Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Disiplin Cezalarına İtiraz Süreci

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 2011 yılında 6111 sayılı yasa ile değişim yapılmıştır. Bu değişiklikten önce örneğin Okul Müdürünün verdiği cezaya bir üst makama yani İlçe Ulusal Eğitim Müdürüne itiraz edilebiliyordu.

657 sayılı yasada; 6111 sayılı yasa ile 2011 yılında yapılan değişiklikten sonra itirazlar Disiplin Kurullarına yapılmaktadır.

Disiplin Kurulları kanunda;

"Disiplin kurulları ve disiplin amirleri:

Madde 134(Öbür: 2/2/19812381/2 md.)

Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla bahşedilen görevleri yerine getirmek üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda alan merkezinde ve kurum merkezinde hem Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.(2)

(Değişik: 12/2/19822670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin devir süresi, mülâkat ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin görev ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

Şeklinde düzenlenmiştir.

İtiraza ilişkin madde ise;

"İtiraz:

Madde 135(Değişik: 13/2/20116111/113 md.)

Disiplin amirleri göre bahşedilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşısında disiplin kuruluna, aşama ilerlemesinin durdurulması cezasına karşısında yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda vakit, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını saptamak zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir ya da ayrıntılarıyla kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına aleyhinde yönetimle ilgili adalet yoluna başvurulabilir."

Şeklindedir.

Özet Olarak ;

- Uyarma, Ayıplama ve Aylıktan Kesme cezaları için itirazlar Disiplin Kuruluna

- Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası için ise Yüksek Disiplin Kuruluna

İtiraz edilmesi gerekir.

İtiraz dilekçesi kapalı zarfta okula(ilk disiplin amirine) verilerek silsile yoluyla gitmesi sağlanabileceği gibi disiplin kurullarına da verilebilir..

İtiraz için gelen dosyalara disiplin kurulları itirazı kabul veya reddederler. Disiplin kurulları bu noktada öbür bir ceza teklifinde bulunamazlar.

Eğer itiraz reddedilirse ilgiliye beyanat edilir. Bu aşamadan sonra yeni bir itiraz merci yoktur. Ancak hak yoluna başvurulabilir.

Eğer itiraz kabul edilirse karar ve dosya cezayı veren makama gönderilir.

Cezayı veren makam "İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek bahşedilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler."

Hükmü gereği hafif elde etmek üzere her tarafta (başka bir) ceza verebileceği gibi hiç ceza da vermeyebilir.

Her Yerde suç oluşturan vermesi durumunda;

Ana değinmemiz gereken konulardan birisi de budur. Amir bir daha alçak cezayı verdiğinde kişi hakkında yeni bir işlem tesis edildiğinden bitmiş 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz natürel fakat tekrar disiplin kuruluna yapılacaktır.

Devlet personel başkanlığının da görüşü bu doğrultudadır.

Devlet Personel Başkanlığın manzara yazısında bu şart;

"Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulları göre kabulü halinde disiplin amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşısında yüksek disiplin kuruluna her yerde itiraz edilebileceği değerlendirilmektedir."

Şeklinde açıklanmıştır. Tıklayınız.

Bu şekilde itiraz edilmesi ve itirazın yeniden disiplin kurulunca kabul edilmesi halinde karar ve dosya cezayı veren makama gönderilir ve amir kadar tekrar ilgili kanun maddesine kadar işlem yapılır.

Amirin yeniden cezayı tamamen kaldırma yetkisi vardır.

İtiraz etmeden yargıya gidilebilir mi?

İtiraz etmeden de cezanın tebliği edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde idari mahkemelerine dava açılabilir. Yani dava açılmak için itiraz koşul değildir.

İtiraz ettiğimiz halde suç oluşturan devam ediyorsa (yani itiraz reddedildi ise) dava açma süresi itirazın inkar kararının tebliğ edildiği tarihte başlar. Yalnız bu defa zaman 60 gün değil, itiraz süresi düşülerek hesaplanır.

Mesela suç oluşturan beyanname edildi ve biz 7 jurnal sürenin 5.gününde itiraz ettiysek itirazın reddi halinde açacağımız dava için 60 yok 60-5=55 günümüz kalmış demektir.

Maksut BALMUK

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »