Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Danıştay, doçentlerin parasal haklarını bir bir açıkladı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Danıştay Sekizinci Dairesi, bütün yükseköğretim kurumlarında ayrı farklı uygulamalara sebebiyet veren doçent olduktan sonradan kadroya atanamayanların parasal hakları ile ilgili detaylı bir karar verdi.

Söz konusu mahkeme kararına tarafından doçent unvanlı kişilerin doçentlik kadrosuna atanmadan alabilecekleri veya atanamadan alamayacağı mali haklar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

MALI HAKLAR

YASAL DAYANAK

AÇIKLAMA

ILAVE GÖSTERGE

2914 sayılı Kanunun 5 nci maddesi

-Doçentlik unvan şartına ast olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve emekliliğe esas derecesinin en azından 3. derecede bulunması şarttır.

ILAVE DERSLER

2914 sayılı Kanunun 11 nci maddesi

- Doçentlik unvan şartına tabi olup, doçentlik kadrosuna atanmadan doçentler için belirlenen ek ders ücreti haklarından yararlanacaklardır.

DÖNER ANAPARA KATKI PAYI

2547 sayılı Kanunun 58 nci maddesi

- Doçentlik unvan şartına emrindeki olup, doçentlik kadrosuna atanmadan doçentler için belirlenen döner anapara katkı maddesi paylarından yararlanacaklardır.

ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ

2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesi

-Doçentlik kadro şartına alt olup; kişinin bu finansal haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının yanına doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmektedir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ

2914 sayılı Kanunun 14 nci maddesi

-Doçentlik unvan şartına bağlı olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve emekliliğe derecesinin en azından 3. derecede bulunması şarttır.

MAKAM TAZMİNATI

2914 sayılı Kanunun ilave 2 nci maddesi

-Doçentlik kadro şartına alt olup; kişinin bu finansal haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının yanında doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmektedir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ

2914 sayılı Kanunun ilave 1 inci maddesi

-Doçentlik unvan şartına bağlı olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve emekliliğe başlıca derecesinin en azından 3. derecede bulunması şarttır.

GÖREV TAZMİNATI

Devir Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar

-Doçentlik kadro şartına bağlı olup; kişinin bu parasal haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının yanına doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

BAŞLICA:2012/5599

KARAR:2017/1511

TARİH :09.03.2017

İstemin Özeti : Gaziantep 1. Yöneticilik Mahkemesinin 06.03.2012 gün ve E:2011/871,

K:2012/220 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, taraflarca 2577 s. Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Muayene Hakimi : .................................

Düşüncesi : İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRKMİLLETİADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü.

Dava; davacının, Erzurum Nene hatun Bayan Doğum Hastanesi'nde biyokimya uzmanı olarak görev yapmakta iken Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı için duyuru edilen yardımcı doçentlik karosuna atanma talebinin reddi üzerine açtığı davanın lehine sonuçlandığı, 21.05.2007 tarihinden itibaren de doçentlik unvanını aldığından bahisle maaş, döner sermaye ödemeleri ve her türlü finansal haklarının anılan tarihten itibaren 1. Derece doçent unvanına göre ödenmesi talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve mahrum kaldığı finansal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Idare Mahkemesince, sanık idarece bildiri edilen muavin doçentlik kadrosuna atanma talebi reddedilmemiş olsaydı muavin doçentlik kadrosuna atanacağı görünürde davacının, bu kadroda olmakla birlikte 21.05.2007 tarihinde doçent unvanını almış olması nedeniyle, doçent unvanı için öngörülen ilave gösterge üzerinden maaş ve buna bağlı mali haklardan yararlandırılması gerektiğinden, 21.05.2007 tarihinde doçent unvanını alan davacıya bu unvan için öngörülen ek gösterge üzerinden ücret ve buna emrindeki finansal hakların (döner anapara ilave ödemesi hariç) hesaplanarak (uyuşmazlık konusu dönemde Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde çalıştığı sırada aldığı mali haklar -döner sermaye ilave ödemesi hariç-mahsup edilerek) davacıya ödenmesi gerekirken, belirtilmiş finansal haklar yönünden aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, hesaplanacak olan zararların (finansal hakların) yargı ediş tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte sanık idarece davacıya ödenmesi gerektiği, idareye tatbik tarihinde az önce davalı idarede aslında göreve başlamayan, dolayısıyla döner anapara gelirinin oluşmasına katkısı bulunmayan

davacının sanık yöneticilik döner anapara ek ödemesinden yararlandırılmamasında hukuka aykırı bir şart bulunmadığından, dava konusu işlemin döner sermaye ilave ödemesine ilişkin kısmında hukuka kuralsızlık bulunmadığından bahisle, dava konusu işlemin; 21.05.2007 tarihinden itibaren 1. derece doçent unvanı esas alınarak maaş ve buna dayalı her türlü finansal hakların ödenmesi isteminin reddine ilişkin kısmının iptaline, doçentlik unvanınım alındığı 21.05.2007 tarihinden itibaren 1. derece doçent unvanı için belirlenen ücret ve buna emrindeki her türlü finansal hakların yargı ediş tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte (uyuşmazlığa konu parasal hakların ilişkin olduğu dönemde davacının Erzurum Nene hatun Kadın Doğum Hastanesinden aldığı finansal haklar -döner anapara ilave ödemesi hariç- mahsup

edilerek) davalı idarece davacıya ödenmesine, dava konusu işlemin ve tazminat isteminin döner sermaye ek ödemesine ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (A) fıkrasında; öğretim üyeleri sınıfının profesörler, doçentler ve tezgâhtar doçentlerden oluştuğu, benzer fıkranın (b) bendinde; "Doçentlerin, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin", (c) bendinde; "Muavin doçentlerin, tezgâhtar doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin" birincil aşama aylığını alacakları, (C) fıkrasında; araştırma görevlilerinin öğretim yardımcıları sınıfı içinde yer aldığı düzenlenmiştir.

Benzer Kanun'un 5 inci maddesinde; üniversite öğretim elemanlarının aylıklarının

hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına olan gösterge tablosu ve katsayının dikkate alınacağı, 527 sayılı KHK ile değişik 2 nci fıkrasında da; aylıkların hesabında hem bu Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ilave gösterge rakamlarının dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanun'un 7 nci maddesinde ise; derece yükseltilmesinin koşulları düzenlenmiş ve anılan Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde 527 sayılı KHK ile getirilen değiştirme uyarınca 1.1.1995 den itibaren ilave gösterge rakamları; 1-3. derece doçentler için 4800, 1.derece öğretim görevlileri için 3600 olarak belirlenmiştir.

2914 s. Kanun'un yukarıda yer bahşedilen hükümleri uyarınca, doçent unvanını almış almak ve 3. dereceyi kazanılmış adalet olarak edinmek şartıyla bu unvan için öngörülen ilave göstergeden faydalanmak için tatmin edici sayıldığından, emekliliğe esas derecesi en düşük 3. Derecede bulunan öğretim elemanının doçent unvanının karşılığı olan ek gösterge rakamından yararlanacağı açıktır.

2914 s. Kanun'un 5 inci maddesinde ifadesini bulan "aylık"; öteki bir ifadeyle "ücret" bu madde gereğince standart olarak alınmakta olan ve makam tazminatı, tahsis tazminatı, döner sermaye, ilave ders ücreti gibi cümbür cemaat için geçerli olmayan ödentilerin dıştan kalan devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının, keza bu Yasaya ekli ilave gösterge cetvelinde yer alan unvan ve derecelere kadar belirlenen ilave gösterge rakamlarının dikkate alındığı parasal haklar bütünüdür.

Doçentler için öngörülen mali haklar aralarında; 2547 s. Kanun'un 58 inci maddesi gereğince döner sermaye katkı payı, 2914 s. Kanun'un 11 inci maddesinde ek ders ücreti, 12 nci maddesinde üniversite ödeneği, 14 üncü maddesinde geliştirme ödeneği, yine aynı Yasanın Ilave 1 inci maddesinde eğitim öğretim ödeneği, Ek 2 nci maddesinde de makam tazminatı ve 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince "atama tazminatı" gibi ödentiler yer almaktadır.

bu nedenle, doçent unvanını almakla birlikte doçent kadrosuna atanmayanların doçentlik kadrosu için öngörülen maaşı alabilmeleri için, yukarıda belirli hususların ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36 ncı maddesine tarafından haftalık okutulması zorunlu ders yükü saati haricen, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarının devir unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üstüne Yükseköğretim Kurulu göre belirlenen zorunlu ve isteğe emrindeki dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve gerçekte yapılması şartıyla en çok yirmi saate değin, ikinci öğretimde ise en fazla on saate değin ilave ders ücreti ödeneceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu madde uyarınca; öğretim elemanının doçent unvanı almış olması ve gerçekte ders vermiş olması doçentlere ödenen ilave ders ücretinden yararlanması için tatmin edici olup; doçent kadrosuna atanma ve emekliliğe esas derecesinin en az 3. derece olması şartı da bulunmamaktadır.

2914 s. Kanun'un 12 nci maddesinde düzenlenen üniversite ödeneği ise; kadro şartına bağlı olup; kişinin bu mali haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının yanına doçent kadrosuna atanmış olması da gerekmektedir.

Yine aynı Kanun'un 14 üncü maddesinde; diğer yükseköğretim kurumlarına tarafından sosyoekonomik açıdan daha eksik gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarıyla bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına değin geliştirme ödeneği ödenebileceği düzenlenmiş olup; bu ödeneğin ilave göstergeye tarafından verildiği anlaşıldığından, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve bu kadroya atanmamış ise emekliliğe başlıca derecesinin en azından 3.derecede bulunması gerektiği açıktır.

2914 sayılı Kanun'un Ek-1 inci maddesinde düzenlenen eğitim öğretim ödeneği de geliştirme ödeneği gibi ilave göstergeye emrindeki olarak ödendiği için; kişinin doçent unvanı almış lakin bu kadroya atanmamış olması halinde bu ödenekten yararlanabilmesi için emekliliğe başlıca derecesinin en az 3. derecede bulunması gerekmektedir.

Tekrar 2914 sayılı Kanun'un Ilave 2 nci maddesinde düzenlenen makam tazminatı ise; anılan Kanun'a ekli makam tazminatı cetvelinde yazılı kadro ve atama unvanlarına atananlara ödeneceği için kişinin bu tazminattan yararlanabilmesi için doçentlik kadrosuna atanması gerekmektedir.

Tahsis tazminatı yönünden ise, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan "Tahsis Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara "ödev tazminatı" ödenebileceğinden, bu tazminattan yararlanabilmesi için ilgilinin doçentlik kadrosuna atanması gerekmektedir.

Döner sermaye katkı maddesi payı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58 inci maddesinde düzenlenmiş olup; bu düzenleme uyarınca kişinin doçentler için öngörülen döner sermaye katkı payından yararlanması için doçent unvanı almış olması tatmin edici olup, emekliliğe başlıca derecesinin minimum 3. derecede bulunulması ya da doçentlik kadrosuna atanması gerekmemektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (a) bendinin 4. paragrafında, her eğitim öğretim araştırma veya kullanım birimi veya bölümüyle ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının minimum %35 inin o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılacağı, kalan kısmın ise üniversite idare kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde tabi bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleriyle döner anapara gelirlerinin elde edildiği fakülte, enstitü, akademi, konservatuvarla uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve benzer birimlerde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii personel arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılacağı kurala bağlanmıştır.

Fiilen de döner sermaye katkı maddesi paylarının ödenmesinde fiilen yapılan katkının esas alınması gerekmekte ise de, olayda, davacının fiilen katkısını engelleyen idari işlemin hukuka aykırı olduğunun yargı kararıyla ortaya konulmuş olması karşısında bu hukuka tutarsız işlem nedeniyle görevde bulunmadığı döneme isabet edecek döner sermaye katkı maddesi payının tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir.

bu nedenle, dava konusu işlemin davacının döner anapara isteminin reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık ve bu kısım yönünden de Mahkemece davanın reddedilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Yöneticilik Mahkemesince davacının emekliliğe başlıca derecesinin (kazanılmış yargı aylığı derecesinin) ve buna alt olarak da yukarıda belirtilmiş talimat da göz önünde bulundurularak, yalnız doçent kadrosuna atanmış olmaya tabi ödentilerle emekliliğe derecenin minimum 3. derece kadroda bulunmaya yan ödentilerin ve doçent unvanını almanın tatmin edici olduğu ödentiler ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Gaziantep 1. Idare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık elde etmek üzere, 09.03.2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, "Aylıkların hesabında hem, bu kanuna ekli ilave gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır." hükmü uyarınca doçent unvanına almış almak, bu unvan için öngörülen tüm haklardan muamele etmek için tatmin edici olduğundan, aksi yönde oluşan çoğunluk karara katılmıyorum.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »