Son Yazılar

20 Ocak 2018 Cumartesi

Gerekli yer değiştirmeye yan personel eşi öğretmenlere il/ilçe emri verilecek mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Zorunlu yer değiştirmeye bağlı memur eşi öğretmenler, eşlerinin zorunlu atandıkları il/ilçe'ye, özür durumundan nedeniyle yer başkalaştırmak istemeleri halinde kontenjan (kadro) yetersizliği ya da hizmet puanı yetersizliğinden nedeniyle atanamazlarsa bu öğretmenlere il/ilçe emri verilecek midir?

25.06.1983 tarih ve 18088 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesi son fıkrası şu şekildedir:

"İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye bağlı tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki yöneticilik amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil emniyet hizmetleri sınıfı ve güvenlik hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile dominant ve savcıların görev süresiyle sınırlı elde etmek üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı gereğince yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz."

Bu hükümlere kadar, bir memur benzeyen durumu nakli istediğinde, eğer eşi aşağıdaki 7 gruptaki bir meslek personeliyse, tayinin eşinin çıktığı yere yapılması zorunludur. 7 grup millet personeli şu şekildedir:

1- Gerekli yer değiştirmeye yan tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı memurların,

2- Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı memurların,

3- Jandarma hizmetleri sınıfı memurların,

4- Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı memurların,

5- Emniyet hizmetleri sınıfı memurların,

6- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, bilirkişi jandarma ve uzman erbaşların,

7- Etken ve savcıların,

Örneğin; 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık Durumu, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Öteki Nedenlere Tabi Yer Değiştirme Duyurusuna göre; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değişim Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde belirli memurların eşleri olan öğretmenler eşlerinin bulundukları il/ilçe'ye, benzeyen durumu özründen yer değiştirme talebinde bulundular. Bir iki gün içinde ise sonuçlar açıklanacak.

Peki, bu durumdaki öğretmenler özür durumundan nedeniyle yer değiştirmek istedikleri il/ilçe'ye kontenjan (kadro) yetersizliği veya hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamazlarsa bu öğretmenlere il/ilçe emri verilecek midir?

Bu soruların cevabı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde zaten "... memur olan eşinin atanmasında mevzuatı gereğince yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." hükmüyle verilmiştir.

Keza; 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Tayin ve Yer Değişim Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna yan yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Öğretmenlerin; aile birliği, afiyet, can güvenliği mazeretlerine ya da engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Mevzuat hükümleri uygulanır." hükümlerinde de belirtildiği üzere yazımıza konu olan öğretmenlere uygulanacak yönetmelik ve maddesi Devlet Memurlarının Yer Değişiklik Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değişiklik Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesidir.

Dolayısıyla Devlet Memurlarının Yer Değişiklik Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değişiklik Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde belirli gerekli yer değiştirmeye alt memurların eşleri olan öğretmenler eşlerinin bulundukları il/ilçe'ye, benzer durumu özründen yer değişiklik taleplerinin; kontenjan (kadro) yetersizliği, hizmet puanı yetersizliği ve hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması kuralına bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Danıştay, 2. Daire, 31.01.2017 tarih ve E. 2014/4416, K. 2017/494 sayılı Kararı ile Danıştay, 2. Daire, 31.01.2017 tarih ve E. 2014/1472, K. 2017/62 sayılı Kararında;

"Yukarıda bulunan kurallar ve yapılan talimat birlikte değerlendirildiğinde; T.C. Anayasasında da Devlet tarafından korunması öngörülen ailenin rahatlık ve refahının statü hukukuna bağlı halk görevlisi yönünden sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Esasen bir millet görevlisinin benzeyen durumu özrü nedeniyle atanma başvurusunda bulunması halinde, sadece eş durumu özrünün yok, hizmet gereklerinin de gözetilmesi statü hukukunun bir gereği olup, bu yönde bir değerleme, hizmet verimliliğinin sağlanması ve etkin bir yönetim için zorunlu bulunmaktadır.

Bu durumda, eşi anılan Mevzuat maddesinde açıklanmış sınıflar aralarında sayılmayan ve derslik öğretmeni olarak devir yapan davacının, .......... iline eş durumu özrü sebebiyle atanma talebinin, mer'i mevzuat gereğince kadro durumuna bakılarak ve hizmet puanı sıralamasına tarafından yerine getirilmesi gerekeceğinden, sanık yöneticilik işleminde hukuka anormallik, işlemi iptal eden Yöneticilik Mahkemesi kararında ise hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Şeklinde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değişiklik Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde sayılan zorunlu yer değiştirmeye alt personel haricindeki personel için sadece benzer durumu özrünün yeterli olmadığına karar vermiştir.

Bu kararlar göstermektedir oysa; gerekli yer değiştirmeye ast memur eşi öğretmenler, eşlerinin zorunlu atandıkları il/ilçe'ye, özür durumundan dolayı yer başkalaştırmak istemeleri halinde kontenjan (kadro) yetersizliği ya da hizmet puanı yetersizliğinden nedeniyle atanamazlarsa bu öğretmenlere il/ilçe emri otomatik olarak verilme zorunluluğu ortaya çıkacaktır.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »