Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Devlet memuru, ücretsiz izindeyken çalışabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Aylıksız izin, Devlet memurlarının ihtiyaca binaen Kanunla verilmiş olan belirtilmiş sürelerde görevlerinden bambaşka kalma tercihlerini kullanma durumudur. Doğum sebebiyle bölünme, eşlerin yurtdışında olmasından kaynaklı bölünme veya öğrenim görme durumlarında nedeniyle ayrılma, yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilme sebebiyle ayrılma vb. durumlar olabilmektedir. Bu bölünme şekilleri istifa değildir.

Bu ayrılma şekilleri, Devlet memuru her yerde göreve dönene kadar, kendi kadrosunun Kurumu tarafından muhafaza edilmesi zorunlu olan bir durumdur.

Bedava izne ayrılan memurun kadrosu korunduğu gibi bu süreler içerisinde Kurumlarınca da Sosyal Emniyet Kurumuna yalnızca sağlık durumu primleri gönderilir. Bu süre içerisinde de memur Devlet güvencesi kapsamındadır.

Aylıksız Müsade olarak adlandırılan bu gelişme süresinde görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde Devlet memuruna Kurumlarınca bir ödeme yapılmaz, kişiler de böyle bir talepte bulunamaz veya bulunmuş olsa dahi bir ödeme yapılmaz.

Aylıksız izne ayrılan Devlet memurunun aylıksız müsade süresinin sonunda görevine başlaması gerekmektedir. Başlamadığı takdirde, kişi memuriyetten çekilmiş sayılır, dolayısıyla müstafi sayılır ve göreviyle ilişiği kesilir.

Aylıksız izinde memur sigortalı olarak çalışırsa ne olur:

Aylıksız izinde olan memur sigortalı olarak çalışırsa bu süreler bu memurun emeklilik hizmet sürelerinden sayılmaz. Sadece sigortalı olarak çalıştığı sürelerdeki işin karşılığını almış olur. Ola Ki sigortalı olarak çalışırken dükkan bunu SGK kaydına alırsa da geçerli sayılmaz.

Keza, memur kadrosuyla ilişkisi devam edenin sigortalı olarak bir kazanç getirici işte çalışması da sakıncalı olmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 28 hükmü şu şekildedir:

"Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde katılmak yasağı:
Madde 28(Öbür: 30/5/1974KHK12; Değiştirilerek kabul: 15/5/19751897/1 md.)
Memurlar Türk Ticaret Kanununa kadar (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde tahsis alamaz, ticari mümessil veya ticari delege ya da kollektif şirketlerde müşterek ya da komandit şirkette komandite karşılıklı olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). ..Memurlar, mesleki faaliyette veya bağımsızlık meslek icrasında bulunmak üzere ofis, ofis, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; reel kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde ya da vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları inşa, yeniden yapılanma ve tüketim kooperatifleri, ulus kurumu niteliğindeki iş kuruluşları ve kanunla yerleşmiş yardım sandıklarının idare, yoklama ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda açıklanmış görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan ya da mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde emrindeki oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler"

Memur için ücretsiz izinde geçen sürelerini nasıl memurluk hizmetinden saydırabilir:

Memurlar ücretsiz izinde iken her ay borç tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna göndererek her ay hizmet sürelerini artırabilirler.

Veya ücretsiz izin bittikten daha sonra tekrar kadrosuna tekrar döndüğünde ücretsiz izinde geçen sürelere ait borç tutarını bir seferde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek suretiyle hizmet sürelerini artırabilirler.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »