Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Diyanet, yurtdışı için 350 din görevlisi seçecek
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


(Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı)

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla 350 (üç yüz elli) din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, alan ve yerler, ihtiyaç durumuna tarafından Başkanlıkça belirlenecektir.

Görevlendirme süresi 1 (bir) sene olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl almak üzere en pozitif 5 (beş) yıla değin uzatılabilecektir.

1. UYGULAMA İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor edinmek,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sanılan suçlardan mahkum bulunmamak,

d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

e) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış almak,

f) Askerlik hizmetini yapmış elde etmek veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş edinmek, (Tecilli olmamak)

g) asgari iki yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; lisansüstü diploması olanlar, 4 takvim dini yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Iş Yüksek Okulu, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için 5 sene (657 sayılı DMK'nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile temsilci imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur'an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil) fiili olarak, (askerlikte ve bedava izinde geçen süreler hariç) atama yapmış olmak,

i) Başvurunun son günü itibariyle aslında son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor edinmek, (Diğer kurumdan Başkanlığımıza geçenler için)

j) 2014 yıllında yapılan MBSTS'nin yurtdışı puanından 2015 ya da 2016 yılında yapılan MBSTS'den en düşük 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış elde etmek,

k) Dilekçe yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının iki katı namzet sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına kadar çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan öteki kullanim sahipleri de sınava çağrılacaktır,

l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında ödev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun diğer bir göreve atanmayı kabul etmeleri,

m) (A) ve (B) grubu camilerde ödev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri,

n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak bulunma üzere sınava girmiş ya da tasarlanmış olmamak,

o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile personel yurtdışında en çok iki kere görevlendirilebilir. Benzer personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az 2 yıl çalışmış olması şarttır,

p) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri ya da Genel Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan kadrolarda gerçekten çalışıyor almak,

q) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve hafıza hastalığı ya da karoser sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

r) Hizmetin gerektirdiği temsilcilik yeteneğine sahip edinmek,

s) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

t) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

2. DILEKÇE TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava bulunma isteyen adaylar başvurularını 05.09.201623.09.2016 tarihleri aralarında mesai saati ardına kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler tabi bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler emrindeki bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek Uzmanlaşma/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler emrindeki bulundukları Dini Yüksek Uzmanlaşma/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile alt bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek Uzmanlaşma/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır,

e) Başvurular ilgili birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları kadar Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygunsuz başvurular kabul edilmeyecektir,

g) Kullanim işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilmiş hususlara uygun şekilde yapılmasından adayın kendisi sorumluluk sahibi olacaktır,

h) Başvuruların sona ermesinden daha sonra adayın başvuru formu bilgilerinde muhakkak değiştirme yapılmayacaktır,

i) Tescil işlemleri gerçekleştikten sonradan herhangi bir sebeple daha sonra dilekçe şartlarını taşımadıkları saptama edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

3. DILEKÇE İÇİN GEREKLI BELGELER

a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

b. Öğrenim durumunu gösterir diploma ya da belgelerin birim amirince tasdikli fotokopileri,

c. Hizmet sürelerini gösterir onaylı hizmet belgesi,

d. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesi veya birim amirince onaylı fotokopisi,

e. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin bölüm amirince tasdikli fotokopisi,

f. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine yerinde diğer bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair tescil sırasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılı dilekçesi,

g. (A) ve (B) grubu camilerde atama yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair tescil sırasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçesi,

h. Atama yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

. Başvuruları bölge personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Belgeler, denetleme edildikten sonradan adaylara iade edilecektir. Sadece (f) ve (h) fıkralarda açıklanmış dilekçeler Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonradan yapılacak zorunlu hazırlıkların peşinde Başkanlığımız internet sitesi "DUYURULAR" bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında duyuru edilecektir. Adaylara hem bir tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü biçiminde yapılacaktır.

b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;

1) Kur'an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurüf, ezber olarak Yasin, Mal, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Amme cüzü),

2) Esas İslam Bilimleri (Kur'an-ı Kerim'in esas konuları, meal, Kur'an Yolu Tefsiri, tefsir ve hadis usulü, hadis (Riyazu's-Salihin), İslam ilmihali, İslam dininin temel kaynakları, güncel dini meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve fikir tarihi),

3) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşamış Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının aktüel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, milli tarih, coğrafya ve genel kültür,

6. DEĞER BIÇME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Sürücü Ehliyeti Sınavında başarılı sayılabilmek için imtihan komisyon üyelerinin ayrı olarak verdikleri puanların aritmetiksel ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

b. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlatmak üzere ilk önce sınav puanı dikkate alınır. Başarılı sanılan son adayla aynı puanı almış olan öteki adaylar da başarılı sayılacaktır.

c. Mesleki Sürücü Belgesi Sınavında başarılı olan adaylar Bakanlıklararası Müşterek Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsilcilik ve Yeterlik Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden bildiri edilecektir.

d. Bakanlıklararası Karşılıklı Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

7. SINAV SONUÇLARI

Adaylar imtihan sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

8. DIĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan doküman talep edebilecektir.

b. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen tanıdık olmayan dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış yer alan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına asgari üç sene süreyle katılamayacaklardır.

c. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan belli ki adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

d. Bakanlıklararası Karşılıklı Kültür Komisyonu, negatif davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı tahsis süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »