Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Memlekette takvim izinde iken, hastalanıp rapor alırsam, hangi halde aldığım rapor geçerli olmaz?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU: İyi araştırmalar ben bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Yıllık izni mi alıp 5 gün memleketime geldim. İznim cuma günü bitti ben de Pazar günü yola çıkmayı planlıyorum fakat cumartesi günü rahatsızlanıp poliklinikten 7 gün rapor aldım, bu rapor rahatsızlık iznine çevrilir mi? Teşekkürler kolay gelsin.

YANIT: 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki gibidir.

"Rahatsızlık izni verilebilmesi için rahatsızlık raporlarının, geçici tahsis ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki ya da hastanın sevkinin yapıldığı sıhhat hizmeti sunucularından alınması zorunludur."

Devlet Personel Başkanlığının "Hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına meydana çıkan Devlet memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde laf konusu raporların hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hakkındaki" 19/03/012 tarihli ve 4586 sayılı görüşü aşağıdaki şekildedir.

"Yönetmelikte belirli istisnalar gizli kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, devlete ait ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına meydana çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışındaki;

Resmi afiyet hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının oysa acele servisleri kadar düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların rahatsızlık iznine çevrilmesi gerektiği,

- Özel afiyet hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olduğu takdirde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen rahatsızlık raporlarının rahatsızlık iznine çevrilemeyeceği, mütalaa edilmektedir"

sonuç olarak; yıllık izniniz Cuma günü itibariyle sona erdiğinden, poliklinikten aldığınız 7 jurnal rapor hafta sonu tatilinde, memuriyet mahalli dışarıya alındığından hastalık iznine çevrilmesi mümkün değildir. Raporuın acilden alınması gerekmektedir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »