile Bile işlenen bir suçtan 1 yıl ve üstü canice bölge memur olamamaktadır. Bu husus zaten 657'de yazıyor. Kişi hakkında 3 maddeden ceza verilsin, bunlarda 6+7+8 ay cezalar olsun. Bunlar toplanıp 21 ay olduğu için memur olamaz mı? Yahut suçların gerçek içtimasi geregi her suç bağımsız mıdır? Anekdot: Suçlar yüz kızartıcı değil ve bilerek olsun.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve Özel Koşullar" başlıklı 48. maddesi aşağıdaki gibidir.

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel koşullar aranır.

A) Genel koşullar: 1. Türk Vatandaşı almak, 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 4. Halk haklarından mahrum bulunmamak 5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilmiş süreler geçmiş olsa bile; mahsus işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, zimmet, irtikap, sus payı, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni istismar etme, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut askıya alınmış ya da yerine geçen kimse sınıfa geçirilmiş almak, 7. 53 üncü madde hükümleri gizli kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hafıza hastalığı bulunmamak. 8. Güvenlik soruşturması ve/veya evraklar araştırması yapılmış elde etmek.

B) Özel koşullar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirli öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış almak, 2. Kurumların özel kanun ya da öteki mevzuatında aranan şartları taşımak."

Devlet Personel Başkanlığının 26/02/2015 tarihli ve 1408 sayılı görüşünde bir ceza davasından 10 ay, başka bir cinayet davasından 5 ay 25 gün hapis cezası alan bir birey hakkında " ilgili hakkında bahşedilen hapis cezalarının 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sanılan kaliteli suçlar zarfında yer almaması ve 1 yıldan az süreli olması sebebiyle atamasının yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığı mütalaa edilmektedir" şeklinde manzara bildirmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin A bendinin 5. fıkrasında açık bir şekilde "alınan cezaların toplamı 1 yıldan artı edinmek" şeklinde bir ibare bulunmadığından yorum yoluyla memur adaylarının durumunun kötüleştirilmesinin kanunilik ilkesi ile örtüşmeyeceği açıktır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin B bendinin 2. fıkrası "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" şeklindedir. Kurumların özel ve öteki mevzuatında özel bir hüküm konulabilir. Bu durumda laf konusu kurumlarda memur edinmek muhtemel olmayacaktır. Örnek tahsis etmek gerekirse 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun "Adayların nitelikleri" başlıklı 8. maddesi aşağıdaki gibidir

"Taksirli suçlar hariç edinmek üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine aleyhinde işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, sus payı, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, inancı istismar etme, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve şeref kırıcı bir suçtan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından nedeniyle hükümlü bulunmamak ya da bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç elde etmek üzere üç aydan pozitif hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden nedeniyle soruşturma veya kovuşturma aşağıda olmamak."

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48/A-5 maddesinde sanılan nitelikteki suçlar dıştan herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan az hapis cezası alanların devlet memuru olarak atanmaları hk. (26/02/2015-1408)

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2014/2 KPSS atamalarında Bakanlığınız Sosyolog kadrosuna atanmaya yargı şampiyon ...'ün ibraz ettiği belgelerin incelenmesi sonucu adli sicil kaydı bulunduğu belirtilerek, söz konusu şahsın atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği alaka yazı ve ekleri incelenmiştir.

Ilgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, ilgilinin; halk görevlisine görevi nedeniyle hakaret suçundan Yatağan Sulh Suç Oluşturan Mahkemesinin 07/12/2007 tarihli ve 2007/407 sayılı Kararı ile 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı ve bu kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince 10 ay süreyle Yatağan ilçesinde ve köylerinde yer alan bar, meyhane, kahvehanelere gitmekten yasaklanma seçenek yaptırımına çevrildiği, ayrıca bilerek yaralama suçundan Yatağan Asliye Cinayet Mahkemesinin 06/05/2014 tarihli ve 2014/134 sayılı Kararı ile 5 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ve bu cezasının TCK'nın 50/1-a maddesi uyarınca 52/1 maddesi gözönüne alınarak 3.500,00 TL adli para cezasına çevrildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin "A) Genel Koşullar" başlıklı bölümünün 5 inci fıkrasında "Türk Suç Oluşturan Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilmiş süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan dolayı bir sene veya daha artı süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşısında suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, sus payı, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni istismar etme, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak..." hükmüne yer verilmiş olup, bile bile işlenen bir suçtan nedeniyle 1 sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlar ile verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsalar bile yukarıda sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giymiş olanların devlet memuru olamayacakları açıklama edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ilgili hakkında bahşedilen hapis cezalarının 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sanılan kaliteli suçlar dahilinde yer almaması ve 1 yıldan az süreli olması sebebiyle atamasının yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »