Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Doktora tüketen akademisyene, bir derece mi, iki aşama mi verilir?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 6 ncı maddesinde; "Yükseköğrenimi tamamladıktan sonradan, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans ya da yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara ya da doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

üstelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesinin "Iki Taraflı Hükümler" Bölümünün (A) fıkrasının 9 numaralı bendinde; "Memurluğa girmeden önce ya da memuriyetleri esnasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir sene ek öğrenim yaparak lisansüstü uzmanlaşma sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki aşama ilerlemesi uygulanır." İfadesi bulunmaktadır.

Bu iki madde hükmünü birlikte değerlendiren Maliye Bakanlığı 10 yıl öncesinde vermiş olduğu görüşte özetle; 2914 sayılı Kanunda yüksek lisans öğrenimi nedeniyle bir kademe ilerlemesinden yararlananların daha sonra doktora yapmaları halinde bu öğrenimlerinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiş olmakla birlikte, 2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan, "Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü gereğince konu hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) fıkrasının (9) numaralı bendi hükmünün uygulanması ve doktora için ön hazırlık niteliği taşıyan yüksek lisans öğrenimini bitirerek bir aşama ilerlemesinden yararlananların sonra doktora öğrenimi tamamlamaları halinde doktora öğreniminden dolayı iki aşama ilerlemesi yaptırılmak suretiyle doktora öğrenimlerinin değerlendirilmesi gerektiği açıklama edilmiştir.

Bu görüntü ışığında yükseköğretim kurumlarında uygulamada birlikteliğinin sağlanmasının aksine yıllardan beri öbür işlemler sürmektedir. Bir Takım üniversitelerde doktorasını bitirenlere 1 (bir) derece verilmekte iken, bazılarında ise 2 (iki) kademe uygulaması yapılmaktadır.

PEKİ IÇTEN UYGULAMA HANGİSİ ?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli ayırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini hazırlamak, derece yükseltilmesi ve aşama ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ilave ders ücreti, üniversite, idari ödev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını saptamak, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esasları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda düzenlenmiştir.

Hükümlerinin mahiyetine kadar herkese uygulanması olası olan kanunlara genel kanun, buna karşılık kesin kişilere veya emin olaylara uygulanan kanunlara ise özel kanun tabiri kullanılmaktadır. 2914 sayılı Kanundaki hukuki düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, bu kanun kapsamı itibarıyla 657 sayılı Kanun'a tarafından özel kanun olup, öğretim elemanlarının özlük hakları düzenlenmektedir.

Bu bakımdan, 2914 sayılı Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde, genel kanun olan 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıktır. Ama, 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde doktorasını bitiren öğretim elemanına bir derece verilmesi hükmü düzenlenmişken, bu hususta 657 sayılı Kanuna atıf yapılarak doktora yapanlara iki kademe verilmesi yönündeki görüşün ve buna emrindeki olarak uygulamanın yanlış olduğunu değerlendiriyoruz.

yıllardan beri bambaşka devam etmekte olan bu tatbik hakkında ilgili kurumlar kadar verilecek yeni bir gösterme doğrultusunda üniversiteler aralarında bir birlikteliğin olmasının kayda değer olduğunu düşünüyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »