Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Amirini şikayet eden polis memuruna suç oluşturan verilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


İstanbul'da yaşanan bir olayda, polis memuru, başka birimlerde görevlendirilmesini karşılayan emniyet amirin şikayet etmiştir. Şikayet sonrasın da amir hakkında soruşturma gevşemiş ve soruşturma sonucunda "Cinayet Tayinine Mahal Olmadığı" yönünde karar verilmiştir. Bu karar üzerine şikayetçiye "haksız yere şikayet etttiği" gerekçesiyle 3 günlük aylık kesim cezası verilmiştir.

Dosyayı görüşen Danıştay 12. Dairesi, amir hakkında Savcılığın düzenlediği iddianameye dikkat çekerek, Savcılığın görevi kötüye kullanmadan dolayı iddianame düzenlemesini manâlı bulmuş ve şikayet hakkının disiplin cezası verilerek engellenmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE BAŞKANLIĞI

ESAS NO: 2009/9102

KARAR NO : 2013/8032

KARAR TARİHİ. 12/11/2013

ÖZET: Davacının, yasalarla kendisine belli şikayet hakkını uygulamak suretiyle şikayet dilekçesi vermesinde, ilgiliyi haksız yere şikayet etmek maksadı bulunmadığından, şikayet hakkının etkili bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile cezalandırılmayacağı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan(Şikayetçi) :...

Vekili : Av....

Rakip (Sanık) : Diyarbakır Valiliği

Onikinci Daire

İstemin Özeti : Diyarbakır 2. Idare Mahkemesince bahşedilen 13/07/2009 tarih ve E:2008/1492; K:2009/1535 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Sakin

Düşüncesi: Idare Mahkemesince bahşedilen karar ve dayandığı bahane hukuk ve usule uygun bulunmadığından bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak tahsis yapan davacının, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-9 maddesi uyarınca ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle "3 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 13.03.2008 tarih ve 52 sayılı Diyarbakır Valiliği İl Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Yöneticilik Mahkemesince; davacının da arasında bulunduğu polis memurlarının Emniyet Amiri...'den davacı olmaları nedeniyle bu kişi hakkında soruşturma açıldığı, soruşturma sonucunda amir hakkında cinayet tayinine mahal olmadığı sonucuna varıldığı, adı geçen amir tarafından yapılan şikayet sonucu açılan soruşturma sonucunda ise laf konusu şikayetlerin dayanaksız olduğu ve davacının ve öteki polis davacı polis memurlarının amirlerini haksız yere şikayet ettikleri kanaatine varılarak dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, söz konusu soruşturma raporlarının incelenmesinden, dava konusu işlemde hukuka anomali bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Şikayetçi kadar, Duruşma kararının hukuka tutarsız olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-9. maddesinde "Astlarını, benzer rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini hileli yere şikayet etmek" suçu 4 ay kısa süreli erteleme cezasını gerektiren fiil ve eylemler arasında sayılmış, 15. maddesinde ise; "Kararın verildiği güne değin geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara bu Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının da aralarında bulunduğu polis memurlarının Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü emrinde görevli iken diğer birimlerde görevlendirilmeleri üstüne kendilerinin atanmasından sorumluluk sahibi tuttukları Güvenlik Amiri ...'den davacı olmaları sebebiyle amirleri hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sonucunda "Suç Oluşturan Tayinine Mahal Olmadığı" yönünde karar verildiği, aynı zamanda Diyarbakır 5. Asliye Cinayet Mahkemesi'nin 2007/49 başlica sayılı dosyasında ... hakkında görevi kötüye uygulamak suçlaması ile dava açıldığı, suçlama sonucu çıkan temize çıkma kararının Yargıtay kadar onandığı görülmektedir.

Her ne kadar..., hakkında yapılan suçlama sonucu beraat etmiş ise de; savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmeksizin dava açılması için tatmin edici kanıt olduğu sonucuna varılarak cinayet davasının açıldığı ve davacının verdiği şikayet dilekçesinde, suç isnat etme kastı olan ya da hakaret taşıyan ibarelere yer vermediği görülmüş olup, bir haksızlığa uğradığını candan düşünerek şikayet hakkını kullandığı sonucuna varılan davacının, şikayet dilekçesi üzerine sicil amiri hakkında yapılan analiz neticesinde "Suç Oluşturan Tayinine Mahal Olmadığına" karar verilmesinin tek başına davacının üstlerini hileli yere şikayet etmek suçunu işlediği savıyla cezalandırılmasını gerektirmediği açıktır.

Bu durumda; davacının yasalarla kendisine belli şikayet hakkını uygulamak suretiyle şikayet dilekçesi vermesinde, ilgiliyi haksız yere şikayet etmek maksadının bulunmadığı anlaşıldığından, davacının şikayet hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Yöneticilik Mahkemesi kararında ise yasal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, baştan bir karar verilmek üzere dosyanın Yöneticilik Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın beyanname tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık elde etmek üzere 12/11/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »