Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

AÖF işletme mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Hemşire olarak görev yapan şikayetçi göre, mezun olduğu dört takvim Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nün üst öğrenim sayılarak intibakının yapılması için yaptığı başvurunun reddi işlemine ve bu red işleminin dayanağı olan Yüksek Öğretim Kurulunun Açıköğretim Fakültesi ve diğer üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sıhhat Hizmetleri ve Tezgâhtar Sağlık Durumu Hizmetleri" sınıfında yer almadığı için.... hemşire..... gibi sağlık durumu çalışanları için üstteki öğrenin sayılamayacağına" ilişkin ilgili işlemine karşısında iptal davası açılmıştır.

Danıştay, üniversitelerin işletme fakültesi işletme bölümünden mezun olanların, salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Afiyet Hizmetleri ve Yardımcı Afiyet Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmadığından; işletme bölümünü tüketen afiyet görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sıhhat çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesinin muhtemel olmadığına ve Sağlık Hizmetleri ve Tezgâhtar Sıhhat Hizmetleri Sınıfında ödev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üstteki öğrenim olmadığının açık olduğuna karar vermiştir.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2014/4397

Karar No : 2017/6987

Karar Tarihi: 10.10.2017

İstemin Özeti : Yöneticilik Mahkemesinin 05/12/2013 gün ve E:2012/1837, K:2013/1835 sayılı kararının hukuka tutarsız olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Muayene Hakimi : Emine Ferdane PANDIR KIM

Düşüncesi : Mazeret değiştirilerek sonucu itibarıyla hukuka yerinde olan Yöneticilik Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci ve Onbirinci Dairelerince 2575 sayılı Yasaya 3619 sayılı Yasayla eklenen Ilave 1 maddesi hükmü uyarınca birlikte yapılan toplantıda işin gereği görüşüldü:

Dava, ........İl Sağlık Müdürlüğü .......... Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Tasarlama Merkezinde Hemşire olarak tahsis yapan şikayetçi tarafından, mezun olduğu dört yılllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nün, üstteki öğrenim sayılarak intibakının yapılması için yapılan başvurunun reddine ilişkin 30.01.2012 tarih ve 21581 sayılı Sıhhat Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı 25.11.2009 tarih ve 38646 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işleminin "04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı'nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve öteki üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Afiyet Hizmetleri ve Muavin Sağlık Durumu Hizmetleri" sınıfında yer almadığı için.... hemşire..... gibi sağlık durumu çalışanları için üst öğrenin sayılamayacağına" ilişkin kısmının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve finansal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Idare Mahkemesince, işletme lisans programı mezunlarının, "Sıhhat Hizmetleri ve Tezgâhtar Afiyet Hizmetleri" sınıfında yer almadıkları, bu konuda yetkili Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlarda işletme bölümünün hemşireler için üstöğrenim olarak kabul edilmediği dikkate alındığında, mezun olduğu işletme bölümünün, hemşire olan şikayetçi açısından üstteki öğrenim sayılmamasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka kuraldışılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava konusu 25.11.2009 tarih ve 38646 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı işleminin "04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı'nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve öteki üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sıhhat Hizmetleri ve Asistan Sıhhat Hizmetleri" sınıfında yer almadığı için.... hemşire..... gibi sıhhat çalışanları için üstteki öğrenin sayılamayacağına" ilişkin kısmı hakkında;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendinde, benzer iş ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, yöntem, kapsam, öğretim süresi ve sene içindeki değerleme esasları bakımından eşit olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların benzer ve elde edilen hakların eşit sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; hoca yetiştiren birimler için esasların tespiti Ulusal Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiş; '"Tanımlar" başlığını taşıyan 3. maddesinin (a) bendinde, Yükseköğretimin, ulusal eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, asgari dört benzeri yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin hepsi olduğu belirtilmiş; benzer maddenin (r) bendinde, ön lisansın, ortaöğretime dayalı, asgari dört benzeri takvim bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ya da lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden; (s) bendinde, lisansın, ortaöğretime dayalı, en az sekiz sözde takvim bir programı kapsayan; t(1) bendinde ise, yüksek lisansın bir lisans öğretimine dayalı, eğitimöğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim olduğu belirtilmiş; 44. maddesinin son fıkrasında, lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları ya da meslek yüksekokullarına uyma ettirilmelerinin, Yükseköğretim Kurulu göre hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenleneceği hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuatta, önlisans eğitimi ve lisans eğitimi birer yükseköğretim olarak sayılmış ve lüzum lise üzerine 4 yıllık müstakil bir önlisans programından mezun olarak, gerekse 8 sanki takvim lisans öğreniminin ilk 4 yarı yılını bitirerek önlisans diploması alan şahısların de bir yükseköğrenimi bitirmiş oldukları kabul edilmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin A.12-d paragrafında; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye bağlı kurumlarda çalışanlar dahil) üstteki öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve alışılagelmiş süresi içinde bitirdikten daha sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her sene bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ek edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ile "Zam ve Tazminatlar" başlığı altında yeniden düzenlenen 152. maddesinin "II. Tazminatlar" başlıklı fıkrasında; görevin tartma, yükümlülük ve niteliği, devir yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun'da açıklanmış en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler kapsamında tazminat olarak ödeneceği, benzer fıkranın "A.Özel Hizmet Tazminatı" Bölümü içinde bulunan (b) bendinde ise, sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının başlıca alınacağı belirtilmiştir.

Hem, 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi görevler için ne oranda özel hizmet tazminatı ödeneceği düzenlenmiş ve 4 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan "Kurumların teknik ve afiyet hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimi bitirenlere, cetvellerde keza belirli istisnai durumlar hariç almak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) başlıca alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlerde ise bitirdikleri üst öğrenimden nedeniyle zam ve tazminat ödenmez." hükmü ile, sağlık hizmetlerinde tayin yapanların özel hizmet tazminatlarının belirlenmesinde mesleki yüksek öğrenimi bitirmenin ölçüt alınacağı belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, ....... Anadolu Sağlık Meslek Lisesinin Hemşirelik bölümünden mezun olup, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hemşirelik bölümünde önlisans eğitimini tamamlayan ve .....İl Afiyet Müdürlüğü ......... Belli Başlı Çocuk Sağlığı ve Aile Tasarlama Merkezinde hemşire olarak tahsis yapan davacının, 30.06.1997 tarihinde Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümününden mezun olması üzerine, bitirdiği bölümün mesleki üst öğrenim sayılarak intibakının yapılması için yaptığı başvurusunun reddedilmesi üstüne, yaptığı başvurunun reddine ilişkin 30.01.2012 tarih ve 21581 sayılı Sağlık Durumu Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı 25.11.2009 tarih ve 38646 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işleminin "04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı'nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve diğer üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Afiyet Hizmetleri ve Asistan Afiyet Hizmetleri" sınıfında yer almadığı için.... hemşire..... gibi sağlık çalışanları için üst öğrenin sayılamayacağına" ilişkin kısmının iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kalınan özlük ve parasal hakların hukuki faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, özel hizmet tazminatı ve ast ödeme zammı ödenecek sağlık durumu personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yükseköğrenim görmüş olması gerekmektedir.

Buna tarafından, üniversitelerin işletme fakültesi işletme bölümünden mezun olanların, salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sıhhat Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmadığından; işletme bölümünü bitiren sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sağlık durumu çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üstteki öğrenim olarak kabul edilmesine olanak yoktur.

Dava konusu edilen 25.11.2009 tarih ve 38646 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işleminin "04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı'nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve diğer üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sağlık Durumu Hizmetleri ve Asistan Sağlık Hizmetleri" sınıfında yer almadığı için.... hemşire..... gibi sağlık çalışanları için üst öğrenin sayılamayacağına" ilişkin kısmı, yukarıda bahsi geçen yönetmelik değerlendirmesine uygun şekilde tesis edilmiş olup, salt işletme bölümü mezunu olmanın Sıhhat Hizmetleri ve Tezgâhtar Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilebilmek için yeterli olmaması nedeniyle, işletme bölümünü tüketen afiyet görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sağlık durumu çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmemesinde ve buna ilişkin olarak Afiyet Bakanlığına verilen cevabi yazı mahiyetindeki dava konusu kararda hukuka anomali bulunmamaktadır.

Nitekim, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.07.2009 tarihli kararında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde görülen öğrenimin sağlık çalışanları için üst öğrenim olmadığına ve tekrar 18.8.2010 kararında ise, üniversiteler bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Millet Yönetimi, Maliye, Milletlerarası İlişkiler, Alıştırma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarının Ebe, Hemşire, Sıhhat Teknisyeni, Sağlık Durumu Memuru, Laboratuar, Laboratuar Teknisyeni, Hissizlik, Anestezi Teknisyeni, Sıhhat Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Sağlık Durumu Memuru (toplum sağlığı), Uyuşma Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ya da Teknikerliğinin üstteki öğrenimi olmadığına karar verilmiştir.

Dava konusu 30.01.2012 tarih ve 21581 sayılı Sağlık Durumu Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi hakkında ise;

Yukaridaki mevzuatın değerlendirilmesi neticesinde ve hukuka yerinde yer alan 25.11.2009 tarih ve 38646 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işleminin "04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı'nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve diğer üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Afiyet Hizmetleri ve Tezgâhtar Sıhhat Hizmetleri" sınıfında yer almadığı için.... hemşire..... gibi sağlık durumu çalışanları için üst öğrenin sayılamayacağına" ilişkin kısmı gereğince, hemşire olan ve hemşirelik önlisans mezunu olarak intibakı üretilmiş olan davacının, sonradan bitirdiği lisans öğreniminin eğitim düzeyi bakımından hemşirelik önlisansın üstteki öğrenimi olarak kabul edilip intibakında değerlendirilmesi muhtemel olmadığı için, şikayetçi hakkında tesis edilen işlemde hukuka kuralsızlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, Sıhhat Hizmetleri ve Asistan Sağlık Durumu Hizmetleri Sınıfında atama yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, temyize konu Idare Mahkemesi kararı sonucu itibarıyla hukuka uygundur.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Yöneticilik Mahkemesince bahşedilen karar kanuna yerinde olup, bozulmasını gerektiren bir niçin bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına ve temyiz giderlerinin istemde yer alan üstünde bırakılmasına, bu kararın beyanname tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık elde etmek üzere, 10.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »