Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

DPB'den doğum izninin değerlendirilmesine ilişkin önemli bakış
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Devlet Personel Başkanlığı doğum izi süreleriyle ilgili kayda değer bir bakış verdi. Bu görüşe göre, doğum izni süreleri, 2016 yılından itibaren aşama ve derece intibakında değerlendirse de, mevzuatta yer alan hükümlerden nedeniyle 37 ve 68/B'de değerlendirilemeyeceği, takvim ve aylıksız izne hizmet süresinin tespitinde dikkate alınamayacağı, kıdem aylığın tespitinde ise dikkate alınması gerektiği yönünde görüş vermiştir.

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ

ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış yargı aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, adaptasyon işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci maddesinin (B) fıkrası ile takvim izne hizmet süresinin kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (6/2/2017-757)

İlgide belirtilmiş yazıda;

1) Doğum nedeniyle bahşedilen aylıksız izin süresinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci maddesinin (B) fıkrası zarfında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,

2) Doğum sebebiyle bahşedilen aylıksız müsade süresinin takvim izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ile laf konusu sürenin 657 sayılı Kanunun 108/E maddesinde belirtilmiş 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

4) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Ilave Gösterge Cetvelinde "Profesör kadrosunda dört yılı tamamlamış bulunanlar"ın 6400 ilave gösterge rakamından yararlanacağına ilişkin ifadenin bulunduğunu belirterek, söz konusu ifadede geçen 4 yılın hesabında doğum nedeniyle bahşedilen aylıksız müsade süresinin dikkate alınıp alınmayacağı,

5) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Makam Tazminatı Cetvelinde bulunan "Bu (Profesör) kadroda üç yılını tamamlamış almak şartıyla" 6000 tazminat göstergesinden yararlanıcağına ilişkin ifadenin bulunduğunu belirterek, söz konusu ifadede geçen 3 yılın hesabında doğum sebebiyle verilen aylıksız müsade süresinin dikkate alınıp alınmayacağı

hususunda manzara istek edilmektedir.

1) Doğum nedeniyle bahşedilen aylıksız müsade süresinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci maddesinin (B) fıkrası zarfında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda;

Bilindiği üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Müşterek Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 8 inci bendinde; "108 inci maddenin (B) fıkrası gereğince kullanılan aylıksız izin süreleri, her sene için bir kademe ilerlemesi ve her üç sene için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almakta olup; mezkur bent gerekçesinde ise, "Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin aşama ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir." denilmektedir.

Anılan Kanunun "Yükselinebilecek derecenin üzerinde bir dereceye çoğalma" başlıklı 37 nci maddesinde, "Bu kanun hükümlerine kadar öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve ödev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya yargı kazanan ve son sekiz yıllık zaman içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış yargı aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üstteki dereceye yükseltilir." hükmü, "Aşama ve aşama ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz sene içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir aşama ilerlemesi uygulanır." hükmü, 68/B maddesinde, " Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Muavin Afiyet Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki zaman kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule kadar daha aşağıdaki derecelerden tahsis yapılabilir.

Ama, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ilave göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için asgari 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den eksik olanlar için asgari 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için asgari 8 sene, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki sene ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda gerçekte çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yerine koyma subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonradan özel kurumlarda veya özgür olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların emrindeki ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üstteki idareci konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, öteki kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;

- Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin kazanılmış yargı aylığına başlıca derece ve kademesinde dikkate alınması gerektiği, söz konusu uyma işleminin aylıksız müsade süresinin bitimini müteakiben memurun göreve başlamasından sonradan yapılması gerektiği,

- 657 sayılı Kanunun hizmet değerlendirilmesine ilişkin 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 1, 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde kazanılmış yargı aylığında değerlendirilen sürelerin "memuriyette geçmiş sayıldığı" belirtilen, mezkur fıkranın 5, 6, 7 nci fıkralarında ise değerlendirilen süreler "hizmet" olarak açıklama edilmekle birlikte, mezkur fıkranın 8 inci bendinde ise aylıksız müsade süresinin memuriyette geçmiş sayılacağına ya da hizmet olduğuna ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediğinden söz konusu aylıksız müsade süresinin "hizmet" olarak kabul edilmemesi gerektiği,

- Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde bulunan "son sekiz takvim vakit" ibaresinin kapsamında dikkate alınamayacağı,

- Devlet memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız müsade süresinin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan "son sekiz yıl" ibaresinin zarfında dikkate alınamayacağı,

- Devlet memurunun doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izin süresinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında dikkate alınamayacağı,

mütalaa edilmektedir.

2- Doğum sebebiyle bahşedilen aylıksız müsade süresinin takvim izne hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ile laf konusu sürenin 657 sayılı Kanunun 108/E maddesinde belirli 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere; 657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde , "Devlet memurlarının takvim izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla dek (On sene dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan artı olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en fazla ikişer gün eklenebilir." hükmü, 108/E maddesinde, "E) Memura, takvim izinde başlıca alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti baştan başa ve maksimum iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla değin aylıksız izin verilebilir. Fakat, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir yıkım hali bildiri edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir zaman devir gerçekleştirmek üzere gerekli olarak aralıksız görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki tayin süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Takvim izinlerin kullanılması hakkında Maliye Bakanlığınca 62, 140 ve 154 süratli nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri çıkarılmış olup, 154 Seri No'lu Tebliğde, "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun halk kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile halk kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla;

- Doğum sebebiyle bahşedilen aylıksız müsade süresinin "hizmet" olarak değerlendirilmemesi nedeniyle söz konusu sürenin 154 seri nolu Tebliğde bulunan "kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri" dahilinde bulunmadığı, dolayısıyla doğum nedeniyle verilen aylıksız izin süresinin yıllık izne başlıca hizmet süresinde dikkate alınamayacağı,

- Doğum nedeniyle verilen aylıksız müsade süresinin 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi geçen 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacağı, mütalaa edilmektedir.

3- Doğum nedeniyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde, "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Bilirkişi Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa kadar almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.

Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 (20) gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Fakat 25 ve daha pozitif hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır.

Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış yargı aylığının

hesabında değerlendirilen süreler alınır... " hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; kıdem aylığının tespitinde kazanılmış adalet aylığında değerlendirilen sürelerin başlıca alınması ve doğum sebebiyle aylıksız izinde geçen sürelerin de kazanılmış hak aylığında değerlendirilen bir vakit olması sebebiyle bahsi geçen sürelerin kıdem aylığın tespitinde dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

42914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Ilave Gösterge Cetvelinde bulunan "Profesör kadrosunda dört yılı tamamlamış bulunanlar"ın 6400 ek gösterge rakamından yararlanmasına ilişkin ifadede geçen 4 yılın hesabında doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin dikkate alınıp alınmayacağı,

5-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Makam Tazminatı Cetvelinde bulunan "Bu (Profesör) kadroda üç yılını tamamlamış almak şartıyla" 6000 tazminat göstergesinden yararlanmasına ilişkin ifadede geçen 3 yılın hesabında doğum sebebiyle bahşedilen aylıksız izin süresinin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "İzinler" başlıklı 64 üncü maddesinde, "Öğretim elemanları takvim izinlerini, adi olarak, öğrenime ara bahşedilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üstteki kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine kadar yürütülür." hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendinde ise, "Doğum yapan memura, 104 üncü madde gereğince verilen doğum sonrası analık izni süresinin ya da benzer maddenin (F) fıkrası uyarınca bahşedilen müsade süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üstüne yirmidört avuç içi kadar aylıksız müsade verilir." hükmü yer almaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Ek Gösterge Cetvelinde "Profesör kadrosunda dört yılı tamamlamış bulunanlar"ın 6400 ek gösterge rakamından yararlanacağı ifade edilmekte, mezkur Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde "Bu (Profesör) kadroda üç yılını tamamlamış edinmek şartıyla" söz konusu personelin 6000 tazminat göstergesinden yararlanacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla; 2 914 sayılı Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde profesörlerin 6400 ek gösterge rakamından yararlanması için profesör kadrosunda 4 yılını bitirme şartı, mezkur Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde ise profesörlerin 6000 makam tazminatı göstergesinden yararlanması için söz konusu kadroda 3 yılı bitirme şartı getirilmiş olup, aylıksız müsade verilen personelin laf konusu müsade süresince kadroda bulunma halinin devam etmesi nedeniyle doğum sebebiyle bahşedilen aylıksız müsade süresinin bahsi geçen 4 yılın ve 3 yılın hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »